ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 lutego 2002 r.

w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

(Dz. U. z 2002 r., nr 16, poz. 153)

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się do dnia 31 grudnia 2002 r. ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy, określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. (poz. 153)

CENY PROGU DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

KOD PCN

Nazwa towaru

Jednostka miary

Cena progu

w złotych za jednostkę miary

1

2

3

4

0102

Bydło żywe:

   

0102 90

- Pozostałe:

   
 

- - Gatunki domowe:

   
 

- - - O masie powyżej 80 kg, ale

nieprzekraczającej 160 kg:

   

0102 90 21 0

- - - - Rzeźne

t

5.019,13

0102 90 29 0

- - - - Pozostałe

t

5.019,13

0103

Trzoda chlewna żywa:

   
 

- Pozostałe:

   

0103 91

- - O masie poniżej 50 kg:

   

0103 91 10 0

- - - Gatunki domowe

t

4.507,99

0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:

   
 

- - - Gatunki domowe:

   

0103 92 11 0

- - - - Maciory mające prosiaki co

najmniej raz, o masie 160 kg lub

większej

t

14.198,40

0103 92 19 0

- - - - Pozostałe

t

3.556,70

0104

Owce i kozy żywe:

   

0104 10

- Owce:

   
 

- - Pozostałe:

   

0104 10 30 0

- - - Jagnięta (do jednego roku życia)

t

6.563,21

0104 10 80 0

- - - Pozostałe

t

6.563,21

0104 20

- Kozy:

   

0104 20 90 0

- - Pozostałe

t

21.226,61

0105

Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

   
 

- O masie nieprzekraczającej 185 g:

   

0105 11

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus :

   
 

- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z

hodowli w drugim i trzecim

pokoleniu:

   

0105 11 11 0

- - - - Nioski

t

304.839,65

0105 11 19 0

- - - - Pozostałe

t

304.839,65

 

- - - Pozostałe:

   

0105 11 91 0

- - - - Nioski

t

304.839,65

0105 11 99 0

- - - - Pozostałe

t

304.839,65

0105 12 00 0

- - Indyki

t

115.088,68

0105 19

- - Pozostałe:

   

0105 19 20 0

- - - Gęsi

t

115.088,68

0105 19 90 0

- - - Kaczki i perliczki

t

515.579,40

 

- Pozostałe:

   

0105 92 00 0

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o

masie nieprzekraczającej 2.000 g

t

2.860,98

0105 93 00 0

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o

masie powyżej 2.000 g

t

2.860,98

0105 99

- - Pozostałe:

   

0105 99 10 0

- - - Kaczki

t

4.085,59

0105 99 20 0

- - - Gęsi

t

6.598,71

0105 99 30 0

- - - Indyki

t

5.246,31

0105 99 50 0

- - - Perliczki

t

4.731,62

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

   

0201 10 00 0

- Tusze i półtusze

t

7.053,06

0201 20

- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

   

0201 20 20 0

- - Ćwierci "kompensowane"

t

7.053,06

0201 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub

rozdzielone

t

6.602,26

0201 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub

rozdzielone

t

9.211,21

0201 20 90 0

- - Pozostałe

t

15.494,00

0201 30 00 0

- Bez kości

t

19.849,36

0202

Mięso wołowe mrożone:

   

0202 10 00 0

- Tusze i półtusze

t

8.199,58

0202 20

- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

   

0202 20 10 0

- - Ćwierci "kompensowane"

t

8.519,04

0202 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub

rozdzielone

t

5.441,54

0202 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub

rozdzielone

t

6.133,71

0202 20 90 0

- - Pozostałe

t

9.686,86

0202 30

- Bez kości:

   

0202 30 10 0

- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone

na maksymalnie pięć części, a każda

ćwiartka stanowi pojedynczy blok;

ćwierci "kompensowane" w dwóch

blokach, z których jeden zawiera

ćwierć przednią całą lub pokrojoną na

maksymalnie pięć kawałków, a drugi

ćwierć tylną w jednym kawałku, ale

bez polędwicy

t

6.098,21

0202 30 50 0

- - Rostbef, antrykot i szponder -

kawałki

t

9.147,32

0202 30 90 0

- - Pozostałe

t

10.570,71

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

   
 

- Świeże lub chłodzone:

   

0203 11

- - Tusze i półtusze:

   

0203 11 10 0

- - - Ze świń domowych

t

4.412,15

0203 12

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z

kośćmi:

   
 

- - - Ze świń domowych:

   

0203 12 11 0

- - - - Szynki i ich kawałki

t

6.488,67

0203 12 19 0

- - - - Łopatki i ich kawałki

t

7.422,21

0203 19

- - Pozostałe:

   
 

- - - Ze świń domowych:

   

0203 19 11 0

- - - - Przodki i ich kawałki

t

5.934,93

0203 19 13 0

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

t

7.734,58

0203 19 15 0

- - - - Boczek i jego kawałki

t

4.174,33

 

- - - - Pozostałe:

   

0203 19 55 0

- - - - - Bez kości

t

7.542,90

 

