ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 sierpnia 2001 r.

w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.

(Dz. U. nr 108, poz. 1184 z dnia 3 października 2001 r.)


Na podstawie art. 23 pkt 1-4, art. 41 pkt 1 i 3, art. 46 , art. 62 pkt 1-3, 7 i 8, art. 67a , art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
        1) wykaz roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do rejestru,
        2) wykaz roślin uprawnych, których wpisanie do rejestru wymaga stwierdzenia zadowalającej wartości gospodarczej,
        3) wykaz roślin uprawnych, których wartość gospodarczą odmian bada się po ich wpisaniu do rejestru,
        4) szczegółowe wymagania obowiązujące przy zgłaszaniu, wpisywaniu i skreślaniu odmian z rejestru, nadawaniu im nazw, urzędowym badaniu odmian, prowadzeniu rejestru oraz przy dokonywaniu lustracji hodowli lub zachowania w inny sposób odmian zgłoszonych lub wpisanych do rejestru,
        5) szczegółowe wymagania obowiązujące przy składaniu wniosku o przyznanie wyłącznego prawa i urzędowym badaniu odmian, przyznaniu i pozbawieniu wyłącznego prawa oraz prowadzeniu księgi i spisu,
        6) wykaz roślin, których materiał siewny ze zbioru odmiany chronionej może być przez posiadacza gruntów stosowany jako materiał siewny bez zgody hodowcy w ilości potrzebnej na obsianie lub obsadzenie uprawy gruntowej rośliny rolniczej do 2 ha,
        7) wymagania dotyczące wytwarzania kwalifikowanego i standardowego materiału siewnego, izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności oraz maksymalnej ilości rozmnożeń materiałów hodowlanych, a w zależności od tego - stopni kwalifikacji materiału siewnego,
        8) wymagania dotyczące jakości materiału siewnego, a w szczególności zdolności kiełkowania lub tożsamości gatunkowej i odmianowej oraz zanieczyszczeń i zdrowotności,
        9) dopuszczalną wielkość produkcji w ciągu roku materiału siewnego warunkowo kwalifikowanego dla poszczególnych roślin (grup roślin),
        10) szczegółowe zasady składania wniosku o ocenę materiału siewnego,
        11) sposób i tryb przeprowadzania kontroli materiału siewnego, a w szczególności czas prowadzenia kontroli, sposób sporządzania dokumentacji i sposób postępowania pokontrolnego oraz sposób postępowania przy pobieraniu prób materiału siewnego,
        12) terminy ważności świadectwa materiału siewnego w zależności od rośliny, wyników oceny oraz rodzaju opakowania,
        13) dokumenty dotyczące oceny materiału siewnego, wystawione za granicą, uznawane za równoważne krajowym świadectwom,
        14) zakres i terminy składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym,
        15) szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wytwarzania i obrotu materiałem siewnym,
        16) wykaz populacji miejscowych mających szczególne znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej,
        17) stawki opłaty hodowlanej

Rozdział 2

Rejestracja odmian roślin uprawnych

§ 2. 1. Określa się wykaz roślin uprawnych, których odmiany wpisuje się do rejestru odmian roślin uprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Określa się wykaz roślin uprawnych, których wpisanie do rejestru odmian roślin uprawnych, wymaga stwierdzenia zadowalającej wartości gospodarczej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Określa się wykaz roślin, których wartość gospodarczą odmian bada się po ich wpisaniu do rejestru odmian roślin uprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przy zgłaszaniu odmiany rośliny uprawnej do rejestru hodowca podaje na piśmie:
        1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedzibę,
        2) imię i nazwisko twórcy albo twórców odmian, jeżeli odmiana została wyhodowana w kraju,
        3) nazwę tej rośliny uprawnej w językach polskim i łacińskim,
        4) proponowaną nazwę odmiany,
        5) miejsce prowadzenia hodowli zachowawczej odmiany,
        6) datę i podpis hodowcy.
2. Przy zgłaszaniu mieszańca do rejestru wymagana jest pisemna zgoda hodowców składników tego mieszańca na ich wykorzystanie, jeśli składnik mieszańca jest chroniony w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Hodowca, który zgłasza odmianę do rejestru, dołącza następujące dokumenty:
        1) upoważnienie przedstawiciela do działania w imieniu hodowcy dla odmian hodowanych za granicą,
        2) wyniki badania wartości gospodarczej odmiany przeprowadzone w Rzeczypospolitej Polskiej, której wpisanie do rejestru wymaga stwierdzenia jej zadowalającej wartości gospodarczej,
        3) opis botaniczny odmiany,
        4) pisemną informację o pochodzeniu i strukturze odmiany,
        5) opis botaniczny składników mieszańca rośliny rolniczej,
        6) kopię dowodu uiszczenia opłaty za zgłoszenie odmiany do rejestru.

