ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 14 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

(Dz. U. z 2002 r., nr 16, poz. 152)

 

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe (Dz. U. Nr 59, poz. 378, z 1999 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 16, poz. 151, z 2000 r. Nr 9, poz. 124 oraz z 2001 r. Nr 20, poz. 241) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2002 r. (poz. 152)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE DODATKOWE

 

KOD PCN

Nazwa towaru

1

2

0102

Bydło żywe:

0102 90

- Pozostałe:

 

- - Gatunki domowe:

0102 90 05 0

- - - O masie nieprzekraczającej 80 kg

 

- - - O masie powyżej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

0102 90 21 0

- - - - Rzeźne

0102 90 29 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O masie powyżej 300 kg:

 

- - - - Krowy:

0102 90 61 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 69 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - - Pozostałe:

0102 90 71 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 79 0

- - - - - Pozostałe

0103

Trzoda chlewna żywa:

 

- Pozostałe:

0103 91

- - O masie poniżej 50 kg:

0103 91 10 0

- - - Gatunki domowe

0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:

 

- - - Gatunki domowe:

0103 92 11 0

- - - - Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie 160 kg lub

większej

0103 92 19 0

- - - - Pozostałe

0104

Owce i kozy żywe:

0104 10

- Owce:

 

- - Pozostałe:

0104 10 30 0

- - - Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80 0

- - - Pozostałe

0104 20

- Kozy:

0104 20 90 0

- - Pozostałe

0105

Drób domowy żywy - to znaczy ptactwo z gatunków Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

- O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 11

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus :

 

- - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i

trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0

- - - - Nioski

0105 11 19 0

- - - - Pozostałe

 

- - - Pozostałe:

0105 11 91 0

- - - - Nioski

0105 11 99 0

- - - - Pozostałe

0105 12 00 0

- - Indyki

0105 19

- - Pozostałe:

0105 19 20 0

- - - Gęsi

0105 19 90 0

- - - Kaczki i perliczki

 

- Pozostałe:

0105 92 00 0

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nieprzekraczającej

2.000 g

0105 93 00 0

- - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2.000 g

0105 99

- - Pozostałe:

0105 99 10 0

- - - Kaczki

0105 99 20 0

- - - Gęsi

0105 99 30 0

- - - Indyki

0105 99 50 0

- - - Perliczki

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

0201 10 00 0

- Tusze i półtusze

0201 20

- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

- - Ćwierci "kompensowane"

0201 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

- - Pozostałe

0201 30 00 0

- Bez kości

0202

Mięso wołowe mrożone:

0202 10 00 0

- Tusze i półtusze

0202 20

- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

- - Ćwierci "kompensowane"

0202 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

- - Pozostałe

0202 30

- Bez kości:

0202 30 10 0

- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części,

a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci

"kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć

przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a

drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50 0

- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki

0202 30 90 0

- - Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

- Świeże lub chłodzone:

0203 11

- - Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

- - - Ze świń domowych

0203 12

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 12 11 0

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

- - - - Łopatki i ich kawałki

0203 19

- - Pozostałe:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 19 11 0

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

- - - - Boczek i jego kawałki

 

- - - - Pozostałe:

0203 19 55 0

- - - - - Bez kości

0203 19 59 0

- - - - - Pozostałe

 

- Mrożone:

0203 21

- - Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

- - - Ze świń domowych

0203 22

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 22 11 0

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

- - - - Łopatki i ich kawałki

0203 29

- - Pozostałe:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 29 11 0

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

- - - - Boczek i jego kawałki

 

- - - - Pozostałe:

0203 29 55 0

- - - - - Bez kości

0203 29 59 0

- - - - - Pozostałe

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus :

0207 11

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako

"kurczaki 83%"

0207 11 30 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 11 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc,

wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej

prezentowane

0207 12

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 12 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc,

wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej

prezentowane

0207 13

- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

0207 13 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 13 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 13 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 13 91 0

- - - - Wątroby

0207 13 99 0

- - - - Pozostałe

0207 14

- - Kawałki i podroby mrożone:

 

- - - Kawałki:

0207 14 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 14 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 14 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 14 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 14 91 0

- - - - Wątroby

0207 14 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Z indyków:

0207 24

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc,

wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej

prezentowane

0207 25

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 25 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc,

wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej

prezentowane

0207 26

- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

0207 26 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 26 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 26 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 26 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

- - - - - - Pozostałe

0207 26 80 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 26 91 0

- - - - Wątroby

0207 26 99 0

- - - - Pozostałe

0207 27

- - Kawałki i podroby, mrożone:

 

- - - Kawałki:

0207 27 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 27 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 27 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

- - - - - - Pozostałe

0207 27 80 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 27 91 0

- - - - Wątroby

0207 27 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kaczki:

0207 32 11 0

- - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami

i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj,

serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub

inaczej prezentowane

 

- - - Gęsi:

0207 32 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami,

znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i

żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%"

lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

- - - Perliczki

0207 33

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

 

- - - Kaczki:

0207 33 11 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc,

wątrób i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej

prezentowane

 

- - - Gęsi:

0207 33 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami,

znane jako "gęsi 82%"

0207 33 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i

żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%"

lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

- - - Perliczki

0207 34

- - Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0

- - - Z gęsi

0207 34 90 0

- - - Z kaczek

0207 35

- - Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

 

- - - - Bez kości:

0207 35 11 0

- - - - - Z gęsi

0207 35 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - Z kośćmi:

 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

- - - - - - Z kaczek

0207 35 23 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 25 0

- - - - - - Z perliczek

0207 35 31 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 35 91 0

- - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby

0207 35 99 0

- - - - Pozostałe

0207 36

- - Pozostałe, mrożone:

 

- - - Kawałki:

 

- - - - Bez kości:

0207 36 11 0

- - - - - Z gęsi

0207 36 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - Z kośćmi:

 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

- - - - - - Z kaczek

0207 36 23 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 25 0

- - - - - - Z perliczek

0207 36 31 0

- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

 

- - - - Wątroby:

0207 36 81 0

- - - - - Otłuszczone wątroby gęsie

0207 36 85 0

- - - - - Otłuszczone wątroby kacze

0207 36 89 0

- - - - - Pozostałe

0207 36 90 0

- - - - Pozostałe

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

0401 10

- O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1%:

0401 10 10 0

- - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nieprzekraczającej

2 litrów

0401 10 90 0

- - Pozostałe

0401 20

- O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1%, ale

nieprzekraczającej 6%:

 

- - Nieprzekraczającej 3%:

0401 20 11 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 19 0

- - - Pozostałe

 

- - Przekraczającej 3%:

0401 20 91 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 99 0

- - - Pozostałe

0401 30

- O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 6%:

 

- - Nieprzekraczającej 21%:

0401 30 11 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 19 0

- - - Pozostałe

 

- - Przekraczającej 21%, ale nieprzekraczającej 45%:

0401 30 31 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 39 0

- - - Pozostałe

 

- - Przekraczającej 45%:

0401 30 91 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 99 0

- - - Pozostałe

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10

- W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości

tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5%:

 

- - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

0402 10 11 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0

- - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

0402 10 91 0

- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0

- - - Pozostałe

 

- W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości

tłuszczu w masie przekraczającej 1,5%:

0402 21

- - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%:

0402 21 11

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1

- - - - - Dla niemowląt

0402 21 11 9

- - - - - Pozostałe

 

- - - - Pozostałe:

0402 21 17

- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 11%:

0402 21 17 1

- - - - - - Dla niemowląt

0402 21 17 9

- - - - - - Pozostałe

0402 21 19

- - - - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 11%, ale

nieprzekraczającej 27%:

0402 21 19 1

- - - - - - Dla niemowląt

0402 21 19 9

- - - - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%:

0402 21 91

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1

- - - - - Dla niemowląt

0402 21 91 9

- - - - - Pozostałe

0402 21 99

- - - - Pozostałe:

0402 21 99 1

- - - - - Dla niemowląt

0402 21 99 9

- - - - - Pozostałe

0402 29

- - Pozostałe:

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%:

0402 29 11 0

- - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych

pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i

o zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 10%

 

- - - - Pozostałe:

0402 29 15 0

- - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 19 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%:

0402 29 91 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Pozostałe:

0402 91

- - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 8%:

0402 91 11 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 19 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 8%, ale

nieprzekraczającej 10%:

0402 91 31 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 39 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 10%, ale

nieprzekraczającej 45%:

0402 91 51 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 59 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 45%:

0402 91 91 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 99 0

- - - - Pozostałe

0402 99

- - Pozostałe:

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 9,5%:

0402 99 11 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 19 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 9,5%, ale

nieprzekraczającej 45%:

0402 99 31 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 39 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 45%:

0402 99 91 0

- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 99 0

- - - - Pozostałe

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

- Jogurt:

 

- - Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów

lub kakao:

 

- - - Niezawierający dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o

zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 11 0

- - - - Nieprzekraczającej 3 %

0403 10 13 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 19 0

- - - - Przekraczającej 6 %

 

- - - Pozostały, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 31 0

- - - - Nieprzekraczającej 3 %

0403 10 33 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6 %

0403 10 39 0

- - - - Przekraczającej 6 %

 

- - Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub

kakao:

 

- - - W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości

tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 51 0

- - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 10 53 0

- - - - Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 10 59 0

- - - - Przekraczającej 27%

 

- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 91 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 10 93 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 99 0

- - - - Przekraczającej 6%

0403 90

- Pozostałe:

 

- - Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów

lub kakao:

 

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

- - - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego,

o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 11 0

- - - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 13 0

- - - - - Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 19 0

- - - - - Przekraczającej 27%

 

- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 31 0

- - - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 33 0

- - - - - Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 39 0

- - - - - Przekraczającej 27%

 

- - - Pozostałe:

 

- - - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego,

o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 51 0

- - - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 90 53 0

- - - - - Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 59 0

- - - - - Przekraczającej 6%

 

- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 61 0

- - - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 90 63 0

- - - - - Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 69 0

- - - - - Przekraczającej 6%

 

- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub

kakao:

 

