Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 872
                                        
                                        
                                        
                                        
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 2 kwietnia 2004 r.
                    
         o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
                    
                    
                  Rozdział 1
                 Przepisy ogólne

                   Art. 1.
Ustawa określa:
  1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym tryb nadawania numerów
   siedzib stad oraz numerów identyfikacyjnych zwierząt, a także wpisywania i
   skreślania podmiotów dostarczających kolczyki lub duplikaty kolczyków,
   zwanych dalej "dostawcami", z listy prowadzonej przez Agencję
   Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2) zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej
   "Agencją", organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych podmiotów w ramach
   utworzonego Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, w tym sposób
   sprawowania nadzoru przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz sposób
   sprawowania kontroli przez Agencję nad identyfikacją i rejestracją
   zwierząt gospodarskich.
                    
                   Art. 2.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  1) handel - swobodny obrt pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
   w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
  2) gospodarstwo:
   a) w odniesieniu do koniowatych - gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rolne,
    ośrodek treningowy, stajnię albo pomieszczenie lub obiekt, w których
    koniowate są zwyczajowo przetrzymywane lub hodowane,
   b) w odniesieniu do zwierząt innych niż koniowate - budynek, zagrodę lub, w
    przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce w których
    zwierzęta te przebywają, są hodowane lub trzymane;
  3) koniowate - wolno żyjące lub udomowione zwierzęta z gatunków: konie, osły
   i zebry oraz potomstwo pochodzące z krzyżówek między tymi gatunkami;
  4) miejsce gromadzenia zwierząt - miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu
   przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorb zakaźnych
   zwierząt;
  5) numer identyfikacyjny posiadacza zwierząt - numer nadany posiadaczowi
   zwierzęcia na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji
   producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
   przyznanie płatności;
  6) państwo członkowskie - państwo będące członkiem Unii Europejskiej;
  7) państwo przeznaczenia - państwo członkowskie, do którego zwierzęta są
   wysyłane z innego państwa członkowskiego;
  8) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
  9) państwo wysyłki - państwo członkowskie, z którego zwierzęta są wysyłane
   do innego państwa członkowskiego;
 10) podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot zajmujący się utylizacją
   zwłok zwierzęcych;
 11) posiadacz zwierzęcia - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
   organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, władającą zwierzęciem,
   nawet tymczasowo;
 12) siedziba stada - wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na
   otwartej przestrzeni, w której przebywa dane stado lub stada różnych
   gatunków;
 13) stado - zwierzę lub grupę zwierząt tego samego gatunku, o tym samym
   statusie epizootycznym;
 14) zwierzęta gospodarskie - bydło, w tym Bubalus bubalis oraz Bison bison, a
   take owce, kozy i świnie;
 15) właściwy organ - organ centralny innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
   członkowskiego, właściwy do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej lub
   organ, któremu takie kompetencje zostały powierzone.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zwierzętach bez bliszego określenia, naley
 przez to rozumieć koniowate i zwierzęta gospodarskie.
                    
                   Art. 3.
1. Tworzy się System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, zwany dalej
 "Systemem", który składa się z:
  1) rejestru:
   a) zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, zwany
    dalej "rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych",
   b) koniowatych;
  2) znaków identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich;
  3) paszportów bydła oraz paszportów koni i paszportów koniowatych innych niż
   koń gatunków;
  4) ksiąg rejestracji lub ewidencji oraz dokumentacji dotyczącej zwierząt.
2. System jest wykorzystywany w szczególności do ustalania miejsc pobytu i
 przemieszczeń zwierząt.
                    
                   Art. 4.
Agencja prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie
informatycznym.
                    
                   Art. 5.
Rejestry koniowatych prowadzą:
  1) w przypadku koniowatych hodowlanych - właściwy podmiot prowadzący księgę
   lub rejestr, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
   zwierząt gospodarskich;
  2) w przypadku pozostałych koniowatych - właściwy podmiot prowadzący księgę
   koni rasy polski koń zimnokrwisty, w rozumieniu przepisów o organizacji
   hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
                    
