ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 3 października 2001 r.

w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym.

(Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1232)


Na podstawie art. 6 ust. 4 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) wzór wniosku producenta cukru o przyznanie limitów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór wniosku producenta izoglukozy o przyznanie limitów A i B izoglukozy na dany rok rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór sprawozdania z produkcji i obrotu cukrem buraczanym w danym roku rozliczeniowym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, składa się w terminie do dnia 15 sierpnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada początek danego roku rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wnioski dotyczące pierwszego roku rozliczeniowego składa się w terminie do dnia 22 października 2001 r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, składa się w terminie 30 dni po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK rr 1
WZÓR

Pieczęć wnioskodawcy .....................                                                (miejscowość, data)

Data wpływu wniosku
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ........

WNIOSEK
o przyznanie limitów A i B cukru na rok rozliczeniowy .........

1. Wnioskodawca ..............................................
(pełna nazwa)
2. Siedziba i adres wnioskodawcy:
ulica ...................... kod pocztowy .................
miejscowość .............................
telefon ...................
telefax .............. telex ............
poczta elektroniczna ....................
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ......................
4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) .............
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ....................
6. Limit produkcji cukru przyznany na kampanię 2001/2002:
w kwocie A ..................................... tys. ton
w kwocie B .................................... tys. ton.
7. Wydatek cukru uzyskany w kampanii 2001/2002*) ..........%
8. Wielkość produkcji cukru w kampanii 2001/2002*) ...... tys.
ton.
9. Ilość zawartych umów kontraktacyjnych w roku poprzedzającym
dany rok rozliczeniowy, na który jest przyznany limit:
1) na buraki w kwocie A ...... powierzchnia uprawy .... ha
zakontraktowano ........... tys. ton buraków cukrowych
2) na buraki w kwocie B ...... powierzchnia uprawy .... ha
zakontraktowano ........... tys. ton buraków cukrowych.
10. Informacje dotyczące roku rozliczeniowego poprzedzającego
rok rozliczeniowy, w którym jest składany wniosek:
1) produkcja cukru ogółem ...................... tys. ton
2) zapasy początkowe na dzień 1 lipca*) ........ tys. ton
3) zapasy przeniesione z poprzedniego roku
rozliczeniowego*) ........................... tys. ton
4) import ...................................... tys. ton
5) sprzedaż cukru ogółem ....................... tys. ton
w tym:
a) na rynek wewnętrzny ...................... tys. ton
b) na eksport z dopłatami ................... tys. ton
c) na eksport bez dopłat .................... tys. ton
6) zapasy końcowe na dzień 30 czerwca*) ........ tys. ton
7) cukier przeniesiony na następny rok rozliczeniowy
(część produkcji cukru C przeniesiona w ciężar limitu
A i B) ...................................... tys. ton.
11. Data złożenia w Agencji Rynku Rolnego sprawozdania z
produkcji i obrotu cukrem za poprzedni rok rozliczeniowy*)
...........................
12. Posiadane przez wnioskodawcę środki produkcji umożliwiające
wytworzenie cukru buraczanego:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

............................
(imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej)
________
*) Nie dotyczy pierwszego roku rozliczeniowego.

ZAŁĄCZNIK nr 2
WZÓR

Pieczęć wnioskodawcy ..........................                        (miejscowość, data)

Data wpływu wniosku do
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...........

WNIOSEK
o przyznanie limitów A i B izoglukozy na rok rozliczeniowy .........