- Mrożone:

   

0203 21

- - Tusze i półtusze:

   

0203 21 10 0

- - - Ze świń domowych

t

3.982,65

0203 22

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z

kośćmi:

   
 

- - - Ze świń domowych:

   

0203 22 11 0

- - - - Szynki i ich kawałki

t

6.339,59

0203 22 19 0

- - - - Łopatki i ich kawałki

t

6.016,57

0203 29

- - Pozostałe:

   
 

- - - Ze świń domowych:

   

0203 29 11 0

- - - - Przodki i ich kawałki

t

5.934,93

0203 29 13 0

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

t

7.422,21

0203 29 15 0

- - - - Boczek i jego kawałki

t

4.433,45

 

- - - - Pozostałe:

   

0203 29 55 0

- - - - - Bez kości

t

7.816,22

0203 29 59 0

- - - - - Pozostałe

t

7.816,22

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

   
 

- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus :

   

0207 11

- - Niecięte na kawałki, świeże lub

chłodzone:

   

0207 11 10 0

- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i

łapami, znane jako "kurczaki 83%"

t

5.051,08

0207 11 30 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

t

3.556,70

0207 11 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

t

4.561,24

0207 12

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

   

0207 12 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

t

3.507,00

0207 12 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "kurczaki 65%"

lub inaczej prezentowane

t

4.657,08

0207 13

- - Kawałki i podroby, świeże lub

chłodzone:

   
 

- - - Kawałki:

   

0207 13 10 0

- - - - Bez kości

t

12.061,54

 

- - - - Z kośćmi:

   

0207 13 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

t

3.549,60

0207 13 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

t

6.389,28

0207 13 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

t

2.839,68

0207 13 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

t

8.061,14

0207 13 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

t

5.611,92

0207 13 70 0

- - - - - Pozostałe

t

11.028,61

 

- - - Podroby:

   

0207 13 99 0

- - - - Pozostałe

t

3.549,60

0207 14

- - Kawałki i podroby mrożone:

   
 

- - - Kawałki:

   

0207 14 10 0

- - - - Bez kości

t

11.837,92

 

- - - - Z kośćmi:

   

0207 14 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

t

8.913,05

0207 14 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

t

3.460,86

0207 14 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

t

2.839,68

0207 14 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

t

8.366,41

0207 14 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

t

5.640,31

0207 14 70 0

- - - - - Pozostałe

t

11.238,03

 

- - - Podroby:

   

0207 14 99 0

- - - - Pozostałe

t

5.090,13

 

- Z indyków:

   

0207 24

- - Niecięte na kawałki, świeże lub

chłodzone:

   

0207 24 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

t

6.034,32

0207 24 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap i bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

t

8.874,00

0207 25

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

   

0207 25 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

t

6.307,64

0207 25 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i

łap oraz bez szyj, serc, wątrób i

żołądków, znane jako "indyki 73%"

lub inaczej prezentowane

t

6.382,18

0207 26

- - Kawałki i podroby, świeże lub

chłodzone:

   
 

- - - Kawałki:

   

0207 26 10 0

- - - - Bez kości

t

12.033,14

 

- - - - Z kośćmi:

   

0207 26 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

t

12.150,28

0207 26 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

t

3.620,59

0207 26 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

t

2.868,08

0207 26 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

t

9.935,33

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

   

0207 26 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

t

5.072,38

0207 26 70 0

- - - - - - Pozostałe

t

6.311,19

0207 26 80 0

- - - - - Pozostałe

t

7.099,20

 

- - - Podroby:

   

0207 26 99 0

- - - - Pozostałe

t

7.691,98

0207 27

- - Kawałki i podroby, mrożone:

   
 

- - - Kawałki:

   

0207 27 10 0

- - - - Bez kości

t

11.710,13

 

- - - - Z kośćmi:

   

0207 27 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

t

11.990,55

0207 27 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

t

3.620,59

0207 27 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

t

2.868,08

0207 27 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

t

9.938,88

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

   

0207 27 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

t

3.943,61

0207 27 70 0

- - - - - - Pozostałe

t

6.130,16

0207 27 80 0

- - - - - Pozostałe

t

8.281,22

 

- - - Podroby:

   

0207 27 99 0

- - - - Pozostałe

t

4.660,62

 

- Z kaczek, gęsi i perliczek:

   

0207 32

- - Niecięte na kawałki, świeże lub

chłodzone:

   
 

- - - Kaczki:

   

0207 32 11 0

- - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale

niewypatroszone, z głowami i

łapami, znane jako "kaczki 85%"

t

5.636,76

0207 32 15 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

t

6.570,31

0207 32 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap oraz bez szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane jako "kaczki

63%" lub inaczej prezentowane

t

6.158,56

 

- - - Gęsi:

   

0207 32 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi,

niewypatroszone z głowami i

łapami, znane jako "gęsi 82%"

t

7.351,22

0207 32 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, z sercami i żołądkami lub

bez serc i żołądków, znane jako

"gęsi 75%" lub inaczej

prezentowane

t

9.133,12

0207 32 90 0

- - - Perliczki

t

6.147,91

0207 33

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

   
 