                   Art. 6.
Organem właściwym do występowania do Komisji Europejskiej w sprawach o:
  1) wyłączenie z obowiązku oznakowania, prowadzenia księgi rejestracji i
   zgłaszania zwierząt gospodarskich do rejestru przez posiadaczy zwierząt
   utrzymujących nie więcej niż trzy sztuki owiec lub kóz lub jedną świnię, z
   przeznaczeniem na własne potrzeby,
  2) upoważnienie do prowadzenia alternatywnego systemu rejestracji
   umożliwiającego indywidualną identyfikację poszczególnych zwierząt
   gospodarskich, jeżeli system taki zapewnia spełnienie wymogów dotyczących
   prowadzenia ksiąg rejestracji, o których mowa w art. 23 - w przypadku świń
   rasy czystej lub mieszańców, które są rejestrowane w księgach hodowlanych
   zgodnie z przepisami o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
   gospodarskich
- jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
                    
                   Art. 7.
1. W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt
 gospodarskich z innego państwa członkowskiego Agencja może zwrócić się do
 właściwych organów państwa pochodzenia o udzielenie informacji dotyczących
 zwierząt gospodarskich, siedzib stad pochodzenia zwierząt gospodarskich oraz
 wszelkich przewozów tych zwierząt.
2. W przypadku wysłania zwierząt gospodarskich z terytorium Rzeczypospolitej
 Polskiej do innego państwa członkowskiego Agencja, na wniosek właściwego
 organu państwa przeznaczenia, udziela informacji, o których mowa w ust. 1.
3. W zakresie nieuregulowanym w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających
 system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczących etykietowania wołowiny
 i produktów z wołowiny, na wniosek Komisji Europejskiej lub właściwych
 organów państw członkowskich, Agencja udostępni wszelkie dane zawarte w
 rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
                    
                  Rozdział 2
          Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
                    
                   Art. 8.
1. W rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych gromadzi się dane dotyczące:
  1) posiadaczy zwierząt gospodarskich;
  2) zwierząt gospodarskich;
  3) zwłok zwierząt gospodarskich;
  4) siedzib stad;
  5) miejsc utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich;
  6) dostawców.
2. Dane dotyczące siedziby stada mogą być usunięte z rejestru zwierząt
 gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2,
 nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia zaprzestania przetrzymywania
 zwierząt gospodarskich w danej siedzibie stada.
3. Dane dotyczące miejsc utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich mogą być
 usunięte z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o
 którym mowa w art. 11 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia
 zaprzestania przez te podmioty przetwarzania zwłok zwierząt gospodarskich.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegłowy zakres danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich
 oznakowanych, w zaleności od gatunku, mając na względzie potrzebę zapewnienia
 kontroli przemieszczania się zwierząt gospodarskich, ochronę zdrowia ludzi
 oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii
 Europejskiej.
                    
                   Art. 9.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego oraz podmiot prowadzący zakład
 utylizacyjny są obowiązani zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji,
 zwanego dalej "kierownikiem biura", siedzibę stada oraz miejsce utylizacji
 zwłok zwierząt gospodarskich w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru
 miejsca utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich:
  1) nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego
   do siedziby stada;
  2) nie później niż w dniu utylizacji zwłok zwierzęcia gospodarskiego.
2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu udostępnionym przez Agencję.
3. Numer siedziby stada oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierząt
 gospodarskich składa się z:
  1) liter "PL";
  2) dziewięciu cyfr oznaczających, nadawany na podstawie przepisów o krajowym
   systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
   ewidencji wniosków o przyznanie płatności, numer identyfikacyjny
   posiadacza zwierzęcia gospodarskiego albo podmiotu prowadzącego zakład
   utylizacyjny;
  3) trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo numer miejsca
   utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich.
4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierzęcia gospodarskiego oraz
 podmiotowi prowadzącemu zakład utylizacyjny zaświadczenie o nadanym numerze w
 terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji, nadania numeru siedziby stada
 albo numeru miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych, jeżeli nie został nadany
 numer, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do posiadacza zwierząt gospodarskich
 władającego nimi tymczasowo w związku z prowadzonym zarobkowo przewozem
 zwierząt gospodarskich.