§ 5. Zgłoszenie odmiany do rejestru następuje w terminie:
        1) dla roślin rolniczych:
                a) ozimych:
                        - rzepaku, wyki kosmatej - od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia,
                        - jęczmienia - od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia,
                        - pozostałych - od dnia 1 sierpnia do dnia 25 sierpnia,
                b) zbożowych jarych - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
                c) strączkowych:
                        - grochu siewnego, łubinu - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
                        - pozostałych - od dnia 15 października do dnia 15 grudnia,
                d) kukurydzy, buraka cukrowego, buraka pastewnego, ziemniaka, życicy westerwoldzkiej - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,
                e) pozostałych - od dnia 15 listopada do dnia 15 stycznia,
        2) dla roślin warzywnych:
                a) odmian zimujących cebuli, sałaty - od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca,
                b) odmian czosnku ozimego, sałaty pod osłonami - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,
                c) odmian uprawianych pod osłonami ogrzewanymi - od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września,
                d) odmian uprawianych pod osłonami nieogrzewanymi - od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
                e) odmian uprawianych w gruncie - od dnia 1 października do dnia 31 grudnia,
        3) dla roślin sadowniczych:
                a) drzew owocowych - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia,
                b) krzewów jagodowych, bylin - od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia.

§ 6. 1. Nazwa odmiany zgłaszanej lub wpisywanej do rejestru jest pisana przy użyciu liter i cyfr stosowanych w języku polskim.
2. Nazwa odmiany, o której mowa w ust. 1:
        1) rozpoczyna się od litery.
        2) nie jest tożsama:
                a) z nazwą, skrótem literowym lub z akronimem państwa, organizacji międzynarodowej,
                b) z nazwą jednostek systematyki botanicznej.

§ 7. Przed rozpoczęciem urzędowego badania odmiany zawiadamia się zgłaszającego odmianę o terminie rozpoczęcia i przewidywanym zakończeniu urzędowego badania odmiany.

§ 8. 1. Przy przeprowadzeniu urzędowego badania hodowca dostarcza wymaganą ilość materiału siewnego danego gatunku i odmiany.
2. Materiał siewny, o którym mowa w ust. 1, powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym oraz nie może być traktowany środkami ochrony roślin i regulatorami wzrostu.
3. Materiał siewny do urzędowych badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz wartości gospodarczej odmiany powinien pochodzić z tej samej partii materiału siewnego.

§ 9. Niedostarczenie materiału siewnego przez hodowcę odmiany do urzędowego badania w jednym roku stanowi podstawę przedłużenia tego badania o kolejny rok; niedostarczenie materiału siewnego do urzędowego badania w ciągu dwóch kolejnych lat może stanowić podstawę do odmowy wpisania odmiany do rejestru.

§ 10. Badanie odmiany, o którym mowa w § 8 i 9, przeprowadza się zgodnie z metodyką badania dla danego gatunku rośliny uprawnej.

§ 11. Umożliwia się hodowcy zapoznanie się z przebiegiem urzędowego badania odmiany, udostępniając opracowane wyniki oraz udzielając wszelkich informacji dotyczących badania tej odmiany.

§ 12. 1. Odmiana wpisana do rejestru otrzymuje numer rejestrowy, który składa się z kolejnego numeru w rejestrze oraz wielkiej litery wskazującej na daną grupę roślin.
2. Dla grup roślin ustala się następujące oznaczenia literowe:
        1) R - rośliny rolnicze,
        2) W - rośliny warzywne,
        3) S - rośliny sadownicze.

§ 13. Informacje o zgłoszeniu i wpisaniu odmian do rejestru, przedłużeniu wpisu oraz o skreśleniu ich z rejestru publikuje się co dwa miesiące.