- - - Kaczki:

   

0207 33 11 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, ale z szyjami, sercami,

wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

t

6.037,87

0207 33 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone bez głów

i łap oraz bez szyj, serc, wątrób

i żołądków, znane jako "kaczki

63%" lub inaczej prezentowane

t

5.959,78

 

- - - Gęsi:

   

0207 33 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi,

niewypatroszone z głowami i

łapami, znane jako "gęsi 82%"

t

7.099,20

0207 33 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów

i łap, z sercami i żołądkami lub

bez serc i żołądków, znane jako

"gęsi 75%" lub inaczej

prezentowane

t

8.810,11

0207 33 90 0

- - - Perliczki

t

7.258,93

0207 35

- - Pozostałe, świeże lub chłodzone:

   
 

- - - Kawałki:

   
 

- - - - Bez kości:

   

0207 35 11 0

- - - - - Z gęsi

t

15.451,41

0207 35 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

t

15.021,91

 

- - - - Z kośćmi:

   
 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

   

0207 35 21 0

- - - - - - Z kaczek

t

3.549,60

0207 35 23 0

- - - - - - Z gęsi

t

4.731,62

0207 35 25 0

- - - - - - Z perliczek

t

6.761,99

0207 35 31 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

t

3.549,60

0207 35 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

t

2.779,34

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

   

0207 35 51 0

- - - - - - Z gęsi

t

16.448,85

0207 35 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

t

11.781,12

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

   

0207 35 61 0

- - - - - - Z gęsi

t

10.993,11

0207 35 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

t

5.828,44

0207 35 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

t

8.323,81

0207 35 79 0

- - - - - Pozostałe

t

17.748,00

 

- - - Podroby:

   

0207 35 99 0

- - - - Pozostałe

t

5.792,95

0207 36

- - Pozostałe, mrożone:

   
 

- - - Kawałki:

   
 

- - - - Bez kości:

   

0207 36 11 0

- - - - - Z gęsi

t

16.516,29

0207 36 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

t

12.583,33

 

- - - - Z kośćmi:

   
 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

   

0207 36 21 0

- - - - - - Z kaczek

t

3.549,60

0207 36 23 0

- - - - - - Z gęsi

t

4.731,62

0207 36 25 0

- - - - - - Z perliczek

t

7.986,60

0207 36 31 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

t

3.826,47

0207 36 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety

włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

t

2.878,73

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

   

0207 36 51 0

- - - - - - Z gęsi

t

15.348,47

0207 36 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

t

10.943,42

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

   

0207 36 61 0

- - - - - - Z gęsi

t

10.993,11

0207 36 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

t

5.892,34

0207 36 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

t

8.323,81

0207 36 79 0

- - - - - Pozostałe

t

17.748,00

 

- - - Podroby:

   

0207 36 90 0

- - - - Pozostałe

t

5.792,95

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

   

0401 10

- O zawartości tłuszczu w masie

nieprzekraczającej 1%:

   

0401 10 10 0

- - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej 2

litrów

t

1.331,10

0401 10 90 0

- - Pozostałe

t

915,80

0401 20

- O zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 1%, ale

nieprzekraczającej 6%:

   
 

- - Nieprzekraczającej 3%:

   

0401 20 11 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej

2 litrów

t

1.458,89

0401 20 19 0

- - - Pozostałe

t

667,32

 

- - Przekraczającej 3%:

   

0401 20 91 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej

2 litrów

t

1.732,20

0401 20 99 0

- - - Pozostałe

t

706,37

0401 30

- O zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 6%:

   
 

- - Nieprzekraczającej 21%:

   

0401 30 11 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej

2 litrów

t

10.648,80

0401 30 19 0

- - - Pozostałe

t

8.874,00

 

- - Przekraczającej 21%, ale

nieprzekraczającej 45%:

   

0401 30 31 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej

2 litrów

t

8.281,22

0401 30 39 0

- - - Pozostałe

t

8.224,42

 

- - Przekraczającej 45%:

   

0401 30 99 0

- - - Pozostałe

t

3.549,60

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

   

0402 10

- W proszku, granulkach lub w innej

stałej postaci, o zawartości tłuszczu w

masie nieprzekraczającej 1,5%:

   
 

- - Niezawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego:

   

0402 10 11 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej

2,5 kg

t

4.685,47

0402 10 19 0

- - - Pozostałe

t

2.506,02

 

- - Pozostałe:

   

0402 10 91 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto nieprzekraczającej

2,5 kg

t

3.034,91

0402 10 99 0

- - - Pozostałe

t

5.917,18

 

- W proszku, granulkach lub w innej

stałej postaci, o zawartości tłuszczu w

masie przekraczającej 1,5%:

   

0402 21

- - Niezawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego:

   
 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

nieprzekraczającej 27%:

   

0402 21 11

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg:

   