                  Art. 10.
Z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych w każdym czasie udostępnia się
następujące dane:
  1) w przypadku bydła, owiec i kóz:
   a) numery identyfikacyjne wszystkich zwierząt gospodarskich znajdujących
    się w siedzibie stada,
   b) dla każdego zwierzęcia gospodarskiego wykaz wszystkich przemieszczeń,
    zaczynając od siedziby stada urodzenia albo siedziby stada, do którego
    dokonano przywozu, jeeli zwierzę gospodarskie przywieziono z państwa
    trzeciego;
  2) w przypadku świń:
   a) numery siedziby stada pochodzenia stada,
   b) numer ostatniej siedziby stada;
  3) w przypadku zwierząt gospodarskich przywoonych z państw trzecich - numer
   siedziby stada, do której nastąpiło przemieszczenie.
                    
                  Art. 11.
1. Prezes Agencji zapewnia organom Inspekcji Weterynaryjnej dostęp do
 wszystkich informacji zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
 oznakowanych, dotyczących przemieszczeń zwierząt, którym nie towarzyszy
 świadectwo zdrowia lub dokument przewozowy, o których mowa w przepisach o
 ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorb zakaźnych zwierząt.
2. Głwny Lekarz Weterynarii ustali okres, przez który Prezes Agencji zapewnia
 organom Inspekcji Weterynaryjnej dostęp do informacji, o których mowa w ust.
 1.
                    
                  Art. 12.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest obowiązany zgłosić kierownikowi
 biura w terminie 7 dni - w przypadku bydła, oraz w terminie 30 dni - w
 przypadku owiec i kóz, każde zdarzenie powodujące zmiany liczebności stada, a
 w szczególności:
  1) przemieszczenie zwierzęcia gospodarskiego pomiędzy stadami;
  2) zbycie zwierzęcia gospodarskiego poza granice państwa;
  3) padnięcie albo zabicie zwierzęcia gospodarskiego;
  4) ubój zwierzęcia gospodarskiego.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku urodzenia się zwierzęcia
 gospodarskiego, jego przywozu z państw trzecich albo z państw członkowskich.
3. Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 30
 dni:
  1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
   przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
  2) ubój zwierzęcia gospodarskiego
  - z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz
   miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do posiadaczy zwierząt gospodarskich
 władających nimi tymczasowo w związku z:
  1) prowadzeniem zarobkowego przewozu zwierząt;
  2) organizowaniem wystaw;
  3) przetrzymywaniem zwierząt gospodarskich w miejscach gromadzenia zwierząt;
  4) przetrzymywaniem zwierząt gospodarskich w miejscu letniego wypasu bydła
   na terenie górskim w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października.
5. Podmiot przetrzymujący bydło w miejscu, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jest
 obowiązany bezzwłocznie poinformować posiadacza siedziby stada, u którego
 zwierzę gospodarskie jest zarejestrowane, o zdarzeniach, o których mowa w
 ust. 1.
6. Podmiot prowadzący zakład utylizacyjny jest obowiązany zgłosić kierownikowi
 biura w terminie 7 dni utylizację zwłok zwierzęcia gospodarskiego.
7. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, dokonuje się na formularzach
 udostępnionych przez Agencję.
                    
                  Rozdział 3
                Rejestr koniowatych
                    
                  Art. 13.
1. W rejestrze koniowatych gromadzi się dane dotyczące:
  1) posiadaczy koniowatych;
  2) koniowatych.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegłowy zakres danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych, w zaleności
 od gatunku, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania
 się koniowatych, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w
 tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
                    
                  Art. 14.
1. Koniowate, z wyjątkiem koniowatych wolno żyjących, są zaopatrywane w
 paszport konia albo paszport koniowatego innego niż koń gatunku.
2. Posiadacz koniowatego jest obowiązany do zgłoszenia urodzenia się
 koniowatego podmiotom, o których mowa w art. 5.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, z wyjątkiem zgłoszenia konia pełnej krwi
 angielskiej, konia czystej krwi arabskiej i konia rasy kłusak, należy dokonać
 w terminie 60 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego gospodarstwa, ale
 nie później niż 30 dni przed dniem odłączenia (odsadzenia) źrebięcia od
 matki.
4. W przypadku konia pełnej krwi angielskiej, konia czystej krwi arabskiej i
 konia rasy kłusak zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni przed dniem
 opuszczenia przez konia gospodarstwa.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia podmiot, o którym mowa w art. 5, nadaje koniowatemu
 numer identyfikacyjny i wydaje zgłaszającemu paszport konia albo paszport
 koniowatego innego niż koń gatunku w ciągu 60 dni od dnia otrzymania
 zgłoszenia.
6. Podstawą wystawienia paszportu konia jest:
  1) dla koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy
   kłusak oraz kuców szetlandzkich - zidentyfikowanie konia oraz
   zaświadczenie o wpisie do księgi, w rozumieniu przepisów o organizacji
   hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
  2) dla pozostałych koni - zgłoszenie posiadacza konia zawierające numery
   identyfikacyjne rodziców konia.
7. Podstawą wystawienia paszportu koniowatego innego niż koń gatunku jest
 zgłoszenie posiadacza tego koniowatego zawierające numery identyfikacyjne
 rodziców koniowatego.