§ 14. Hodowca odmiany zgłoszonej albo wpisanej do rejestru odmian przekazuje Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanemu dalej "Centralnym Ośrodkiem", informacje, w terminie 60 dni od dnia ich uzyskania, o zgłoszeniu, wpisaniu, przedłużeniu wpisu, skreśleniu lub wycofaniu odmiany zgłoszonej albo wpisanej do rejestru albo do odpowiednich list, katalogów lub wykazów odmian, a także o zmianach nazw tej odmiany prowadzonej za granicą.

§ 15. 1. Przeprowadzenie lustracji hodowli zachowawczej odmiany następuje po uzgodnieniu z hodowcą terminu lustracji, na co najmniej 15 dni przed terminem jej dokonania.
2. Lustrację hodowli zachowawczej przeprowadza się komisyjnie.
3. Komisja, o której mowa w ust. 2, sprawdza:
        1) sposób i metody prowadzenia hodowli zachowawczej oraz
        2) warunki niezbędne do uzyskania materiału siewnego odpowiedniej jakości.

§ 16. 1. Po zakończeniu lustracji hodowli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje hodowca odmiany.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują przeprowadzający lustrację i hodowca lustrowanej odmiany.
3. Hodowcy, o którym mowa w ust. 2, przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń co do treści i ustaleń zawartych w protokole, w terminie podanym w protokole.

Rozdział 3

Wyłączne prawo do odmiany

§ 17. Wniosek o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany hodowca składa w ciągu roku kalendarzowego do Centralnego Ośrodka; wniosek ten podlega publikacji w diariuszu Centralnego Ośrodka.

§ 18. 1. Wniosek, o którym mowa w § 17, zawiera:
        1) imię i nazwisko albo nazwę hodowcy oraz jego adres zamieszkania albo siedziby,
        2) nazwę rośliny uprawnej podaną w językach polskim i łacińskim,
        3) proponowaną nazwę odmiany,
        4) datę i podpis hodowcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
        1) dokument potwierdzający, że odmiana spełnia kryterium nowości,
        2) opis botaniczny odmiany,
        3) pisemną informację o pochodzeniu i strukturze odmiany,
        4) kopię dowodu uiszczenia opłaty za zgłoszenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany.

§ 19. 1. Hodowca, który złożył wniosek o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany z żądaniem pierwszeństwa, dostarcza w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku uwierzytelnioną kopię wniosku złożonego za granicą.
2. Jeżeli złożony za granicą wniosek o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany został wycofany przez hodowcę albo nie został pozytywnie rozpatrzony przez właściwy organ, hodowca odmiany informuje o tym Centralny Ośrodek.

§ 20. Hodowca odmiany wpisanej do spisu albo księgi przekazuje Centralnemu Ośrodkowi, w ciągu 60 dni od dnia ich uzyskania, informacje o zgłoszeniach wniosków o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany, a także o przyznaniu, odmowie przyznania, uznaniu za nieważne lub pozbawieniu tego prawa za granicą oraz informacje o zmianach nazw odmiany.

§ 21. Przy urzędowym badaniu odmian w celu przyznania wyłącznego prawa stosuje się przepisy § 6-10.

§ 22. 1. Odmiana wpisana do spisu albo księgi otrzymuje numer, który składa się z kolejnego numeru w spisie albo w księdze oraz wielkiej litery wskazującej daną grupę roślin.
2. Dla grup roślin ustala się następujące oznaczenia literowe:
        1) R - rośliny rolnicze,
        2) W - rośliny warzywne,
        3) S - rośliny sadownicze,
        4) L - rośliny leśne,
        5) O - rośliny ozdobne,
        6) P - rośliny pozostałe.

§ 23. Przy nadawaniu nazwy odmianie stosuje się przepisy § 6.

§ 24. Określa się wykaz roślin, których materiał siewny ze zbioru odmiany chronionej może być przez posiadacza gruntów stosowany jako materiał siewny bez zgody hodowcy w ilości potrzebnej na obsianie lub obsadzenie uprawy gruntowej rośliny rolniczej do 2 ha, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Wymagania dotyczące wytwarzania kwalifikowanego i standardowego materiału siewnego oraz jego jakości

§ 25. Materiał siewny wytwarza się z zachowaniem izolacji od innych roślin, które mogłyby wpłynąć na jakość tego materiału.