0402 21 11 1

- - - - - Dla niemowląt

t

5.210,81

0402 21 11 9

- - - - - Pozostałe

t

5.210,81

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 27%:

   

0402 21 91

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg:

   

0402 21 91 1

- - - - - Dla niemowląt

t

6.588,06

0402 21 91 9

- - - - - Pozostałe

t

6.588,06

0402 21 99

- - - - Pozostałe:

   

0402 21 99 1

- - - - - Dla niemowląt

t

5.267,61

0402 21 99 9

- - - - - Pozostałe

t

5.267,61

0402 29

- - Pozostałe:

   
 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

nieprzekraczającej 27%:

   

0402 29 11 0

- - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w

hermetycznie zamkniętych

pojemnikach, o zawartości netto

nieprzekraczającej 500 g i o

zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 10%

t

14.212,60

 

- - - - Pozostałe:

   

0402 29 15 0

- - - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

t

3.017,16

 

- Pozostałe:

   

0402 91

- - Niezawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego:

   
 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 10%, ale

nieprzekraczającej 45%:

   

0402 91 59 0

- - - - Pozostałe

t

5.012,04

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 45%:

   

0402 91 91 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

t

3.549,60

0402 91 99 0

- - - - Pozostałe

t

2.662,20

0402 99

- - Pozostałe:

   
 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

nieprzekraczającej 9,5%:

   

0402 99 11 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

t

2.953,27

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie

przekraczającej 9,5%, ale

nieprzekraczającej 45%:

   

0402 99 31 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o

zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

t

14.198,40

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

   

0403 10

- Jogurt:

   
 

- - Niearomatyzowany ani niezawierający

dodatku owoców, orzechów lub kakao:

   
 

- - - Niezawierający dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o

zawartości tłuszczu w masie:

   

0403 10 11 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

t

4.149,48

0403 10 13 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale

nieprzekraczającej 6%

t

6.034,32

0403 10 19 0

- - - - Przekraczającej 6%

t

6.194,05

 

- - - Pozostały, o zawartości tłuszczu w

masie:

   

0403 10 31 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

t

3.311,78

0403 10 33 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale

nieprzekraczającej 6%

t

3.226,59

0403 10 39 0

- - - - Przekraczającej 6%

t

3.226,59

 

- - Aromatyzowany lub zawierający dodatek

owoców, orzechów lub kakao:

   
 

- - - W proszku, granulkach lub w innej

stałej postaci, o zawartości

tłuszczu mlecznego w masie:

   

0403 10 51 0

- - - - Nieprzekraczającej 1,5%

t

8.874,00

0403 10 53 0

- - - - Przekraczającej 1,5%, ale

nieprzekraczającej 27%

t

5.189,52

0403 10 59 0

- - - - Przekraczającej 27%

t

12.423,60

 

- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu

mlecznego w masie:

   

0403 10 91 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

t

5.068,83

0403 10 93 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale

nieprzekraczającej 6%

t

5.427,34

0403 10 99 0

- - - - Przekraczającej 6%

t

4.969,44

0403 90

- Pozostałe:

   
 

- - Niearomatyzowane ani niezawierające

dodatku owoców, orzechów lub kakao:

   
 

- - - W proszku, granulkach lub w innej

stałej postaci:

   
 

- - - - Niezawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o

zawartości tłuszczu w masie:

   

0403 90 11 0

- - - - - Nieprzekraczającej 1,5%

t

2.218,50

0403 90 13 0

- - - - - Przekraczającej 1,5%, ale

nieprzekraczającej 27%

t

6.549,01

0403 90 19 0

- - - - - Przekraczającej 27%

t

6.119,51

 

- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu

w masie:

   

0403 90 33 0

- - - - - Przekraczającej 1,5%, ale

nieprzekraczającej 27%

t

6.211,80

 

- - - Pozostałe:

   
 

- - - - Niezawierające dodatku cukru ani

innego środka słodzącego, o

zawartości tłuszczu w masie:

   

0403 90 51 0

- - - - - Nieprzekraczającej 3%

t

5.917,18

0403 90 53 0

- - - - - Przekraczającej 3%, ale

nieprzekraczającej 6%

t

5.679,36

0403 90 59 0

- - - - - Przekraczającej 6%

t

1.774,80

 

- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu

w masie:

   

0403 90 61 0

- - - - - Nieprzekraczającej 3%

t

3.549,60

0403 90 63 0

- - - - - Przekraczającej 3%, ale

nieprzekraczającej 6%

t

3.549,60

0403 90 69 0

- - - - - Przekraczającej 6%

t

3.549,60

 

- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek

owoców, orzechów lub kakao:

   
 

- - - W proszku, granulkach lub innej

stałej postaci, o zawartości

tłuszczu mlecznego w masie:

   

0403 90 71 0

- - - - Nieprzekraczającej 1,5%

t

20.410,20

0403 90 73 0

- - - - Przekraczającej 1,5%, ale

nieprzekraczającej 27%

t

8.199,58

 

- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu

mlecznego w masie:

   

