ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 listopada 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

(Dz. U. z 2001 r., nr 138, poz. 1548)

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949 i Nr 89, poz. 975) po § 23d dodaje się § 23e w brzmieniu:

§ 23e. 1. Agencja w 2001 r. finansuje w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim zadanie związane z przygotowaniem do wprowadzenia nowego systemu oznakowania, identyfikacji i rejestracji bydła.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zaopatrzenie posiadaczy bydła w formularze wniosków zgłoszenia bydła do rejestracji,

2) zakup i zakładanie kolczyków,

3) zaopatrzenie posiadaczy bydła w księgi zwierząt.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 3.300.000 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

19-12-2001