- - - W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości

tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 71 0

- - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 73 0

- - - - Przekraczającej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 79 0

- - - - Przekraczającej 27%

 

- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 91 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 90 93 0

- - - - Przekraczającej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 99 0

- - - - Przekraczającej 6%

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 10

- Masło:

 

- - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 85%:

 

- - - Masło naturalne:

0405 10 11 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

- - - - Pozostałe

0405 10 30 0

- - - Masło odtwarzane

0405 10 50 0

- - - Masło z serwatki

0405 10 90 0

- - Pozostałe

0405 20

- Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 39% i więcej, ale mniej niż 60 %

0405 20 30 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 60% i więcej, ale

nieprzekraczjącej 75%

0405 20 90 0

- - O zawartości tłuszczu w masie większej niż 75%, ale mniejszej

niż 80%

0405 90

- Pozostałe:

0405 90 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości

wody w masie nieprzekraczającej 0,5%

0405 90 90 0

- - Pozostałe

0406

Sery i twarogi:

0406 10

- Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i

twaróg:

0406 10 20 0

- - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40%

0406 10 80 0

- - Pozostały

0406 20

- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

0406 20 10 0

- - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0

- - Pozostały

0406 30

- Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany:

0406 30 10 0

- - Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler,

Gruyere i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy

ser Glarus (znany jako Schabziger); przygotowany do sprzedaży

detalicznej o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 56% suchej

masy

 

- - Pozostały:

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 36% i o

zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0

- - - - Nieprzekraczającej 48%

0406 30 39 0

- - - - Przekraczającej 48%

0406 30 90 0

- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 36%

0406 40

- Ser z przerostami niebieskiej pleśni:

0406 40 10 0

- - Roquefort

0406 40 50 0

- - Gorgonzola

0406 40 90 0

- - Pozostały

0406 90

- Pozostałe sery:

0406 90 01 0

- - Do przetworzenia (topienia)

 

- - Pozostałe:

 

- - - Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:

0406 90 02 0

- - - - Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto

przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej 430,62

EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej

oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 03 0

- - - - Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto

przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej

masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące

lub dłużej

0406 90 04 0

- - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką

przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub

większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco

granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR,

ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w

suchej masie 45% i większej oraz dojrzewane przez trzy

miesiące lub dłużej

0406 90 05 0

- - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką

przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub

większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco

granica za 100 kg masy netto przekraczającej 459,39 EUR, o

zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i większej oraz

dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 06 0

- - - - Kawałki bez skórki, o masie netto nie większej niż 450 g i

w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej

499,67 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% i

większej oraz dojrzewane przez trzy miesiące lub dłużej,

pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach,

na których znajduje się przynajmniej opis sera, zawartość

tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta

 

- - - - Pozostałe:

0406 90 13 0

- - - - - Emmentaler

0406 90 15 0

- - - - - Gruyére, Sbrinz

0406 90 17 0

- - - - - Bergkäse, Appenzell

0406 90 18 0

- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine

0406 90 19 0

- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 90 21 0

- - - Cheddar

0406 90 23 0

- - - Edam

0406 90 25 0

- - - Tilsit

0406 90 27 0

- - - Butterkäse

0406 90 29 0

- - - Kashkaval

 

- - - Feta:

0406 90 31 0

- - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej

skóry

0406 90 33 0

- - - - Pozostałe

0406 90 35 0

- - - Kefalo-Tyri

0406 90 37 0

- - - Finlandia

0406 90 39 0

- - - Jarlsberg

 

- - - Pozostałe:

0406 90 50 0

- - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej

skóry

 

- - - - Pozostałe:

 

- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40%, o

zawartości wody w masie, w substancji beztłuszczowej:

 

- - - - - - Nieprzekraczającej 47%:

0406 90 61 0

- - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano

0406 90 63 0

- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 0

- - - - - - - Pozostałe

 

- - - - - - Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej 72%:

0406 90 73 0

- - - - - - - Provolone

0406 90 75 0

- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 0

- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

0406 90 78 0

- - - - - - - Gouda

0406 90 79 0

- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-

Paulin, Taleggio

0406 90 81 0

- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0

- - - - - - - Camembert

0406 90 84 0

- - - - - - - Brie

0406 90 85 0

- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri

 

- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w masie serowej

beztłuszczowej:

0406 90 86 0

- - - - - - - - Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej 52%

0406 90 87 0

- - - - - - - - Przekraczającej 52%, ale nieprzekraczającej 62%

0406 90 88 0

- - - - - - - - Przekraczającej 62%, ale nieprzekraczającej 72%

0406 90 93 0

- - - - - - Przekraczającej 72%

0406 90 99 0

- - - - - Pozostałe

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

 

- Drobiu:

0407 00 30 0

- - Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

- Żółtka jaj:

0408 11

- - Suszone:

0408 11 80 0

- - - Pozostałe

0408 19

- - Pozostałe:

 

- - - Pozostałe:

0408 19 81 0

- - - - Ciekłe

0408 19 89 0

- - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi

 

- Pozostałe:

0408 91

- - Suszone:

0408 91 80 0

- - - Pozostałe

0408 99

- - Pozostałe:

0408 99 80 0

- - - Pozostałe

0409 00 00 0

Miód naturalny

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

- Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

- Pozostałe

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0603 10

- Świeże:

0603 10 10

- - Róże:

0603 10 10 1

- - - Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 10 9

- - - Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 20

- - Goździki:

0603 10 20 1

- - - Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 20 9

- - - Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 50

- - Chryzantemy:

0603 10 50 1

- - - Od 1 czerwca do 31 października

0603 10 50 9

- - - Od 1 listopada do 31 maja

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

0702 00 00 1

- Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

- Od 1 do 30 kwietnia

0702 00 00 3

- Od 1 do 14 maja

0702 00 00 5

- Od 15 do 31 maja

0702 00 00 7

- Od 1 czerwca do 30 września

0702 00 00 8

- Od 1 do 31 października

0702 00 00 9

- Od 1 listopada do 31 grudnia

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone:

0703 10

- Cebula i szalotka:

 

- - Cebula:

0703 10 11 0

- - - Dymka

0703 10 19 0

- - - Pozostałe

0703 10 90 0

- - Szalotka

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone:

0704 10 00

- Kalafiory i brokuły głowiaste:

0704 10 00 1

- - Od 1 stycznia do 14 kwietnia

0704 10 00 3

- - Od 15 kwietnia do 31 maja

0704 10 00 5

- - Od 1 czerwca do 30 listopada

0704 10 00 9

- - Od 1 grudnia do 31 grudnia

0704 20 00 0

- Brukselka

0704 90

- Pozostałe:

0704 90 10 0

- - Biała kapusta i czerwona kapusta

0704 90 90 0

- - Pozostałe

0705

Sałata (Lactuca sativa ) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone:

 

- Sałata:

0705 11 00

- - Sałata głowiasta:

0705 11 00 1

- - - Od 1 stycznia do 31 marca

0705 11 00 3

- - - Od 1 kwietnia do 30 listopada

0705 11 00 9

- - - Od 1 grudnia do 31 grudnia

0705 19 00 0

- - Pozostała

 

- Cykoria:

0705 21 00 0

- - Endywia (Cichorium intybus var. Foliosum )

0705 29 00 0

- - Pozostała

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone:

0706 10 00 0

- Marchew i rzepa

0706 90

- Pozostałe:

0706 90 10 0

- - Selery (korzeniowe lub niemieckie)

0706 90 30 0

- - Chrzan (Cochlearia armoracia )

0706 90 90 0

- - Pozostałe

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

0707 00 05

- Ogórki:

0707 00 05 1

- - Od 1 stycznia do końca lutego

0707 00 05 3

- - Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 05 5

- - Od 1 do 15 maja

0707 00 05 6

- - Od 16 maja do 30 września

0707 00 05 7

- - Od 1 do 31 października

0707 00 05 8

- - Od 1 do 10 listopada

0707 00 05 9

- - Od 11 listopada do 31 grudnia

0707 00 90 0

- Korniszony

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone:

0710 10 00 0

- Ziemniaki

 

- Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21 00 0

- - Groch (Pisum sativum )

0710 22 00 0

- - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp. )

0710 29 00 0

- - Pozostałe

0710 30 00 0

- Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 80

- Pozostałe warzywa:

 

- - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0710 80 51 0

- - - Słodka papryka

0710 80 59 0

- - - Pozostałe

 

- - Grzyby:

0710 80 61 0

- - - Z rodzaju Agaricus

0710 80 69 0

- - - Pozostałe

0710 80 70 0

- - Pomidory

0710 80 85 0

- - Szparagi

0710 80 95 0

- - Pozostałe

0710 90 00 0

- Mieszanki warzyw

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

0712 20 00 0

- Cebula

 

- Grzyby, uszaki (Auricularia spp. ), trzęsaki (Tremella spp. ) i

trufle:

0712 31 00 0

- - Grzyby z rodzaju Agaricus

0712 32 00 0

- - Uszaki (Auricularia spp. )

0712 33 00 0

- - Trzęsaki (Tremella spp. )

0712 39 00 0

- - Pozostałe

0712 90

- Inne warzywa; mieszanki warzyw:

0712 90 05 0

- - Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej

nieprzetworzone

 

- - Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata ):

0712 90 11 0

- - - Odmiany siewne

0712 90 19 0

- - - Pozostałe

0712 90 30 0

- - Pomidory

0712 90 50 0

- - Marchew

0712 90 90 0

- - Pozostałe

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

0808 10

- Jabłka:

0808 10 10 0

- - Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia

 

- - Pozostałe:

0808 10 20

- - - Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

- - - - Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 20 5

- - - - Od 1 do 31 lipca

0808 10 20 7

- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 50

- - - Odmiany Granny Smith:

0808 10 50 1

- - - - Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50 5

- - - - Od 1 do 31 lipca

0808 10 50 7

- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 90

- - - Pozostałe:

0808 10 90 1

- - - - Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 90 3

- - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 90 5

- - - - Od 1 do 31 lipca

0808 10 90 7

- - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

0809 20

- Wiśnie i czereśnie:

0809 20 05

- - Wiśnie (Prunus cerasus ):

0809 20 05 1

- - - Od 1 stycznia do 31 maja

0809 20 05 5

- - - Od 1 czerwca do 15 lipca

0809 20 05 9

- - - Od 16 lipca do 31 grudnia

0809 20 95 0

- - Pozostałe

0809 40

- Śliwki i owoce tarniny:

0809 40 05

- - Śliwki:

0809 40 05 1

- - - Od 1 stycznia do 30 czerwca

0809 40 05 5

- - - Od 1 lipca do 30 września

0809 40 05 9

- - - Od 1 października do 31 grudnia

0810

Pozostałe owoce, świeże:

0810 10 00

- Truskawki i poziomki:

0810 10 00 1

- - Od 1 stycznia do 30 kwietnia

0810 10 00 3

- - Od 1 maja do 31 lipca

0810 10 00 9

- - Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0810 20

- Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami:

0810 20 10 0

- - Maliny

0810 20 90 0

- - Pozostałe

0810 30

- Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest:

0810 30 10 0

- - Czarne porzeczki

0810 30 30 0

- - Czerwone porzeczki

0810 30 90 0

- - Pozostałe

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10

- Truskawki i poziomki:

 

- - Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10 11 0

- - - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0811 10 19 0

- - - Pozostałe

0811 10 90 0

- - Pozostałe

0811 20

- Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, czarne,

białe lub czerwone porzeczki i agrest:

 

- - Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 20 11 0

- - - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0811 20 19 0

- - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

0811 20 31 0

- - - Maliny

0811 20 39 0

- - - Czarne porzeczki

0811 20 51 0

- - - Czerwone porzeczki

0811 20 59 0

- - - Jeżyny i morwy

0811 20 90 0

- - - Pozostałe

0811 90

- Pozostałe:

 

- - Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

- - - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy:

0811 90 19 0

- - - - Pozostałe

 

- - - Pozostałe:

0811 90 39 0

- - - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

0811 90 50 0

- - - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0811 90 70 0

- - - Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium

angustifolium

 

- - - Wiśnie i czereśnie:

0811 90 75 0

- - - - Wiśnie (Prunus cerasus ):

0811 90 80 0

- - - - Pozostałe

0811 90 95 0

- - - Pozostałe

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 90

- Pozostałe:

1001 90 10 0

- - Orkisz do siewu

 

- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z

pszenicą (meslin):

1001 90 91

- - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą

(meslin):

1001 90 91 1

- - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

- - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

1001 90 99 0

- - - Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

1003 00

Jęczmień:

1003 00 10 0

- Nasiona

1003 00 90 0

- Pozostały

1004 00 00 0

Owies

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 10 00 0

- Gryka

1008 20 00 0

- Proso

1008 90

- Pozostałe zboża:

1008 90 10 0

- - Pszenżyto (Triticale)

1008 90 90 0

- - Pozostałe

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna:

 

- Mąka pszenna:

1101 00 11 0

- - Z pszenicy durum

1101 00 15 0

- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

- Mąka żytnio-pszenna

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

1102 10 00 0

- Mąka żytnia

1103

Kasze, grysiki i granulki zbożowe:

 

- Kasze i grysiki:

1103 11

- - Z pszenicy:

1103 11 10 0

- - - Z pszenicy durum

1103 11 90 0

- - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1103 13

- - Z kukurydzy:

1103 13 10 0

- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy

1103 13 90 0

- - - Pozostałe

1103 19

- - Z pozostałych zbóż:

1103 19 10 0

- - - Z żyta

1103 19 30 0

- - - Z jęczmienia

1103 19 40 0

- - - Z owsa

1103 19 50 0

- - - Z ryżu

1103 19 90 0

- - - Pozostałe

1103 20

- Granulki:

1103 20 10 0

- - Z żyta

1103 20 20 0

- - Z jęczmienia

1103 20 30 0

- - Z owsa

1103 20 40 0

- - Z kukurydzy

1103 20 50 0

- - Z ryżu

1103 20 60 0

- - Z pszenicy

1103 20 90 0

- - Pozostałe

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane:

1105 10 00 0

- Mąka, mączka i proszek

1105 20 00 0

- Płatki i granulki

1107

Słód, nawet palony:

1107 10

- Niepalony:

 

- - Pozostałe:

1107 10 99 0

- - - Pozostałe

1108

Skrobie; inulina:

 

- Skrobie:

1108 12 00 0

- - Skrobia kukurydziana

1108 13 00 0

- - Skrobia ziemniaczana

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 10

- Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu

erukowego:

1205 10 10 0

- - Do siewu

1205 10 90 0

- - Pozostałe

1205 90 00

- Pozostałe:

1205 90 00 1

- - Do siewu

1205 90 00 9

- - Pozostałe

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

 

- Nasiona roślin pastewnych:

1209 23

- - Nasiona kostrzewy:

1209 23 11 0

- - - Kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds. )

1209 23 15 0

- - - Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. )

1209 23 80 0

- - - Pozostałe

1209 24 00 0

- - Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

1209 25

- - Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 0

- - - Rajgras włoski (życica wielokwiatowa) (włącznie z rajgrasem

westerwoldzkim) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90 0

- - - Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L. )