§ 26. 1. Materiał siewny, o którym mowa w § 25, powinien być wolny od organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz innych organizmów szkodliwych, które mogą mieć wpływ na jakość tego materiału.
2. Pole przeznaczone pod plantację sadzeniaków ziemniaka powinno być wolne od cyst mątwika ziemniaczanego, co należy potwierdzić badaniem gleby przeprowadzonym nie wcześniej niż na rok przed założeniem plantacji.

§ 27. Plantacja nasienna powinna być wolna od innych gatunków lub odmian roślin.

§ 28. Ustala się następujące stopnie kwalifikacji materiału siewnego:
        1) nasion roślin rolniczych:
                a) materiał hodowcy - MM,
                b) materiał elitarny:
                        - przedbazowy - PB - trzecie albo drugie rozmnożenie przed nasionami kwalifikowanymi,
                        - bazowy: dla odmian ustalonych - B,
                        - dla komponentów do odmian mieszańcowych - Ro, Rm,
                c) materiał kwalifikowany:
                        - dla odmian ustalonych: pierwsze rozmnożenie - K1,
                                                            drugie rozmnożenie - K2,
                        - dla odmian mieszańcowych - F1,
                d) materiał handlowy:
                        - dla odmiany znanej - Ho,
                        - dla odmiany nieznanej - H,
        2) sadzeniaków ziemniaka:
                a) sadzeniaki przedbazowe - PB,
                b) sadzeniaki bazowe:
                        - superelita - SE,
                        - elita - E,
                c) sadzeniaki kwalifikowane:
                        - oryginał - O,
                        - klasa A - kl. A,
        3) nasion roślin warzywnych:
                a) materiał hodowcy - MM,
                b) materiał elitarny:
                        - przedbazowy - PB - pierwsze albo drugie rozmnożenia materiału hodowcy,
                        - bazowy:
                        - dla odmian ustalonych - B,
                        - dla komponentów do odmian mieszańcowych - Ro, Rm,
                c) materiał kwalifikowany:
                        - dla odmian ustalonych - K,
                        - dla odmian mieszańcowych - F1,
                d) materiał standardowy - St,
                e) materiał handlowy:
                        - dla nieznanej odmiany - H,
                        - dla znanej odmiany - Ho,
        4) materiału szkółkarskiego:
                a) materiał przedelitarny - superelita - SE,
                b) materiał elitarny:
                        - elita 1 - E1,
                        - elita 2 - E2,
                c) materiał kwalifikowany:
                            - oryginał - O.

§ 29. 1. Określa się wymagania dotyczące wytwarzania kwalifikowanego materiału siewnego, izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności oraz maksymalnej ilości rozmnożeń materiałów hodowlanych, a w zależności od tego - stopni kwalifikacji oraz jakości materiału siewnego roślin rolniczych, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Określa się wymagania dotyczące wytwarzania kwalifikowanego i standardowego materiału siewnego, izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności oraz maksymalnej ilości rozmnożeń materiałów hodowlanych, a w zależności od tego - stopni kwalifikacji oraz jakości materiału siewnego roślin warzywnych, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Określa się wymagania dotyczące wytwarzania kwalifikowanego materiału szkółkarskiego oraz jego jakości, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 30. Określa się dopuszczalną wielkość produkcji w ciągu roku - materiału siewnego, warunkowo kwalifikowanego dla poszczególnych roślin (grup roślin), stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady składania wniosku o ocenę materiału siewnego

§ 31. 1. Wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego (oceny polowej), z wyłączeniem materiału szkółkarskiego, zawiera:
        1) imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy,
        2) lokalizację plantacji, imię i nazwisko plantatora, nazwę miejscowości, gminę, powiat,
        3) gatunek, odmianę, a w przypadku odmian mieszańcowych - formułę mieszańca,
        4) stopień kwalifikacji wysianego materiału siewnego oraz numer i datę świadectwa kwalifikacji materiału siewnego,
        5) powierzchnię plantacji,
        6) rok założenia plantacji dla roślin dwu- i wieloletnich,
        7) przewidywaną wielkość zbioru,
        8) przewidywaną liczbę etykiet,
        9) oznaczenie znakiem Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) plantacji kwalifikowanych według tego systemu,
        10) oznaczenie znakiem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN/ECE) sadzeniaków ziemniaka.
2. Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego zawiera:
        1) imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy,
        2) informację o:
                a) rodzaju materiału szkółkarskiego, z podaniem jego ilości i powierzchni plantacji,
                b) nazwie gatunku, odmiany, podkładki, wstawki,
                c) wieku, formie, kategorii, statusie zdrowotności, stopniu kwalifikacji,
                d) pochodzeniu materiału,
        3) przewidywaną liczbę etykiet.