                  Art. 15.
1. Za czynności związane z dokonywaniem opisu koniowatych, rejestrowaniem i
 wydawaniem paszportów konia i paszportw koniowatego innego niż koń gatunku i
 ich duplikatw oraz dokonywaniem zmian w tych rejestrach podmioty wymienione w
 art. 5 pobierają opłaty.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  1) wzór paszportu konia, mając na względzie specyfikę poszczególnych ras
   koni hodowlanych, wymagania międzynarodowe i przepisy Unii Europejskiej
   dla tych paszportów oraz potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania
   koni;
  2) wysokość opłat za:
   a) dokonanie opisu słownego i graficznego konia, a w przypadku koni pełnej
    krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz
    kuców szetlandzkich - zidentyfikowanie konia,
   b) zarejestrowanie konia,
   c) wydanie paszportu konia lub jego duplikatu,
   d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych
  - uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:
  1) wzory paszportów koniowatych dla innych niż konie gatunków, biorąc pod
   uwagę potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania tych koniowatych;
  2) wysokość opłat za:
   a) dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego innego niż koń
    gatunku,
   b) zarejestrowanie koniowatego innego niż koń gatunku,
   c) wydanie paszportu koniowatego innego niż koń gatunku lub jego
    duplikatu,
   d) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych
   - uwzględniając koszty ponoszone przez podmioty, o których mowa w art. 5.
4. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, wydawane są w
 porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
                    
                  Art. 16.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, posiadacz koniowatego jest obowiązany zgłosić
 podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni, każde zdarzenie
 powodujące zmianę liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia się koniowatego;
 obowiązek zgłoszenia dotyczy w szczególności:
  1) padnięcia koniowatego;
  2) zbycia koniowatego poza granice państwa;
  3) uboju koniowatego;
  4) zabicia koniowatego z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Posiadacz koniowatego przywiezionego z państwa trzeciego jest obowiązany
 zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od
 dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.
3. Posiadacz koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego jest
 obowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie
 30 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonując zgłoszenia koniowatych przywiezionych z zagranicy, należy
 przedstawić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, paszporty lub inne dokumenty
 tych koniowatych wystawione za granicą.
5. Koniowate przywiezione z zagranicy są zaopatrywane w paszporty, z wyjątkiem
 koniowatych, które:
  1) są przeznaczone do uboju w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia
   weterynaryjnej kontroli granicznej albo od dnia wwozu z państwa
   członkowskiego;
  2) posiadają paszporty spełniające wymagania określone w przepisach
   niniejszej ustawy i przepisach wydanych na jej podstawie.
6. Posiadacz paszportu koniowatego jest obowiązany w terminie 7 dni do zwrotu
 paszportu podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia, zabicia
 albo uboju koniowatego.
7. W przypadku zmiany posiadacza koniowatego:
  1) poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zawiadomić o tej zmianie, w
   terminie 7 dni, podmiot, o którym mowa w art. 5;
  2) poprzedni posiadacz koniowatego jest obowiązany przekazać nowemu
   posiadaczowi wraz z tym zwierzęciem jego paszport;
  3) nowy posiadacz jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
   paszportu zwierzęcia przekazać ten dokument podmiotowi, o którym mowa w
   art. 5, celem aktualizacji danych w nim zawartych;
  4) opłatę za zmiany w rejestrze, o którym mowa w art. 13 ust. 1, ponosi nowy
   posiadacz.
8. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu konia albo paszportu
 koniowatego innego niż koń gatunku podmiot, o którym mowa w art. 5, wydaje
 duplikat tego paszportu.
                    
