ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

(Dz. U. Nr 131, poz. 1466)

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. Producent suszu paszowego, zwany dalej "producentem", sporządza protokoły:

1) ze zbioru zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego, zwanej dalej "zielonką", jeżeli jest jednocześnie producentem tej zielonki,

2) z pobrania próbek i oceny wymagań jakościowych dla zielonki, jeżeli dokonuje tej oceny we własnym zakresie,

3) z procesu produkcji suszu paszowego,

4) z pobrania próbek i oceny parametrów jakościowych suszu paszowego, jeżeli dokonuje tej oceny we własnym zakresie.

§ 2. Protokół, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest sporządzany w okresie od rozpoczęcia zbioru zielonki do jego zakończenia i zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, jego miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer wpisu do rejestru producentów suszu paszowego,

2) numer i datę sporządzenia protokołu,

3) datę zbioru zielonki,

4) numery ewidencyjne działek gruntu, z których zebrano zielonkę,

5) oznaczenie rodzaju zielonki,

6) określenie masy zielonki zebranej z poszczególnych działek gruntu - w tonach,

7) datę i podpis osoby sporządzającej protokół.

§ 3. Protokół, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest sporządzany bezpośrednio po pobraniu próbek zielonki lub przeprowadzeniu badań mających na celu ocenę wymagań jakościowych dla tej zielonki i zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, jego miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer wpisu do rejestru producentów suszu paszowego,

2) imię i nazwisko osoby pobierającej próbki zielonki,

3) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badania mające na celu ocenę wymagań jakościowych dla zielonki,

4) numer i datę sporządzenia protokołu,

5) oznaczenie:

a) rodzaju zielonki,

b) masy zielonki, z której zostały pobrane próbki pierwotne - w tonach,

c) numeru protokołu ze zbioru zielonki oraz dnia, w którym dokonano jej zbioru, albo numeru i daty wystawienia dokumentu jej zakupu,

d) numerów ewidencyjnych działek gruntu, z których została zebrana zielonka,

e) liczby pobranych próbek pierwotnych zielonki,

f) masy próbki średniej zielonki - w gramach,

6) miejsce pobrania próbki zielonki,

7) określenie:

a) zapachu i barwy badanej zielonki,

b) wilgotności badanej zielonki - w procentach,

c) czy badana zielonka jest stęchła, spleśniała lub zaparzona,

d) zawartości zanieczyszczeń obcych i mineralnych w badanej zielonce - w procentach,

e) zawartości roślin obumarłych, podsuszonych i podgniłych oraz ich części w badanej zielonce - w procentach,

f) zawartości roślin trujących i szkodliwych w badanej zielonce - w procentach,

8) podpis osoby pobierającej próbki zielonki,

9) podpis osoby wykonującej badania mające na celu ocenę wymagań jakościowych dla zielonki.

§ 4. 1. Protokół, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest sporządzany:

1) dla poszczególnych partii suszu paszowego,

2) bezpośrednio po zakończeniu procesu suszenia zielonki użytej do produkcji suszu paszowego w danym dniu.

2. Protokół z procesu produkcji suszu paszowego zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, jego miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer wpisu do rejestru producentów suszu paszowego,

2) oznaczenie:

a) numeru i daty sporządzenia protokołu,

b) numerów ewidencyjnych działek gruntu, z których została zebrana zielonka użyta do produkcji suszu paszowego,

c) rodzaju zielonki, z której został wyprodukowany susz paszowy,

3) daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji suszu paszowego, z podziałem na poszczególne dni,

4) określenie:

a) masy zielonki użytej do produkcji suszu paszowego - w tonach, z podaniem numeru protokołu ze zbioru zielonki i dnia, w którym dokonano jej zbioru, albo numeru i daty wystawienia dokumentu zakupu zielonki,

b) numeru partii wyprodukowanego suszu paszowego i jego rodzaju,

c) masy wyprodukowanego suszu paszowego - w tonach i oznaczenie okresu jego przydatności,

5) nazwę handlową suszu paszowego,

6) datę i podpis osoby sporządzającej protokół.

§ 5. Protokół, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest sporządzany bezpośrednio po wykonaniu badań mających na celu ocenę parametrów jakościowych suszu paszowego i zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę producenta, jego miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz numer wpisu do rejestru producentów suszu paszowego,

2) imię i nazwisko osoby pobierającej próbki suszu paszowego,

3) oznaczenie:

a) numeru i daty sporządzenia protokołu,

b) numerów ewidencyjnych działek gruntu, z których została zebrana zielonka użyta do produkcji suszu paszowego,

c) numeru wyprodukowanej partii suszu paszowego, wraz z oznaczeniem jego rodzaju i masy - w tonach,

d) rodzaju opakowania suszu paszowego,

e) liczby i masy pobranych próbek pierwotnych, próbki ogólnej i laboratoryjnej suszu paszowego - w gramach,

f) sposobu opakowania próbki laboratoryjnej,

4) nazwę handlową suszu paszowego,

5) podpis osoby pobierającej próbki suszu paszowego,

6) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badania,

7) oznaczenie:

a) porażenia suszu paszowego grzybami pleśniowymi,

b) wilgotności suszu paszowego,

c) zawartości białka ogólnego, włókna surowego i popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym (solnym) w suszu paszowym,

8) określenie:

a) zapachu i barwy suszu paszowego,

b) miejsca i daty przeprowadzenia badań,

9) podpis osoby przeprowadzającej badania.

§ 6. 1. Producent, na fakturze lub innym dokumencie sprzedaży suszu paszowego, wpisuje, niezależnie od wymogów określonych w odrębnych przepisach:

1) numer partii suszu paszowego nadany przez producenta,

2) oznaczenie rodzaju suszu paszowego,

3) numer wpisu do rejestru producentów suszu paszowego

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedaży suszu paszowego w postaci mieszanki paszowej, producent wpisuje dodatkowo masę suszu paszowego w mieszance paszowej - w tonach.

§ 7. 1. Producent prowadzi rejestr wyprodukowanego i sprzedanego suszu paszowego, z uwzględnieniem podziału na poszczególne partie i rodzaje tego suszu.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) określenie masy wyprodukowanej zielonki - w tonach oraz numeru i daty sporządzenia protokołu ze zbioru tej zielonki,

2) określenie masy zakupionej zielonki - w tonach oraz numeru i daty wystawienia dokumentu zakupu tej zielonki,

3) numery ewidencyjne działek gruntu, z których zebrano zielonkę,

4) wyniki oceny wymagań jakościowych dla zielonki i oceny parametrów jakościowych suszu paszowego,

5) określenie masy wyprodukowanego suszu paszowego - w tonach oraz numeru i daty sporządzenia protokołu z procesu produkcji suszu paszowego,

6) określenie masy sprzedanego suszu paszowego - w tonach oraz numerów i dat wystawienia faktur sprzedaży suszu paszowego albo mieszanki paszowej zawierającej susz paszowy, z wyszczególnieniem jego masy w tej mieszance,

7) informacje dotyczące:

a) zużycia paliwa przy produkcji suszu paszowego oraz numeru i daty wystawienia faktury sprzedaży paliwa,

b) zużycia energii elektrycznej przy produkcji suszu paszowego oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego jej zużycie, numeru i daty jego wystawienia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

 
01-12-2001