§ 32. Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego składa się do właściwego terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Nasiennej.

§ 33. Ustala się następujące terminy składania wniosków dla grup roślin lub gatunków:

.----------------------------------------------------------------------------------------.
| Grupa roślin lub gatunek | Termin złożenia wniosku |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Rośliny ozime, rośliny wieloletnie | do 28 lutego |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Groch, rzodkiewka, sałata, szpinak | do 30 kwietnia |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Pozostałe gatunki roślin uprawnych, z wyjątkiem | do 25 maja |
| ziemniaków, roślin korzeniowych i kapusty pastewnej | |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Ziemniak | do 31 maja |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Cebula dymka | do 15 maja |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Rośliny korzeniowe, kapusta pastewna | do 15 lipca |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Mateczniki porzeczek | do 10 marca |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Sady nasienne, sady zraźnikowe | do 30 maja |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Truskawka | do 1 maja |
|-----------------------------------------------------.----------------------------------|
| Pozostałe rodzaje materiału szkółkarskiego | do 15 czerwca |
.----------------------------------------------------------------------------------------.

§ 34. Przy dokonywaniu oceny materiału siewnego wnioskodawca dołącza do wniosku, w przypadku plantacji:
        1) obsianych albo obsadzonych materiałem hodowlanym:
                a) oświadczenie hodowcy, że materiał hodowlany został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla zgłoszonej odmiany,
                b) informacje o wynikach kiełkowania nasion wydanych przez upoważnione laboratorium lub stację oceny nasion, z wyjątkiem gatunków szklarniowych,
                c) opis odmiany, która będzie warunkowo kwalifikowana,
                d) opis składników mieszańca, przy zgłaszaniu do oceny polowej odmiany mieszańcowej,
        2) obsianych albo obsadzonych składnikami mieszańca:
                a) oświadczenie hodowcy, że składniki mieszańca zostały wyprodukowane zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla zgłoszonej odmiany mieszańcowej, lub świadectwo kwalifikacji polowej składników mieszańca,
                b) informacje o wynikach kiełkowania nasion wydane przez upoważnione laboratorium lub stację oceny nasion, z wyjątkiem gatunków szklarniowych,
        3) obsianych nasionami zgodnie ze stopniami kwalifikacji, o których mowa w § 28:
                a) protokół pobrania próbki nasion materiału siewnego do oceny tożsamości,
                b) oryginał lub uwierzytelnioną kopię świadectwa kwalifikacji materiału siewnego użytego do obsiewu plantacji,
                c) kopię dokumentu zakupu potwierdzającą zgodność z danymi zawartymi w świadectwie kwalifikacji,
        4) nasiennych ziemniaka:
                a) świadectwo oceny weryfikacyjnej,
                b) świadectwo oceny cech zewnętrznych,
                c) kopię dokumentu zakupu potwierdzającą zgodność z danymi zawartymi w świadectwie,
                d) etykietę urzędową,
        5) cebuli dymki:
                a) kopię dokumentu zakupu nasion kwalifikowanych lub standardowych zawierającą dane ze świadectwa albo
                b) uwierzytelnioną kopię świadectwa jakości nasion użytych do produkcji cebuli dymki,
                c) kopię dokumentu zakupu nasion.
        6) na których odbywa się reprodukcja nasion roślin rolniczych dla firm zagranicznych, nieprzeznaczonych do obrotu w kraju:
                a) świadectwo Międzynarodowego Związku Oceny Nasion (ISTA) lub Stowarzyszenia Agencji Urzędowej Kwalifikacji Nasion (AOSCA), z podaniem wyników wartości siewnej,
                b) certyfikat stwierdzający stopień kwalifikacji lub kategorię materiału siewnego,
                c) etykiety każdej partii materiału siewnego,
                d) kontrakt określający powierzchnię, jaka powinna być obsiana albo obsadzona, oraz masę zużytego materiału siewnego,
                e) pisemną zgodę urzędu kwalifikacyjnego kraju pochodzenia nasion na prowadzenie reprodukcji,
        7) materiału szkółkarskiego:
                a) oświadczenie hodowcy, że materiał przedelitarny został wyprodukowany zgodnie z metodyką hodowli przyjętą dla zgłoszonej odmiany,
                b) świadectwo kwalifikacji albo kopię dokumentu zakupu zawierającą numer świadectwa kwalifikacji polowej,
                c) opis odmiany przy zgłaszaniu do kwalifikacji warunkowej,
                d) etykietę urzędową.