1209 26 00 0

- - Nasiona tymotki

1209 29

- - Pozostałe:

1209 29 10 0

- - - Nasiona wyki; nasiona wiechliny (błotnej, zwyczajnej) (Poa

palustris L., Poa trivialis L.); nasiona kupkówki (Dactylis

glomerata L. ); nasiona mietlicy (Agrostis)

1209 29 80 0

- - - Pozostałe

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

1210 10 00 0

- Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie

granulek

1210 20

- Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek;

lupulina:

1210 20 10 0

- - Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek,

z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

1210 20 90 0

- - Pozostałe

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

- Soki i ekstrakty roślinne:

1302 13 00 0

- - Z chmielu

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1507 10

- Olej surowy, nawet odgumowany:

1507 10 10 0

- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 10 90 0

- - Pozostałe

1507 90

- Pozostałe:

1507 90 10 0

- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 90 90

- - Pozostałe:

1507 90 90 1

- - - Rafinowane, konfekcjonowane

1507 90 90 9

- - - Pozostałe

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane , ale niemodyfikowane chemicznie:

 

- Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

1512 11

- - Olej surowy:

1512 11 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

- - - Pozostałe:

1512 11 91 0

- - - - Olej słonecznikowy

1512 11 99 0

- - - - Olej z krokosza balwierskiego

1512 19

- - Pozostałe:

1512 19 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

- - - Pozostałe:

1512 19 91

- - - - Olej słonecznikowy:

1512 19 91 1

- - - - - Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 91 9

- - - - - Pozostały

1512 19 99

- - - - Olej z krokosza balwierskiego:

1512 19 99 1

- - - - - Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 99 9

- - - - - Pozostały

 

- Olej bawełniany i jego frakcje:

1512 21

- - Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol:

1512 21 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 21 90 0

- - - Pozostały

1512 29

- - Pozostałe:

1512 29 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 29 90 0

- - - Pozostałe

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

- Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu

erukowego oraz ich frakcje:

1514 11

- - Olej surowy:

1514 11 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 11 90 0

- - - Pozostały

1514 19

- - Pozostały:

1514 19 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 19 90

- - - Pozostały:

1514 19 90 1

- - - - Rafinowany, konfekcjonowany

1514 19 90 9

- - - - Pozostały

 

- Pozostały:

1514 91

- - Olej surowy:

1514 91 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 91 90 0

- - - Pozostały

1514 99

- - Pozostały:

1514 99 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1514 99 90

- - - Pozostały:

1514 99 90 1

- - - - Rafinowane, konfekcjonowane

1514 99 90 9

- - - - Pozostały

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

1517 10

- Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

1517 10 10 0

- - Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy

tłuszczów z mleka

1517 10 90 0

- - Pozostałe

1517 90

- Pozostałe:

1517 90 10 0

- - Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy

tłuszczów z mleka

 

- - Pozostałe:

1517 90 91 0

- - - Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane

1517 90 93 0

- - - Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z

formy

1517 90 99 0

- - - Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:

1601 00 10 0

- Z wątroby

 

- Pozostałe:

1601 00 91 0

- - Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

1601 00 99 0

- - Pozostałe

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

1602 10 00 0

- Przetwory homogenizowane

1602 20

- Z wątroby dowolnych zwierząt:

 

- - Z wątroby gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

- - - Zawierające w masie 75% lub więcej otłuszczonej wątroby

1602 20 19 0

- - - Pozostałe

1602 20 90 0

- - Pozostałe

 

- Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

- - Z indyków:

 

- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 31 11 0

- - - - Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

- - - - Pozostałe

1602 31 30 0

- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa

lub podrobów

1602 31 90 0

- - - Pozostałe

1602 32

- - Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:

 

- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 32 11 0

- - - - Niegotowane

1602 32 19 0

- - - - Pozostałe

1602 32 30 0

- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa

lub podrobów

1602 32 90 0

- - - Pozostałe

1602 39

- - Pozostałe:

 

- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 39 21 0

- - - - Niegotowane

1602 39 29 0

- - - - Pozostałe

1602 39 40 0

- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa

drobiowego lub podrobów

1602 39 80 0

- - - Pozostałe

 

- Z wieprzowiny:

1602 41

- - Szynki i ich części:

1602 41 10 0

- - - Ze świń domowych

1602 41 90 0

- - - Pozostałe

1602 42

- - Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

- - - Ze świń domowych

1602 42 90 0

- - - Pozostałe

1602 49

- - Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

- - - Ze świń domowych:

 

- - - - Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego

rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i

pochodzenia:

1602 49 11 0

- - - - - Schaby (bez karkowych) i ich części, włącznie z

mieszankami schabów i szynek

1602 49 13 0

- - - - - Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i

łopatek

1602 49 15 0

- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby

lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

- - - - - Pozostałe

1602 49 30 0

- - - - Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa

lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0

- - - - Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego

rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i

pochodzenia

1602 49 90 0

- - - Pozostałe

1602 50

- Z wołowiny:

1602 50 10 0

- - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z

niegotowanym mięsem lub podrobami

 

