ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 28 stycznia 2002 r.

w sprawie cen minimalnych buraków A i B.

(Dz. U. z 2002 r., nr 10, poz. 102)

 

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na pierwszy rok rozliczeniowy:

1) cenę minimalną buraków A o zawartości cukru 15% w wysokości 112,70 zł za tonę,

2) cenę minimalną buraków B o zawartości cukru 15% w wysokości 78,20 zł za tonę.

§ 2. 1. Cena minimalna buraków A i B o zawartości cukru powyżej 15% jest zwiększona o dopłatę w wysokości:

1) 0,9% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 15% do 17% włącznie,

2) 0,7% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 17% do 18% włącznie,

3) 0,5% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru powyżej 18% do 19% włącznie.

2. Cena minimalna buraków A i B o zawartości cukru powyżej 19% jest zwiększana o dopłatę równą dopłacie do buraków o zawartości 19% cukru.

§ 3. Cena minimalna buraków A i B o zawartości cukru poniżej 15% jest zmniejszona o opust w wysokości:

1) 0,9% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru poniżej 15% do 14,5% włącznie,

2) 1% ceny, o której mowa w § 1 pkt 1 albo pkt 2 - za każde 0,1% zawartości cukru poniżej 14,5%.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi: J. Kalinowski

 

 
19-02-2002