                  Rozdział 4
           Identyfikacja zwierząt gospodarskich
                    
                  Art. 17.
1. Zwierzę gospodarskie podlega oznakowaniu.
2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na:
  1) zakładaniu bydłu kolczyków z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia
   gospodarskiego albo duplikatu kolczyka, zgodnie z przepisami Unii
   Europejskiej ustanawiającymi system identyfikacji i rejestracji bydła i
   dotyczącymi etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny;
  2) wytatuowaniu owcy i kozie numeru identyfikacyjnego zwierzęcia
   gospodarskiego albo zakładaniu owcy i kozie na lewą małżowinę uszną
   kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo
   duplikatu kolczyka;
  3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego
   albo zakładaniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem
   identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka.
3. Kolczyk zastępuje się duplikatem kolczyka w razie utraty lub uszkodzenia w
 sposób uniemożliwiający odczytanie umieszczonych na nim znaków.
4. Koszty związane z oznakowaniem zwierzęcia gospodarskiego ponosi jego
 posiadacz.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
 sposób oznakowania zwierząt gospodarskich, w tym wzory znaków
 identyfikacyjnych oraz wymagania i warunki techniczne kolczyków dla zwierząt
 gospodarskich, mając na względzie zdrowie zwierząt gospodarskich i trwałość
 informacji umieszczonych na kolczyku oraz obowiązujące w tym zakresie
 przepisy Unii Europejskiej.
                    
                  Art. 18.
1. Numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego:
  1) jest niepowtarzalny w skali kraju - w przypadku owiec i kóz;
  2) jest numerem siedziby stada, w której zwierzę gospodarskie się urodziło
   lub w której po raz pierwszy zostało zgłoszone do rejestru zwierząt
   gospodarskich oznakowanych - w przypadku świń;
  3) umożliwia jednoznaczną identyfikację owiec i kóz wraz z ich miejscem
   urodzenia;
  4) umożliwia określenie miejsca pochodzenia zwierząt gospodarskich - w
   przypadku świń;
  5) jest przechowywany w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz
   wpisywany do dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.
2. Na wniosek posiadacza bydła, owiec lub kóz kierownik biura przydziela pulę
 numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, którymi będą znakowane
 posiadane przez niego zwierzęta gospodarskie.
3. Kierownik biura przydziela pulę numerów w terminie 2 dni od dnia złożenia
 wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Kierownik biura wydaje decyzję o odmowie przydzielenia puli numerów
 identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, jeżeli wniosek jest nieuzasadniony,
 a w szczególności, gdy liczba określona we wniosku znacznie przekracza liczbę
 posiadanych zwierząt gospodarskich.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany jest na formularzu udostępnionym
 przez Agencję.
                    
                  Art. 19.
1. Posiadacz bydła jest obowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego
 kierownikowi biura przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie
 siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia
 tego zwierzęcia.
2. Kierownik biura jest organem właściwym w sprawach związanych z wydawaniem
 paszportu bydła i jego duplikatu, przyjmowaniem zwrotu paszportu bydła oraz
 przyjmowaniem zwrotów tymczasowych dokumentów identyfikacyjnych określonych w
 przepisach Unii Europejskiej dotyczących kolczyków usznych, rejestrów
 hodowlanych i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła.
3. Do czasu otrzymania paszportu bydła posiadacz bydła, w przypadku
 przemieszczenia cielęcia do czwartego tygodnia życia, może posługiwać się
 wystawionym przez siebie, na formularzu udostępnionym przez Agencję,
 tymczasowym dokumentem identyfikacyjnym bydła.
4. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu bydła Agencja wydaje duplikat
 tego paszportu.
5. Za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu pobiera się opłaty.
6. Agencja może zlecać innym podmiotom wykonywanie czynności związanych
 z wydrukowaniem i wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
 paszportu bydła, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli
 przemieszczania tych zwierząt.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym
 do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
 opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów,
 uwzględniając koszty druku oraz wysyłki ponoszone przez Agencję.
                    