- - Pozostałe:

 

- - - W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

- - - - Corned beef (wołowina peklowana)

1602 50 39 0

- - - - Pozostałe

1602 50 80 0

- - - Pozostałe

1602 90

- Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

1602 90 10 0

- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

 

- - Pozostałe:

 

- - - Pozostałe:

1602 90 51 0

- - - - Zawierające mięso lub podroby ze świń domowych

 

- - - - Pozostałe:

 

- - - - - Zawierające mięso wołowe lub podroby:

1602 90 61 0

- - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z

niegotowanym mięsem lub podrobami

1602 90 69 0

- - - - - - Pozostałe

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

- Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani

barwiących:

1701 12

- - Cukier buraczany:

1701 12 10 0

- - - Do rafinacji

1701 12 90 0

- - - Pozostały

 

- Pozostały:

1701 99

- - Pozostały:

1701 99 10 0

- - - Cukier biały

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 30

- Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające

w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0

- - Izoglukoza

 

- - Pozostałe:

 

- - - Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie:

1702 30 51 0

- - - - W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet scalonego

1702 30 59 0

- - - - Pozostałe

 

- - - Pozostałe:

1702 30 91 0

- - - - W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet scalonego

1702 30 99 0

- - - - Pozostałe

1702 40

- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w masie, w stanie suchym,

co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy, z wyłączeniem cukru

inwertowanego:

1702 40 10 0

- - Izoglukoza

1702 40 90 0

- - Pozostałe

1702 60

- Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w masie, w

stanie suchym, powyżej 50% fruktozy, z wyłączeniem cukru

inwertowanego:

1702 60 10 0

- - Izoglukoza

1702 60 80 0

- - Syrop inulinowy

1702 60 95 0

- - Pozostałe

1702 90

- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz 

mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w masie, w stanie

suchym, 50% fruktozy:

1702 90 30 0

- - Izoglukoza

1702 90 50 0

- - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao, lub zawierające w masie mniej niż 40% kakao, obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające w masie mniej niż 5% kakao, obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1901 20 00 0

- Mieszaniny i ciasta do wytworzenia wyrobów piekarniczych z

pozycji 1905

1901 90

- Pozostałe:

 

- - Ekstrakt słodowy:

1901 90 11 0

- - - O zawartości w masie suchego ekstraktu 90% lub więcej

1901 90 19 0

- - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

1901 90 91 0

- - - Niezawierający tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy,

glukozy ani skrobi lub zawierający mniej niż 1,5% tłuszczu z

mleka, 5% sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub

izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi, wyłączając przetwory

spożywcze w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od

0401 do 0404

1901 90 99

- - - Pozostałe:

1901 90 99 9

- - - - Pozostałe

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (np. płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1904 10

- Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż

lub produktów zbożowych:

1904 10 10 0

- - Otrzymane z kukurydzy

1904 10 30 0

- - Otrzymane z ryżu

1904 10 90 0

- - Pozostałe

1904 20

- Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych

lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych

płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

1904 20 10 0

- - Preparaty typu Müsli bazujące na nieprażonych płatkach

zbożowych

 

- - Pozostałe:

1904 20 91 0

- - - Otrzymywane z kukurydzy

1904 20 95 0

- - - Otrzymywane z ryżu

1904 20 99 0

- - - Pozostałe

1904 30 00 0

- Pszenica spęczniona

1904 90

- Pozostałe:

1904 90 10 0

- - Ryż

1904 90 80 0

- - Pozostałe

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

2002 10

- Pomidory, całe lub w kawałkach:

2002 10 10 0

- - Bez skórek

2002 10 90 0

- - Pozostałe

2002 90

- Pozostałe:

 

- - O zawartości suchej masy mniejszej niż 12%:

2002 90 11

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1kg:

2002 90 11 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 199 kg

2002 90 19 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

 

- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie

większej niż 30%:

2002 90 31

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg:

2002 90 31 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 199 kg

2002 90 39 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

 

- - O zawartości suchej masy większej niż 30%:

2002 90 91

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 91 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 199 kg

2002 90 99 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

- Sok jabłkowy:

2009 71

- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 71 10 0

- - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru

 

- - - Pozostały:

2009 71 91 0

- - - - Zawierający dodatek cukru

2009 71 99 0

- - - - Niezawierający dodatku cukru

2009 79

- - Pozostały:

 

- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 79 11 0

- - - - O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 79 19 0

- - - - Pozostały

 

- - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej

67:

2009 79 30 0

- - - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru

 

- - - - Pozostały:

2009 79 91 0

- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie powyżej 30%

2009 79 93 0

- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie nieprzekraczającej 30%

2009 79 99 0

- - - - - Niezawierający dodatku cukru

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

- Pozostałe:

 

- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0

- - - Syropy izoglukozowe

 

- - - Pozostałe:

2106 90 55 0

- - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

- - - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

2106 90 92 0

- - - Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy,

glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5%

tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub

skrobi

2106 90 98 0

- - - Pozostałe

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:

2302 10

- Kukurydziane:

2302 10 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 35%

2302 10 90 0

- - Pozostałe

2302 20

- Ryżowe:

2302 20 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 35%

2302 20 90 0

- - Pozostałe

2302 30

- Pszenne:

2302 30 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 28%, których

przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy

całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito,

zawiera w masie 1,5 % lub więcej popiołu w przeliczeniu na

suchy produkt

2302 30 90 0

- - Pozostałe

2302 40

- Z innych zbóż:

2302 40 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 28%, których

przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy

całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito,

zawiera w masie 1,5 % lub więcej popiołu w przeliczeniu na

suchy produkt

2302 40 90 0

- - Pozostałe

2302 50 00 0

- Z roślin strączkowych

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt:

2309 10

- Karma dla psów lub kotów, przygotowana do sprzedaży detalicznej:

 

- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę

lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0

do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub

produkty mleczne:

 

- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę

lub syrop z maltodekstryny:

 

- - - - Niezawierająca skrobi lub zawierająca jej w masie 10% lub

mniej:

2309 10 11 0

- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w

masie poniżej 10%

2309 10 13 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

2309 10 15 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50%, ale mniej niż 75%

produktów mlecznych

2309 10 19 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 75% produktów mlecznych

 

- - - - Zawierająca w masie więcej niż 10%, ale nie więcej niż 30%

skrobi:

2309 10 31 0

- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w

masie poniżej 10%

2309 10 33 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

2309 10 39 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

 

- - - - Zawierająca w masie powyżej 30% skrobi:

2309 10 51 0

- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w

masie mniej niż 10%

2309 10 53 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50%

produktów mlecznych

2309 10 59 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 10 70 0

- - - Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego,

maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca

produkty mleczne

2309 10 90 0

- - Pozostała

2309 90

- Pozostałe:

2309 90 10 0

- - Roztwory z ryb lub ssaków morskich

2309 90 20 0

- - Produkty spełniające wymagania określone w uwadze dodatkowej 5

do niniejszego działu

 

- - Pozostałe:

 

- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę

lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami od 1702 30 51

0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0

lub produkty mleczne:

 

- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy,

maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

- - - - - Niezawierające skrobi lub zawierające jej w masie 10% lub

mniej:

2309 90 31 0

- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające ich

w masie mniej niż 10%

2309 90 33 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż

50% produktów mlecznych

2309 90 35 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50%, ale mniej niż

75% produktów mlecznych

2309 90 39 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 75% produktów

mlecznych

 

- - - - - Zawierające w masie więcej niż 10%, ale nie więcej niż

30% skrobi:

2309 90 41 0

- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające ich

w masie mniej niż 10%

2309 90 43 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż

50% produktów mlecznych

2309 90 49 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50% produktów

mlecznych

 

- - - - - Zawierające w masie powyżej 30% skrobi:

2309 90 51 0

- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające ich

w masie mniej niż 10%

2309 90 53 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż

50% produktów mlecznych

2309 90 59 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50% produktów

mlecznych

2309 90 70 0

- - - - Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego,

maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierające

produkty mleczne

 

- - - Pozostałe:

2309 90 91 0

- - - - Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy

2309 90 93 0

- - - - Przedmieszki

 

- - - - Pozostałe:

2309 90 95

- - - - - Zawierające w masie 49% lub więcej chlorku choliny, na

bazie organicznej lub nieorganicznej:

2309 90 95 1

- - - - - - Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 95 9

- - - - - - Pozostałe

2309 90 97

- - - - - Pozostałe:

2309 90 97 1

- - - - - - Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 97 9

- - - - - - Pozostałe

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

2401 10

- Tytoń nieodżyłowany:

 

- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem

na jasny tytoń typu Burley (włączając hybrydy tytoniu Burley);

suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony

ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

- - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

- - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego

hybrydami)

2401 10 30 0

- - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

- - - - Typu Kentucky

2401 10 49 0

- - - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

2401 10 50 0

- - - Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

- - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 10 70 0

- - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

- - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

- - - Pozostałe tytonie

2401 20

- Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem

na jasny, tytoń typu Burley (włączając hybrydy tytoniu Burley);

suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony

ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0

- - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

- - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego

hybrydami)

2401 20 30 0

- - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

- - - - Typu Kentucky

2401 20 49 0

- - - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

2401 20 50 0

- - - Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

- - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 20 70 0

- - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

- - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

- - - Pozostałe tytonie

2401 30 00 0

- Odpady tytoniowe

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% białek z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:

 

- Albumina jaja:

3502 11

- - Suszona:

3502 11 90 0

- - - Pozostała

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych modyfikowanych skrobiach:

3505 10

- Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:

3505 10 10 0

- - Dekstryny

 

- - Pozostałe modyfikowane skrobie:

3505 10 50 0

- - - Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

- - - Pozostałe

3505 20

- Kleje:

3505 20 10 0

- - Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi lub dekstryn, lub

pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

- - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 55% skrobi

lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

- - Zawierające w masie 55% lub więcej, ale mniej niż 80% skrobi

lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

- - Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi lub dekstryn, lub

pozostałych modyfikowanych skrobi

 

 
22-03-2002