§ 35. 1. Dla plantacji wieloletnich składa się jeden wniosek.
2. W razie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 31, wnioskodawca informuje o tym właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Nasiennej.

Rozdział 6

Kontrola materiału siewnego

§ 36. Pracownik Inspekcji Nasiennej po okazaniu legitymacji służbowej może przystąpić do czynności kontrolnych.

§ 37. Kontrolę materiału siewnego przeprowadza się w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu; za jego zgodą kontrola może być przeprowadzona poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy.

§ 38. 1. Po zakończeniu kontroli pracownik Inspekcji Nasiennej, zwany dalej "kontrolującym", sporządza protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują kontrolujący oraz kontrolowany podmiot albo osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
3. Kontrolujący informuje o możliwości:
        1) wniesienia zastrzeżeń co do treści i ustaleń zawartych w protokole, przed jego podpisaniem,
        2) zgłoszenia, w terminie podanym w protokole, pisemnego wyjaśnienia co do zawartych w nim ustaleń.

§ 39. 1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli można wystosować do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne z zaleceniami i wnioskami.
2. Kontrolowany podmiot, w terminie podanym w wystąpieniu pokontrolnym, powiadamia kontrolującego o wykonaniu zaleceń i wniosków albo o przyczynach ich niewykonania.

§ 40. 1. Próbki materiału siewnego pobiera się na wniosek zainteresowanego.
2. Próbki materiału siewnego pobiera się, stosownie do wielkości partii nasion, z każdego pojemnika lub z różnych miejsc w pojemniku.
3. Próbki pobierane są ręcznie lub za pomocą próbobierzy:
        1) laskowego lub cylindrycznego,
        2) zgłębnikowego typu Nobbego,
        3) automatycznego.
4. Próbki z materiału siewnego - elitarnego, wszystkich stopni kwalifikacji odmian uprawianych według systemu OECD, oraz do oceny tożsamości odmianowej pobierają pracownicy Inspekcji Nasiennej, zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Próbki z materiału siewnego kwalifikowanego, standardowego oraz handlowego do obrotu w kraju pobierają próbobiorcy, zgodnie z ust. 2 i 3.

Rozdział 7

Terminy ważności świadectwa materiału siewnego

§ 41. 1. Ustala się następujące terminy ważności świadectwa materiału siewnego dla:
        1) roślin rolniczych - 12 miesięcy,
z tym że dla:
                a) szarłatu - 2 miesiące,
                b) zbóż ozimych o wilgotności 16% - 3 miesiące,
                c) sadzeniaków ziemniaka, w przypadku świadectw:
                        - weryfikacyjnych - przez cały okres sprzedaży i zbywania,
                        - oceny cech zewnętrznych - 14 dni,
        2) roślin warzywnych - 12 miesięcy,
z tym że dla:
                        - nasion pakowanych hermetycznie o zdolności kiełkowania wyższej o co najmniej 10 punktów procentowych od minimalnych wymagań jakościowych - 24 miesiące,
        3) roślin ozdobnych - 12 miesięcy,
z tym że dla:
                        - nasion pakowanych hermetycznie o zdolności kiełkowania powyżej 70% - 24 miesiące,
        4) materiału szkółkarskiego - 12 miesięcy,
z tym że dla:
                        - nasion drzew owocowych - 6 miesięcy,
        5) roślin zielarskich - 12 miesięcy,
z tym że dla:
        a) arcydzięgla, litworu i kozłka lekarskiego - 6 miesięcy,
        b) nasion o wilgotności od 4% do 8% w opakowaniach hermetycznych - 24 miesiące.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do ważności świadectwa mieszanek roślin rolniczych, z tym że termin ważności świadectwa oceny mieszanki roślin rolniczych odpowiada terminowi ważności świadectwa oceny składnika tej mieszanki, które zostało wystawione najwcześniej.

