ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego.

(Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r., nr 128, poz. 1430)

 

Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się limit krajowy produkcji suszu paszowego w wysokości 40.000 ton od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r.

§ 2. 1. Limit krajowy produkcji suszu paszowego, o którym mowa w § 1, dzieli się na województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

2. Szczegółowy podział limitu krajowego produkcji suszu paszowego na poszczególne województwa, wymienione w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. (poz. 1430)

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ LIMITU KRAJOWEGO PRODUKCJI SUSZU PASZOWEGO NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA

 

Lp.

Województwo

Limit produkcji suszu paszowego w tonach

1

kujawsko-pomorskie

2.300

2

lubelskie

1.200

3

lubuskie

2.700

4

łódzkie

400

5

małopolskie

100

6

mazowieckie

7.800

7

podkarpackie

200

8

podlaskie

1.500

9

pomorskie

1.300

10

śląskie

600

11

świętokrzyskie

6.400

12

warmińsko-mazurskie

3.500

13

wielkopolskie

4.000

14

zachodniopomorskie

8.000

 

 
26-11-2001