1. Wnioskodawca ..............................................
(pełna nazwa)
2. Siedziba i adres wnioskodawcy:
ulica ............... kod pocztowy ...........
miejscowość ...................
telefon ..............
telefax ................ telex ..............
poczta elektroniczna ......................
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ....................
4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) ...........
5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..................
6. Tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (obiektów
produkcyjnych), w których ma być prowadzona produkcja
izoglukozy ............................................
7. Wielkość sprzedaży na rynek krajowy w roku kalendarzowym*):
rok 2000 ............../.............. tys. ton
rok 2001**) .........../.............. tys. ton.
8. Wielkość sprzedaży na rynek krajowy*):
od dnia 1 października 1999 r. do dnia 30 września 2000 r.
......./...... tys. ton
od dnia 1 października 2000 r. do dnia 30 września 2001 r.
......./...... tys. ton.
9. Wielkość produkcji*):
w roku kalendarzowym 2000 ....../...... tys. ton
od dnia 1 października 1999 r. do dnia 30 września 2000 r.
......./...... tys. ton
od dnia 1 października 2000 r. do dnia 30 września 2001 r.
......./...... tys. ton.
10. Wielkość produkcji z przeznaczeniem na eksport*):
w roku kalendarzowym 2000 ....../...... tys. ton
od dnia 1 października 1999 r. do dnia 30 września 2000 r.
......./...... tys. ton
od dnia 1 października 2000 r. do dnia 30 września 2001 r.
......./...... tys. ton.
11. Informacje dotyczące roku rozliczeniowego poprzedzającego
rok rozliczeniowy, w którym jest składany wniosek:
1) zapasy początkowe na dzień 1 lipca*)**) .../... tys. ton
2) produkcja ogółem*) ............/............... tys. ton
3) sprzedaż ogółem*) .............../............. tys. ton
a) na rynek wewnętrzny*)**) ......../.......... tys. ton
b) na eksport z dopłatami*)**) ........./...... tys. ton
c) na eksport bez dopłat*)**) ........../...... tys. ton
4) zapasy końcowe na dzień 30 czerwca*)**) .../... tys. ton
5) średnia cena zbytu netto w zł ogółem ............. zł/kg
w tym**):
a) izoglukozy A ................................. zł/kg
b) izoglukozy B ................................. zł/kg
c) izoglukozy C ................................. zł/kg.
12. Posiadane przez wnioskodawcę środki produkcji umożliwiające
wytworzenie izoglukozy:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

..........................
(imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej)
_______________
*) W przeliczeniu na suchą substancję zawartą w 42% roztworze fruktozy.
**) Nie dotyczy pierwszego roku rozliczeniowego.

ZAŁĄCZNIK nr 3
WZÓR

Pieczęć producenta .........................                                    (miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE
Z PRODUKCJI I OBROTU CUKREM BURACZANYM
w roku rozliczeniowym 200.../200... r.

1. Producent.................................................
(pełna nazwa)
2. Siedziba i adres producenta:
ulica ......................... kod pocztowy .............
miejscowość ........................
telefon ...................
telefax ............ telex ................
poczta elektroniczna .............................
Uwaga: Nie wypełniać zaciemnionych pól.

Wyszczególnienie  Ogółem
(w tonach)
Cukier A
(w tonach)
Cukier B
(w tonach)
Cukier C
(w tonach)
Przyznany limit        
Zapasy początkowe***)  
  
  na dzień 1 lipca ............. r.  
  
  w tym:  
       
cukier przeniesiony z poprzedniego roku  
  
  rozliczeniowego*) (część produkcji cukru  
  
  C przeniesiona w ciężar limitu A i B)  
       
Produkcja        
Import        
Sprzedaż ogółem  
  
  w tym:
       
1) na rynek wewnętrzny        
2) na eksport z dopłatami        
3) na eksport bez dopłat        
Zapasy końcowe  
  
  na dzień 30 czerwca .......... r.  
  
  w tym:  
       
cukier przeniesiony na następny rok 
   
rozliczeniowy (część produkcji cukru C 
   
przeniesiona w ciężar limitu A i B) 
       

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielkość
1 Marża przetwórcza:**) 
1) dla cukru A  zł/t  
2) dla cukru B  zł/t  
3) dla cukru C  zł/t  

%
%
%
     
2 Wydatek cukru**)   %      
3 Ilość wyprodukowanej melasy tona       
4 Ilość sprzedanej melasy
(w kraju i na eksport) 
tona      
5 Przychody ze sprzedaży melasy (w kraju i z eksportu)       
6 Koszt transportu buraków cukrowych do producenta cukru      

............................
(imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej)
____________
*) Nie dotyczy pierwszego roku rozliczeniowego.
**) Średnia wielkość z danego roku rozliczeniowego.
***) W przypadku pierwszego roku rozliczeniowego - na dzień 1 października.

 
08-02-2002