§ 42. Po upływie pierwszego okresu ważności świadectwa okres jego ważności może być przedłużony na kolejne okresy, o których mowa w § 41, z wyjątkiem nasion w opakowaniach hermetycznych, dla których okres ważności przedłuża się o 12 miesięcy.

Rozdział 8

Dokumenty dotyczące oceny materiału siewnego wystawione za granicą, uznawane za równoważne krajowym świadectwom

§ 43. Za równoważne krajowym świadectwom uznaje się dokumenty dotyczące oceny materiału siewnego wystawione za granicą:
        1) świadectwo jakości wystawione przez: Międzynarodowy Związek Oceny Nasion - ISTA, Stowarzyszenie Agencji Urzędowej Kwalifikacji Nasion - AOSCA,
        2) certyfikat oceny polowej,
        3) etykiety urzędowe odpowiednie dla poszczególnych kategorii materiału siewnego,
        4) świadectwo jakości wystawiane przez upoważnioną firmę nasienną dla każdej partii materiału siewnego standardowego i handlowego,
        5) świadectwo jakości wystawiane przez właściwy dla danego kraju urząd kwalifikacyjny - w przypadku sadzeniaków ziemniaka,
        6) świadectwo oceny polowej wystawiane przez właściwe urzędy albo upoważnione instytucje - w przypadku materiału szkółkarskiego.

Rozdział 9

Zakres i terminy składania informacji

§ 44. 1. Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, przekazywana do właściwego terytorialnie inspektora Inspekcji Nasiennej przez przedsiębiorcę, obejmuje:
        1) nazwę gatunku,
        2) masę,
        3) kategorię,
        4) stan początkowy ilości materiału siewnego,
        5) przychód:
                a) z produkcji własnej, kontraktacji,
                b) z importu,
        6) rozchód:
                a) ze sprzedaży krajowej,
                b) z siewu we własnym gospodarstwie,
                c) z eksportu,
                d) przeznaczony na cele niesiewne,
        7) stan końcowy ilości materiału siewnego,
        8) ilość magazynów i punktów sprzedaży, z podaniem ich lokalizacji oraz informacji o otwarciu lub zamknięciu punktu sprzedaży.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, w:
        1) pkt 1-8 - składają przedsiębiorcy wprowadzający materiał siewny do obrotu z własnej produkcji oraz poprzez jego import lub eksport,
        2) pkt 1-3, 7 i 8 - składają przedsiębiorcy prowadzący obrót nabytym materiałem siewnym.
3. Ustala się następujące terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5:
        1) za pierwsze półrocze - do dnia 31 sierpnia dla zbóż jarych i motylkowych drobnonasiennych,
        2) za drugie półrocze - do dnia 31 stycznia dla zbóż ozimych i motylkowych drobnonasiennych,
        3) roczne - do dnia 31 sierpnia następnego roku dla roślin warzywnych i pozostałych roślin rolniczych.
4. Przedsiębiorcy prowadzący obrót nabytym materiałem siewnym w formie przygotowanej do obrotu przekazują, do dnia 31 stycznia następnego roku, roczne informacje dotyczące stanu magazynowego według stanu na dzień 31 grudnia.
5. Przedsiębiorcy prowadzący obrót materiałem siewnym informacje o otwarciu lub zamknięciu punktu sprzedaży przesyłają w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 45. Zakres informacji o obrocie materiałem siewnym, o którym mowa w § 44, obejmuje gatunki roślin uprawnych, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Rozdział 10

Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wytwarzania i obrotu materiałem siewnym