0403 90 91 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

t

4.859,40

0403 90 93 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale

nieprzekraczającej 6%

t

4.575,43

0403 90 99 0

- - - - Przekraczającej 6%

t

4.916,20

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

   

0405 10

- Masło:

   
 

- - O zawartości tłuszczu w masie

nieprzekraczającej 85%:

   
 

- - - Masło naturalne:

   

0405 10 11 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

t

8.813,66

0405 10 19 0

- - - - Pozostałe

t

8.813,66

0405 10 30 0

- - - Masło odtwarzane

t

8.813,66

0405 10 50 0

- - - Masło z serwatki

t

8.813,66

0405 10 90 0

- - Pozostałe

t

8.813,66

0405 20

- Produkty mleczarskie do smarowania:

   

0405 20 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 39% i

więcej, ale mniej niż 60%

t

6.591,61

0405 20 30 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 60% i

więcej, ale nieprzekraczjącej 75%

t

6.591,61

0405 20 90 0

- - O zawartości tłuszczu w masie

większej niż 75%, ale mniejszej niż

80%

t

6.591,61

0405 90

- Pozostałe:

   

0405 90 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i

więcej oraz o zawartości wody w masie

nieprzekraczającej 0,5%

t

6.591,61

0405 90 90 0

- - Pozostałe

t

6.591,61

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

   
 

- Drobiu:

mln

 

0407 00 30 0

- - Pozostałe

sztuk

96.868,58

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

   
 

- Żółtka jaj:

   

0408 11

- - Suszone:

   

0408 11 80 0

- - - Pozostałe

t

12.185,78

0408 19

- - Pozostałe:

   
 

- - - Pozostałe:

   

0408 19 81 0

- - - - Ciekłe

t

2.470,52

0408 19 89 0

- - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi

t

3.972,00

 

- Pozostałe:

   

0408 91

- - Suszone:

   

0408 91 80 0

- - - Pozostałe

t

9.633,61

0408 99

- - Pozostałe:

   

0408 99 80 0

- - - Pozostałe

t

2.119,11

0409 00 00 0

Miód naturalny

t

3.137,85

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

   

0603 10

- Świeże:

   

0603 10 10

- - Róże:

   

0603 10 10 1

- - - Od 1 czerwca do 31 października

szt.

0,36

0603 10 10 9

- - - Od 1 listopada do 31 maja

szt.

0,60

0603 10 50

- - Chryzantemy:

   

0603 10 50 1

- - - Od 1 czerwca do 31 października

szt.

0,60

0603 10 50 9

- - - Od 1 listopada do 31 maja

szt.

0,89

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

   

0702 00 00 1

- Od 1 stycznia do 31 marca

t

2.449,22

0702 00 00 2

- Od 1 do 30 kwietnia

t

2.449,22

0702 00 00 3

- Od 1 do 14 maja

t

2.449,22

0702 00 00 5

- Od 15 do 31 maja

t

2.143,96

0702 00 00 7

- Od 1 czerwca do 30 września

t

2.143,96

0702 00 00 8

- Od 1 do 31 października

t

2.143,96

0702 00 00 9

- Od 1 listopada do 31 grudnia

t

2.143,96

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

   

0707 00 05

- Ogórki:

   

0707 00 05 1

- - Od 1 stycznia do końca lutego

t

2.420,83

0707 00 05 3

- - Od 1 marca do 30 kwietnia

t

2.420,83

0707 00 05 5

- - Od 1 do 15 maja

t

2.420,83

0707 00 05 6

- - Od 16 maja do 30 września

t

1.029,38

0707 00 05 7

- - Od 1 do 31 października

t

1.029,38

0707 00 05 8

- - Od 1 do 10 listopada

t

2.420,83

0707 00 05 9

- - Od 11 listopada do 31 grudnia

t

2.420,83

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

   

0712 90

- Inne warzywa; mieszanki warzyw:

   
 

- - Kukurydza cukrowa (Zea mays var.

saccharata ):

   

0712 90 19 0

- - - Pozostałe

t

13.392,64

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

   

0808 10

- Jabłka:

   
 

- - Pozostałe:

   

0808 10 20

- - - Odmiany Golden Delicious:

   

0808 10 20 1

- - - - Od 1 stycznia do 31 marca

t

1.803,20

0808 10 20 3

- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca

t

2.104,91

0808 10 20 7

- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

t

1.774,80

0808 10 50

- - - Odmiany Granny Smith:

   

0808 10 50 1

- - - - Od 1 stycznia do 31 marca

t

1.803,20

0808 10 50 3

- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca

t

2.104,91

0808 10 50 7

- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

t

1.774,80

0808 10 90

- - - Pozostałe:

   

0808 10 90 1

- - - - Od 1 stycznia do 31 marca

t

2.104,91

0808 10 90 3

- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca

t

2.104,91

0808 10 90 7

- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

t

1.774,80

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

   

0809 20

- Wiśnie i czereśnie:

   

0809 20 05

- - Wiśnie (Prunus cerasus ):

   

