ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2001 r.

w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.

(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1589)

 

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "ministrem", powołuje i odwołuje członków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru, zwanej dalej "Komisją Porozumiewawczą", spośród kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, społeczno-zawodowe organizacje rolników i przez producentów cukru, zwane dalej "organizacjami".

2. Organizacje zgłaszają kandydatów na członka Komisji Porozumiewawczej, zwanych dalej "kandydatami", w terminie 14 dni od dnia upływu kadencji tej Komisji, a w przypadku kandydatów na członka Komisji Porozumiewawczej pierwszej kadencji - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie regulaminu.

3. Minister powołuje członka Komisji Porozumiewawczej w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłoszenia kandydatów na członka tej Komisji.

§ 2. 1. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się przez złożenie wniosku do ministra.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej kandydatów,

2) imiona, nazwiska i adresy kandydatów,

3) uzasadnienie proponowanych kandydatur, w szczególności przez wskazanie kwalifikacji kandydatów,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej kandydatów.

3. Do wniosku dołącza się:

1) pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na powołanie do Komisji Porozumiewawczej,

2) oświadczenie organizacji o wpłacaniu składek na pokrycie kosztów związanych z działaniem Komisji Porozumiewawczej.

§ 3. 1. Minister może odwołać członka Komisji Porozumiewawczej na wniosek organizacji, która go zgłosiła, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę organizacji składającej wniosek o odwołanie członka Komisji Porozumiewawczej,

2) imię, nazwisko i adres członka Komisji Porozumiewawczej, który ma zostać odwołany,

3) uzasadnienie odwołania członka Komisji Porozumiewawczej,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej wniosek.

§ 4. 1. W przypadku odwołania członka Komisji Porozumiewawczej, minister powołuje na jego miejsce nowego członka na wniosek organizacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organizacja może złożyć w terminie 7 dni od dnia odwołania członka Komisji Porozumiewawczej. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niezłożenia wniosku w trybie określonym w ust. 2, minister powołuje członka Komisji Porozumiewawczej spośród kandydatów zgłoszonych przez inne organizacje, w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin złożenia wniosku.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji albo śmierci członka Komisji Porozumiewawczej.

§ 5. 1. Kadencja Komisji Porozumiewawczej rozpoczyna się od dnia jej pierwszego posiedzenia.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji Porozumiewawczej minister zwołuje w terminie 7 dni od dnia powołania jej pełnego składu.

3. Komisja Porozumiewawcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu, na roczną kadencję, Przewodniczącego Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru, zwanego dalej "Przewodniczącym", i jego zastępcę.

4. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Porozumiewawczej.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego, pracami Komisji Porozumiewawczej kieruje jego zastępca, który przejmuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego wynikające z regulaminu.

§ 6. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Porozumiewawczej w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Porozumiewawczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej czterech członków tej Komisji, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z tym wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli posiedzenie Komisji Porozumiewawczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w terminie, o którym mowa w ust. 2, posiedzenie zwołuje niezwłocznie osoba wyznaczona spośród członków Komisji Porozumiewawczej, którzy wystąpili z wnioskiem o zwołanie posiedzenia tej Komisji.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej wysyła się jej członkom listem poleconym, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności termin i miejsce posiedzenia oraz przewidywany porządek obrad.

6. W ważnych sprawach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji Porozumiewawczej na wniosek co najmniej jednego jej członka, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z tym wnioskiem.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 6, poza informacjami określonymi w ust. 5, zawiera uzasadnienie zwołania posiedzenia w tym trybie.

§ 7. 1. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie Komisji Porozumiewawczej osoby niebędące jej członkami, informując o tym w zawiadomieniu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał przez Komisję Porozumiewawczą.

§ 8. 1. Komisja Porozumiewawcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na wniosek członka Komisji Porozumiewawczej Przewodniczący może zarządzić w konkretnej sprawie głosowanie tajne, a w razie uzasadnionej potrzeby, głosowanie pisemne bez zwoływania posiedzenia Komisji Porozumiewawczej.

3. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym są ważne, jeżeli w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji Porozumiewawczej.

4. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 9. 1. Z posiedzenia Komisji Porozumiewawczej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

2) porządek obrad,

3) ilość oddanych głosów w sprawach poszczególnych uchwał.

2. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji Porozumiewawczej obecnych na posiedzeniu.

§ 10. 1. Koszty działania Komisji Porozumiewawczej są pokrywane ze składek wpłacanych przez organizacje i dzielone po połowie między plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru.

2. Wysokość i sposób pobierania składek ustala, w drodze uchwały, Komisja Porozumiewawcza.

3. W przypadku nieuiszczenia składki przez organizację, na wniosek której wybrano członka Komisji Porozumiewawczej, Komisja może wystąpić do ministra o odwołanie tego członka i powołanie na jego miejsce członka innej organizacji. Przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 
28-12-2001