§ 46. 1. Przedsiębiorca prowadzi dokumentację:
        1) wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, która obejmuje:
                a) umowę kontraktacyjną wraz z kopią dokumentu zakupu od producenta,
                b) świadectwo kwalifikacji materiału siewnego,
                c) kopię dokumentu zakupu materiału siewnego,
                d) świadectwo oceny polowej,
                e) dokument przyjęcia do magazynu, wskazujący gatunek, odmianę, kategorię albo stopień kwalifikacji, numer i masę partii,
        2) wytwarzania materiału szkółkarskiego, która obejmuje informacje o:
                a) pochodzeniu materiału wykorzystywanego do rozpoczęcia procesu rozmnażania,
                b) terminie siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji i innych metod rozmnażania roślin,
                c) metodach uprawy,
                d) sposobach pielęgnacji plantacji,
                e) stosowanych zabiegach mechanicznych i chemicznych,
                f) sposobie przechowywania,
        3) przerobu materiału siewnego, która obejmuje informacje o:
                a) ilości materiału siewnego przekazanego do przerobu, ze wskazaniem gatunku, odmiany, stopnia kwalifikacji, numeru i masy partii,
                b) masie czystego materiału siewnego,
                c) masie odpadów,
                d) dacie rozpoczęcia i zakończenia przerobu,
                e) ilości masy otoczkującej oraz zużytej zaprawy w przypadku otoczkowania lub zaprawiania nasion,
        4) sposobu postępowania z materiałem siewnym nieuznanym za kwalifikowany lub standardowy, która obejmuje:
                a) kopię dokumentu sprzedaży na cele niesiewne,
                b) protokół zniszczenia,
                c) dokument wydania,
        5) tworzenia partii zbiorczej materiału siewnego pochodzącego od różnych producentów, która obejmuje:
                a) dokument przerobu ze specyfikacją partii wchodzących w skład partii zbiorczej,
                b) oryginał lub uwierzytelnioną kopię świadectw oceny polowej tych partii,
                c) świadectwo kwalifikacji nasion lub wartości siewnej,
        6) tworzenia zestawu partii materiału siewnego pochodzącego od różnych producentów, która obejmuje:
                a) świadectwa oceny polowej poszczególnych partii lub świadectwa wartości siewnej, lub świadectwa kwalifikacji nasion,
                b) dokument łączenia i ujednolicenia partii, który zawiera:
                        - specyfikację partii wchodzących w skład zestawu,
                        - rozliczenia ilościowe partii nasion wchodzących w skład tego zestawu,
                c) świadectwo kwalifikacji lub wartości siewnej wydane na zestaw,
        7) tworzenia mieszanek nasiennych, która obejmuje:
                a) dokumentację, o której mowa w pkt 6, z wyjątkiem świadectwa oceny polowej,
                b) wyliczenie składu procentowego w przypadku mieszanek roślin rolniczych,
        8) sposobu wykorzystania etykiet.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, dotyczy partii, którą tworzy się z tej samej odmiany, tej samej kategorii i tego samego roku zbioru.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy zestawu, który tworzy się z partii materiału siewnego z tej samej odmiany, pochodzących z różnych lat zbioru.

§ 47. Wytworzony materiał siewny przyjmowany do magazynu zaopatruje się w dokument identyfikujący partie nasion i zawierający informacje zamieszczone na etykiecie przedsiębiorcy.

§ 48. Ustala się wykaz populacji miejscowych mających szczególne znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 49. Stawki opłaty hodowlanej zawiera załącznik nr 11 do rozporządzenia.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50. Badania wartości gospodarczej roślin warzywnych i sadowniczych, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, podjęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są kontynuowane do czasu ich zakończenia na dotychczas obowiązujących zasadach.

§ 51. Dla plantacji roślin wieloletnich założonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe zasady izolacji przestrzennej od innych upraw.

§ 52. W przypadku sadzeniaków ziemniaka klasy A2, z plantacji założonych do dnia 31 maja 2002 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 53. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nasiennictwie (Dz. U. Nr 50, poz. 216 i z 1997 r. Nr 14, poz. 80),
2) zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania materiału siewnego (Monitor Polski Nr 52, poz. 481).

§ 54. Przepisy:
1) § 4 pkt 2 - w zakresie gatunków i ich odmian, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie podlegały urzędowym badaniom wartości gospodarczej,
2) § 28:
a) pkt 1 lit. c) - w zakresie drugiego rozmnożenia (K2) dla pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia i owsa,
b) pkt 3 lit. c) - w zakresie odmian ustalonych (K)
- stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

§ 55. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uwaga: ZAŁĄCZNIKI (pominięto w niniejszej prezentacji)

 
18-10-2001