ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 19 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.
(Dz. U. Nr 22, poz. 256)


Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej (Dz. U. Nr 154, poz. 1011) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. (poz. 256)


WZÓR
DZIENNIK BADANIA POUBOJOWEGO ZWIERZĄT RZEŹNYCH I DZICZYZNY

    17-08-2001