                  Art. 20.
1. Z zastrzeżeniem art. 23, posiadacz owcy, kozy lub świni jest obowiązany
 niezwłocznie oznakować zwierzę gospodarskie i zgłosić to kierownikowi biura,
 nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie
 siedziby stada, z tym że w przypadku świń zgłoszenie powinno określać liczbę
 tych zwierząt.
2. Posiadacz owcy lub kozy przywiezionych z państwa wysyłki i oznakowanych
 numerem identyfikacyjnym tego zwierzęcia niebędącym numerem niepowtarzalnym w
 skali kraju jest obowiązany do dodatkowego oznakowania tego zwierzęcia
 tatuażem albo kolczykiem z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego
 nadanym przez Agencję i zgłoszenia jej tego w terminie 7 dni od dnia wwozu na
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kierownik biura nakazuje, w drodze decyzji, zmianę numeru identyfikacyjnego
 zwierzęcia gospodarskiego nadanego w państwie wysyłki oraz nakazuje założenie
 kolczyka z nowo nadanym numerem na koszt Agencji, w przypadku gdy numer
 identyfikacyjny tego zwierzęcia nadany w państwie wysyłki nie może być
 stosowany w Systemie.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich przeznaczonych na
 rzeź, które są przywożone zgodnie z art. 22 bez nadawania numeru
 identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego, o którym mowa w art. 18.
                    
                  Art. 21.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa kolczyki z numerami
 identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od dostawcy znajdującego się na
 liście, o której mowa w art. 26, składając zamówienie na kolczyki
 bezpośrednio u dostawcy albo za pośrednictwem kierownika biura na formularzu
 udostępnionym przez Agencję.
2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego składa zamówienie na duplikaty kolczyków
 za pośrednictwem kierownika biura na formularzu udostępnionym przez Agencję.
3. W zamówieniach, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz wskazuje dostawcę, od
 którego nabywa kolczyk lub jego duplikat.
                    
                  Art. 22.
1. Zwierzę gospodarskie przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
 państw trzecich, które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, podlega
 oznakowaniu i zgłoszeniu kierownikowi biura przed opuszczeniem przez to
 zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, jednak nie później niż w terminie 7 dni
 od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, chyba że miejscem
 jego przeznaczenia jest rzeźnia, a ubój tego zwierzęcia nastąpi w terminie 30
 dni od dnia przeprowadzenia tej kontroli - w przypadku owiec, kóz i świń,
 albo 20 dni od dnia przeprowadzenia tej kontroli - w przypadku bydła.
2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa członkowskiego
 jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura wwóz tego zwierzęcia w terminie 7
 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że miejscem
 jego przeznaczenia jest rzeźnia, a ubój zwierzęcia nastąpi w terminie 30 dni
 od dnia wwozu - w przypadku owiec, kóz i świń, albo 20 dni - w przypadku
 bydła.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, posiadacz bydła dołącza dokument
 potwierdzający pochodzenie z państwa trzeciego.
4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, posiadacz bydła dołącza paszport tego
 zwierzęcia wydany w państwie członkowskim.
                    
                  Art. 23.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, z wyjątkiem podmiotu prowadzącego
 rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego zwierzęta w
 miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach lub pastwiskach, jest obowiązany
 prowadzić księgę rejestracji, w której podaje się numer siedziby stada oraz
 liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada.
2. Księgę rejestracji prowadzi się w formie książkowej lub przy zastosowaniu
 systemów informatycznych, odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt
 gospodarskich w każdej siedzibie stada, w sposób zabezpieczający dane przed
 ich utratą.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podmiotu prowadzącego
 zarobkowy skup i sprzedaż zwierząt.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
 szczegółowy sposób prowadzenia księgi rejestracji, zakres danych
 umieszczanych w księdze rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt
 gospodarskich, a także wzór księgi rejestracji prowadzonej w formie
 książkowej, biorąc pod uwagę możliwość ustalania wszelkich przemieszczeń
 zwierząt gospodarskich oraz ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także
 obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
                    
                  Art. 24.
1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na
 wystawach lub pastwiskach jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt
 przywiezionych do tych miejsc, w formie książkowej lub przy zastosowaniu
 systemów informatycznych.
2. Posiadacz zwierzęcia, które ma być przewiezione do lub z miejsca gromadzenia
 zwierząt, na wystawę lub pastwisko, przedstawia podmiotowi prowadzącemu to
 miejsce świadectwo zdrowia zwierzęcia, jeżeli świadectwo to jest wymagane w
 przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
 zwierząt, a w przypadku bydła i koniowatych - również jego paszport.
3. Podmiot prowadzący zarobkowy przewóz zwierząt jest obowiązany do
 prowadzenia, odrębnie dla każdego pojazdu, ewidencji przewożonych zwierząt w
 formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
 sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 3, zakres danych
 zamieszczanych w tych ewidencjach, a także wzory tych ewidencji prowadzonych
 w formie książkowej, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli
 przemieszczania się zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także
 obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
                    
                  Art. 25.
Podmiot prowadzący księgę rejestracji, o której mowa w art. 23, lub ewidencje, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 3, jest obowiązany przechowywać dane w nich
zawarte przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.