0809 20 05 1

- - - Od 1 stycznia do 31 maja

t

2.545,06

0809 20 05 5

- - - Od 1 czerwca do 15 lipca

t

2.222,05

0809 20 05 9

- - - Od 16 lipca do 31 grudnia

t

2.545,06

0809 20 95 0

- - Pozostałe

t

2.545,06

0809 40

- Śliwki i owoce tarniny:

   

0809 40 05

- - Śliwki:

   

0809 40 05 5

- - - Od 1 lipca do 30 września

t

1.416,29

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

   

1001 90

- Pozostałe:

   
 

- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna

i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

   

1001 90 91

- - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i

mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

   

1001 90 91 1

- - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej

t

525,34

1002 00 00 0

Żyto

t

450,80

1003 00

Jęczmień:

   

1003 00 90 0

- Pozostały

t

394,01

1004 00 00 0

Owies

t

521,79

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

   

1008 10 00 0

- Gryka

t

709,92

1008 20 00 0

- Proso

t

617,63

1008 90

- Pozostałe zboża:

   

1008 90 10 0

- - Pszenżyto (Triticale)

t

2.218,50

1008 90 90 0

- - Pozostałe

t

3.279,83

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna:

   
 

- Mąka pszenna:

   

1101 00 11 0

- - Z pszenicy durum

t

1.380,79

1101 00 15 0

- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

t

1.380,79

1101 00 90 0

- Mąka żytnio-pszenna

t

1.380,79

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

   

1102 10 00 0

- Mąka żytnia

t

4.259,52

1103

Kasze, grysiki i granulki zbożowe:

   
 

- Kasze i grysiki:

   

1103 11

- - Z pszenicy:

   

1103 11 10 0

- - - Z pszenicy durum

t

1.189,12

1103 11 90 0

- - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

t

1.522,78

1103 13

- - Z kukurydzy:

   

1103 13 90 0

- - - Pozostałe

t

1.576,02

1103 19

- - Z pozostałych zbóż:

   

1103 19 40 0

- - - Z owsa

t

546,64

1103 19 50 0

- - - Z ryżu

t

1.174,92

1103 19 90 0

- - - Pozostałe

t

3.428,91

1103 20

- Granulki:

   

1103 20 30 0

- - Z owsa

t

1.774,80

1103 20 40 0

- - Z kukurydzy

t

954,84

1103 20 60 0

- - Z pszenicy

t

8.874,00

1103 20 90 0

- - Pozostałe

t

13.016,38

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane:

   

1105 10 00 0

- Mąka, mączka i proszek

t

2.108,46

1107

Słód, nawet palony:

   

1107 10

- Niepalony:

   
 

- - Pozostałe:

   

1107 10 99 0

- - - Pozostałe

t

795,11

1108

Skrobie; inulina:

   
 

- Skrobie:

   

1108 12 00 0

- - Skrobia kukurydziana

t

1.927,43

1108 13 00 0

- - Skrobia ziemniaczana

t

979,69

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

   

1210 10 00 0

- Szyszki chmielowe, niemielone,

niesproszkowane ani nie w formie

granulek

t

422,40

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

   

1517 10

- Margaryna, z wyjątkiem margaryny

płynnej:

   

1517 10 10 0

- - Zawierająca więcej niż 10%, ale nie

więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

t

26.334,48

1517 90

- Pozostałe:

   

1517 90 10 0

- - Zawierające więcej niż 10%, ale nie

więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

t

39.045,60

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:

   
 

- Pozostałe:

   

1601 00 91 0

- - Kiełbasy, suche lub do smarowania,

niegotowane

t

17.623,76

1601 00 99 0

- - Pozostałe

t

10.655,90

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

   
 

- Z wieprzowiny:

   

1602 41

- - Szynki i ich części:

   

1602 41 10 0

- - - Ze świń domowych

t

13.811,49

1602 42

- - Łopatki i ich części:

   

1602 42 10 0

- - - Ze świń domowych

t

10.134,11

1602 49

- - Pozostałe, włącznie z mieszankami:

   
 

- - - Ze świń domowych:

   
 

- - - - Zawierające w masie 80% lub

więcej mięsa lub dowolnego

rodzaju podrobów, włącznie z

tłuszczami dowolnego rodzaju i

pochodzenia:

   

1602 49 11 0

- - - - - Schaby (bez karkowych) i ich

części, włącznie z mieszankami

schabów i szynek

t

16.324,61

1602 49 13 0

- - - - - Karki i ich części, włącznie z

mieszankami obojczyków i

łopatek

t

6.371,53

1602 49 19 0

- - - - - Pozostałe

t

6.229,55

1602 49 30 0

- - - - Zawierające w masie 40% lub

więcej, ale mniej niż 80% mięsa

lub dowolnego rodzaju podrobów,

włącznie z tłuszczami dowolnego

rodzaju i pochodzenia

t

7.127,60

1602 49 50 0

- - - - Zawierające w masie mniej niż 40%

mięsa lub dowolnego rodzaju

podrobów, włącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

t

9.136,67

1602 50

- Z wołowiny:

   

