ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

(Dz. U. z 2002 r., nr 10, poz. 103)

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych (Dz. U. Nr 93, poz. 1080 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 487 i Nr 115, poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Badaniami kontrolnymi w kierunku wykrywania gąbczastej encefalopatii bydła obejmuje się:

1) bydło powyżej 30 miesiąca życia poddane ubojowi w celu uzyskania mięsa do spożycia,

2) bydło powyżej 24 miesiąca życia poddane ubojowi z konieczności,

3) bydło powyżej 24 miesiąca życia poddane ubojowi sanitarnemu,

4) bydło powyżej 24 miesiąca życia, które padło lub zostało zabite, wykazujące za życia zaburzenia neurologiczne.

2. Do badań, o których mowa w ust. 1, pobiera się pień mózgu bydła.

3. Badanie laboratoryjne wykonuje się:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogennego,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz w sytuacji, kiedy wynik badania szybkim testem jest dodatni lub nierozstrzygający, przy zastosowaniu metody histopatologicznej.

4. Jeżeli wynik badania metodą histopatologiczną jest nierozstrzygający lub gdy materiał do badań uległ autolizie, tkanki poddawane są badaniu przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub immunoblottingowej.";

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Badaniami kontrolnymi w kierunku wykrywania trzęsawki owiec obejmuje się:

1) 7% owiec powyżej 18 miesiąca życia, poddanych ubojowi w celu uzyskania mięsa do spożycia,

2) owce powyżej 18 miesiąca życia poddane ubojowi z konieczności w następstwie chronicznego wycieńczenia,

3) owce powyżej 18 miesiąca życia, które padły lub zostały poddane ubojowi sanitarnemu, z wyjątkiem zabitych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

2. Do badań, o których mowa w ust. 1, pobiera się pień mózgu owiec.

3. Badania laboratoryjne wykonuje się:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogennego,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w sytuacji, kiedy wynik badania szybkim testem jest dodatni lub nierozstrzygający, przy zastosowaniu metody histopatologicznej.

4. Jeżeli wynik badania metodą histopatologiczną jest nierozstrzygający lub gdy materiał do badań uległ autolizie, tkanki poddawane są badaniu przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub immunoblottingowej.

5. Pobieranie prób do badań kontrolnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest reprezentatywne dla każdego regionu i pory roku. Próby do badań kontrolnych pobiera się w taki sposób, aby uniknąć nadreprezentacji jakiejkolwiek grupy odnośnie do pochodzenia, gatunku, wieku, rasy i typu produkcyjnego.";

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Przy prowadzeniu badań w kierunku wykrywania gąbczastej encefalopatii bydła lub trzęsawki owiec laboratorium przeprowadzające badania sporządza miesięczne zestawienia dotyczące:

1) liczby bydła poddanego badaniom w poszczególnych grupach oraz wyników tych badań,

2) liczby owiec poddanych badaniom w poszczególnych grupach oraz wyników tych badań.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1, przesyłane są do Głównego Lekarza Weterynarii w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy zestawienie.

3. Dokumenty i materiały związane z badaniami, o których mowa w ust. 1, w postaci:

1) wyników badań,

2) ksiąg badań laboratoryjnych, zawierających opisy prób do przeprowadzania badań,

3) bloków parafiny, służących do przechowywania prób do badań,

4) zdjęć western blots, przedstawiających wyniki badań

 

- są dostępne do wglądu przez okres siedmiu lat."

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

 
18-02-2002