                  Rozdział 5
                 Lista dostawców
                    
                  Art. 26.
1. Agencja prowadzi listę dostawców.
2. Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1, następuje po:
  1) przedłożeniu przez wnioskodawcę dokumentu wydanego przez akredytowaną
   jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności,
   zwanego dalej "certyfikatem", stwierdzającego, że dostarczany kolczyk
   będzie spełniał określone przepisami wymagania;
  2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 27.
3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej
 wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
                    
                  Art. 27.
Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub duplikaty
kolczyków zawiera w szczególności:
  1) okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy;
  2) zobowiązanie do:
   a) terminowego dostarczania kolczyków i ich duplikatów zgodnie z
    przyjętymi zamówieniami składanymi przez Agencję lub posiadaczy
    zwierząt,
   b) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących
    dostarczonych kolczyków i duplikatów kolczyków.
                    
                  Art. 28.
1. W przypadku, gdy certyfikat wydany dostawcy został cofnięty albo
 unieważniony właściwa akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie
 informuje o tym Agencję.
2. Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go z
 listy, o której mowa w art. 26, w przypadku, gdy certyfikat wydany przez
 akredytowaną jednostkę certyfikującą został dostawcy cofnięty lub
 unieważniony lub gdy dostawca:
  1) zaprzestał dostarczania kolczyków;
  2) dostarcza kolczyki, które nie spełniają określonych przepisami wymagań;
  3) nie składa do Agencji raportów, o których mowa w art. 27 pkt 2 lit. b.
                    
                  Rozdział 6
   Nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
                    
                  Art. 29.
1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i
 rejestracji zwierząt.
2. Sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, organy Inspekcji Weterynaryjnej:
  1) mają w szczególności prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych
   w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz do wprowadzania korekt
   i uzupełnień w tych rejestrach;
  2) przeprowadzają kontrole na miejscu w siedzibie stada dotyczące
   oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania obowiązku
   prowadzenia księgi rejestracji i wyposażenia bydła oraz koniowatych w
   paszporty.
                    
                  Art. 30.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest obowiązany do udzielania Agencji
 informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich w
 terminie wyznaczonym przez Agencję.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są na formularzach
 dostarczonych przez Agencję i na jej koszt.
3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w rejestrze
 zwierząt gospodarskich oznakowanych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy
 tych zwierząt Agencja może przeprowadzić kontrolę w siedzibie stada oraz w
 miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach
 utylizacji zwłok zwierząt i w rzeźniach.
4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w rejestrze
 koniowatych a informacjami uzyskanymi od posiadaczy tych zwierząt podmiot, o
 którym mowa w art. 5, może wystąpić do organów Inspekcji Weterynaryjnej z
 wnioskiem o przeprowadzenie kontroli mającej na celu wyjaśnienie tych
 rozbieżności.
                    
                  Art. 31.
1. Czynności kontrolne mogą wykonywać osoby posiadające pisemne imienne
 upoważnienie wydane odpowiednio przez:
  1) powiatowego lekarza weterynarii;
  2) dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera miejsce i zakres kontroli
 oraz podstawę prawną do jej wykonywania.
3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich
 wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
4. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
  1) wstępu do siedziby stada, miejsc gromadzenia zwierząt, na pastwiska, na
   wystawy, do miejsc utylizacji zwłok zwierząt i rzeźni;
  2) dostępu do zwierząt;
  3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem
   kontroli;
  4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z
   nich odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii oraz zabezpieczania tych
   dokumentów, a także żądania wydruków z dokumentów prowadzonych przy
   zastosowaniu systemów informatycznych.
5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.
6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje osoba wykonująca czynności
 kontrolne oraz kontrolowany. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez
 kontrolowanego, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności
 kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.
7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w
 protokole z kontroli, o którym mowa w ust. 5, może w terminie 3 dni od dnia
 doręczenia protokołu zgłosić, na piśmie, odpowiednio powiatowemu lekarzowi
 weterynarii lub dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, zastrzeżenia do
 ustaleń zawartych w tym protokole.
8. Powiatowy lekarz weterynarii i dyrektor oddziału regionalnego Agencji
 przekazują sobie nawzajem protokoły, o których mowa w ust. 5.
9. W przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 4, organy Inspekcji Weterynaryjnej
 informują podmiot, o którym mowa w art. 5, o wynikach przeprowadzonej
 kontroli.
10. Po przeprowadzeniu kontroli powiatowy lekarz weterynarii albo dyrektor
 oddziału regionalnego Agencji może wydać decyzję nakazującą usunięcie
 stwierdzonych uchybień w określonym terminie.