1602 50 10 0

- - Niegotowane; mieszanki gotowanego

mięsa lub podrobów z niegotowanym

mięsem lub podrobami

t

38.115,60

1602 90

- Pozostałe, włącznie z przetworami z

krwi dowolnych zwierząt:

   
 

- - Pozostałe:

   
 

- - - Pozostałe:

   

1602 90 51 0

- - - - Zawierające mięso lub podroby

ze świń domowych

t

10.002,77

 

- - - - Pozostałe:

   
 

- - - - - Zawierające mięso wołowe lub

podroby:

   

1602 90 61 0

- - - - - - Niegotowane; mieszanki

gotowanego mięsa lub podrobów

z niegotowanym mięsem lub

podrobami

t

47.564,64

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

   
 

- Cukier surowy niezawierający dodatku

środków aromatyzujących ani barwiących:

   

1701 12

- - Cukier buraczany:

   

1701 12 10 0

- - - Do rafinacji

t

1.465,98

1701 12 90 0

- - - Pozostały

t

1.920,33

 

- Pozostały:

   

1701 99

- - Pozostały:

   

1701 99 10 0

- - - Cukier biały

t

1.884,84

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

   

1702 30

- Glukoza i syrop glukozowy

niezawierające fruktozy lub zawierające

w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy

w masie:

   

1702 30 10 0

- - Izoglukoza

t

1.973,58

 

- - Pozostałe:

   
 

- - - Zawierające w stanie suchym 99% lub

więcej glukozy w masie:

   

1702 30 51 0

- - - - W postaci białego, krystalicznego

proszku, nawet scalonego

t

2.133,31

1702 30 59 0

- - - - Pozostałe

t

2.523,77

 

- - - Pozostałe:

   

1702 30 91 0

- - - - W postaci białego, krystalicznego

proszku, nawet scalonego

t

7.965,30

1702 30 99 0

- - - - Pozostałe

t

1.767,70

1702 40

- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające

w masie, w stanie suchym, co najmniej

20%, ale mniej niż 50% fruktozy, z

wyłączeniem cukru inwertowanego:

   

1702 40 10 0

- - Izoglukoza

t

1.973,58

1702 40 90 0

- - Pozostałe

t

6.627,10

1702 60

- Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy,

zawierające w masie, w stanie suchym,

powyżej 50% fruktozy, z wyłączeniem

cukru inwertowanego:

   

1702 60 10 0

- - Izoglukoza

t

1.973,58

1702 60 80 0

- - Syrop inulinowy

t

2.545,06

1702 60 95 0

- - Pozostałe

t

2.545,06

1702 90

- Pozostałe, włącznie z cukrem

inwertowanym i innymi cukrami oraz

mieszankami syropów cukrowych,

zawierającymi w masie, w stanie suchym,

50% fruktozy:

   

1702 90 30 0

- - Izoglukoza

t

10.091,51

1702 90 50 0

- - Maltodekstryna i syrop

maltodekstrynowy

t

4.813,26

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

   

2002 10

- Pomidory, całe lub w kawałkach:

   

2002 10 10 0

- - Bez skórek

t

1.726,88

2002 10 90 0

- - Pozostałe

t

1.823,43

2002 90

- Pozostałe:

   
 

- - O zawartości suchej masy mniejszej

niż 12%:

   

2002 90 19 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nieprzekraczającej

1 kg

t

2.024,69

 

- - O zawartości suchej masy nie

mniejszej niż 12%, ale nie większej

niż 30%:

   

2002 90 31

- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej

1 kg:

   

2002 90 31 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej

1 kg, ale nieprzekraczającej

199 kg

t

3.044,85

2002 90 31 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej

199 kg

t

2.578,43

2002 90 39 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nieprzekraczającej

1 kg

t

3.629,47

 

- - O zawartości suchej masy większej niż

30%:

   

2002 90 91

- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto powyżej 1 kg:

   

2002 90 91 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej

1 kg, ale nieprzekraczającej

199 kg

t

2.616,41

2002 90 91 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej

199 kg

t

2.821,93

2002 90 99 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nieprzekraczającej

1 kg

t

2.821,93

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

   

2106 90

- Pozostałe:

   
 

- - Aromatyzowane lub barwione syropy

cukrowe:

   

2106 90 30 0

- - - Syropy izoglukozowe

t

10.375,48

 

- - - Pozostałe:

   

2106 90 55 0

- - - - Syrop glukozowy i z

maltodekstryny

t

5.189,52

2106 90 59 0

- - - - Pozostałe

t

7.322,82

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:

   

2302 10

- Kukurydziane:

   

2302 10 10 0

- - O zawartości skrobi w masie

nieprzekraczającej 35%

t

173,93

2302 10 90 0

- - Pozostałe

t

482,75

2302 20

- Ryżowe:

   

2302 20 10 0

- - O zawartości skrobi w masie

nieprzekraczającej 35%

t

340,76

2302 20 90 0

- - Pozostałe

t

397,56

2302 30

- Pszenne:

   

2302 30 10 0

- - O zawartości skrobi w masie

nieprzekraczającej 28%, których

przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm

nie przekracza 10% masy całości lub

alternatywnie część, która przechodzi

przez sito zawiera w masie 1,5% lub

więcej popiołu w przeliczeniu na

suchy produkt

t

340,76

2302 30 90 0

- - Pozostałe

t

433,05

2302 40

- Z innych zbóż:

   

2302 40 10 0

- - O zawartości skrobi w masie

nieprzekraczającej 28%, których

przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm

nie przekracza 10% masy całości lub

alternatywnie część, która przechodzi

przez sito zawiera w masie 1,5% lub

więcej popiołu w przeliczeniu na

suchy produkt

t

376,26

2302 40 90 0

- - Pozostałe

t

465,00

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt:

   

2309 10

- Karma dla psów lub kotów, przygotowana

do sprzedaży detalicznej:

   
 

- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z

maltodekstryny, objęte podpozycjami

od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702

40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0

lub produkty mleczne:

   
 

- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop

z maltodekstryny:

   
 

- - - - Niezawierająca skrobi lub

zawierająca jej w masie 10% lub

mniej:

   

2309 10 11 0

- - - - - Niezawierająca produktów

mlecznych lub zawierająca ich w

masie poniżej 10%

t

7.322,82

2309 10 13 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej

niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

t

11.213,19

2309 10 19 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej

niż 75% produktów mlecznych

t

6.506,42

 

- - - - Zawierająca w masie więcej niż

10%, ale nie więcej niż 30%

skrobi:

   

2309 10 31 0

- - - - - Niezawierająca produktów

mlecznych lub zawierająca ich w

masie poniżej 10%

t

5.775,20

2309 10 33 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej

niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

t

6.257,94

2309 10 39 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej

niż 50% produktów mlecznych

t

9.126,02

 

- - - - Zawierająca w masie powyżej 30%

skrobi:

   

2309 10 51 0

- - - - - Niezawierająca produktów

mlecznych lub zawierająca ich w

masie mniej niż 10%

t

3.475,06

2309 10 70 0

- - - Niezawierająca skrobi, glukozy,

syropu glukozowego, maltodekstryny

lub syropu z maltodekstryny, ale

zawierająca produkty mleczne

t

3.549,60

2309 90

- Pozostałe:

   
 

- - Pozostałe:

   
 

- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop

glukozowy, maltodekstrynę lub syrop

z maltodekstryny objęte

podpozycjami od 1702 30 51 0 do

1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90

50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty

mleczne:

   
 

- - - - Zawierające skrobię, glukozę,

syrop glukozowy, maltodekstrynę

lub syrop z maltodekstryny:

   
 

- - - - - Niezawierające skrobi lub

zawierające jej w masie 10% lub

mniej:

   

2309 90 31 0

- - - - - - Niezawierające produktów

mlecznych lub zawierające ich

w masie mniej niż 10%

t

9.825,29

2309 90 33 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej

niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

t

5.757,45

2309 90 35 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej

niż 50%, ale mniej niż 75%

produktów mlecznych

t

7.933,36

 

- - - - - Zawierające w masie więcej niż

10%, ale nie więcej niż 30%

skrobi:

   

2309 90 41 0

- - - - - - Niezawierające produktów

mlecznych lub zawierające ich

w masie mniej niż 10%

t

7.212,79

2309 90 43 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej

niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

t

5.846,19

 

- - - - - Zawierające w masie powyżej 30%

skrobi:

   

2309 90 51 0

- - - - - - Niezawierające produktów

mlecznych lub zawierające ich

w masie mniej niż 10%

t

6.243,75

2309 90 70 0

- - - - Niezawierające skrobi, glukozy,

syropu glukozowego,

maltodekstryny lub syropu z

maltodekstryny, ale zawierające

produkty mleczne

t

6.939,47

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% białek z serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

   
 

- Albumina jaja:

   

3502 11

- - Suszona:

   

3502 11 90 0

- - - Pozostała

t

4.184,98

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach:

   

3505 10

- Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:

   

3505 10 10 0

- - Dekstryny

t

4.983,64

 

- - Pozostałe modyfikowane skrobie:

   

3505 10 90 0

- - - Pozostałe

t

4.184,98

3505 20

- Kleje:

   

3505 20 10 0

- - Zawierające w masie mniej niż 25%

skrobi lub dekstryn, lub pozostałych

modyfikowanych skrobi

t

3.329,52

3505 20 30 0

- - Zawierające w masie 25% lub więcej,

ale mniej niż 55% skrobi lub

dekstryn, lub pozostałych

modyfikowanych skrobi

t

4.902,00

3505 20 50 0

- - Zawierające w masie 55% lub więcej,

ale mniej niż 80% skrobi lub

dekstryn, lub pozostałych

modyfikowanych skrobi

t

3.737,73

3505 20 90 0

- - Zawierające w masie 80% lub więcej

skrobi lub dekstryn, lub pozostałych

modyfikowanych skrobi

t

3.489,26

 

 
22-03-2002

99999