                  Art. 32.
1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz podmioty, o których mowa w
 art. 5, są obowiązane do współpracy w zakresie zapewnienia prawidłowego
 funkcjonowania Systemu.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
 sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji oraz podmiotów,
 o których mowa w art. 5, sposób i zakres dokonywania korekt i uzupełnień w
 rejestrach, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
 Systemu.
                    
                  Rozdział 7
                 Przepisy karne
                    
                  Art. 33.
1. Kto:
  1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym
   zakład utylizacyjny, nie zgłasza kierownikowi biura siedziby stada,
   miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych w celu nadania numeru siedziby stada
   lub numeru miejsca utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich,
  2) prowadząc zakład utylizacji, nie zgłasza kierownikowi biura w terminie 7
   dni utylizacji zwłok zwierząt gospodarskich,
  3) będąc posiadaczem paszportu koniowatego, nie zwraca w terminie 7 dni
   paszportu koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku
   padnięcia albo uboju koniowatego,
  4) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie dokonuje jego
   oznakowania zgodnie z przepisami ustawy,
  5) będąc posiadaczem koniowatego, nie zaopatruje go w odpowiedni paszport,
  6) będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo
   państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym
   mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy,
  7) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyjątkiem podmiotu
   prowadzącego rzeźnie, zarobkowy przewz zwierząt oraz przetrzymującego
   zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach lub pastwiskach,
   nie prowadzi księgi rejestracji lub będąc podmiotem przetrzymującym
   zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach lub pastwiskach
   albo prowadząc zarobkowy przewz zwierząt, nie prowadzi ewidencji zwierząt
   przywiezionych do tych miejsc,
  8) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie zgłasza Agencji
   informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich
   lub uniemoliwia Agencji przeprowadzanie kontroli w siedzibie stada oraz w
   miejscach gromadzenia zwierząt, na wystawach, pastwiskach, w miejscach
   utylizacji zwłok zwierząt i rzeźniach
 - podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów
 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
                    
                  Rozdział 8
             Przepisy przejściowe i końcowe
                    
                  Art. 34.
1. Do czasu wyczerpania zapasu kolczyków dla bydła Agencja wydaje kolczyki
 nieodpłatnie posiadaczom bydła nieoznakowanego, według kolejności zgłoszeń.
2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja wydaje nieodpłatnie:
  1) księgi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe do tych ksiąg -
   posiadaczom bydła;
  2) księgi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe do tych ksiąg -
   posiadaczom owiec, kz i świń.
3. Do czasu wyczerpania zapasu drukw paszporty koni mogą być wydawane według
 wzoru określonego w dotychczasowych przepisach.
                    
                  Art. 35.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy
stosuje się przepisy dotychczasowe.
                    
                  Art. 36.
 1. Zwierzęta gospodarskie oznakowane na podstawie dotychczasowych przepisw
 uznaje się za oznakowane w rozumieniu przepisw niniejszej ustawy.
2. Bydło i konie zaopatrzone w paszport wydany na podstawie dotychczasowych
 przepisw uznaje się za zaopatrzone w paszport w rozumieniu przepisw
 niniejszej ustawy.
3. Księgi rejestracji dla bydła, owiec i kz wydane i prowadzone na podstawie
 dotychczasowych przepisw uznaje się za wydane i prowadzone w rozumieniu
 przepisw niniejszej ustawy.
                    
                  Art. 37.
1. Owce i kozy oznakowane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz nie pźniej ni
 14 dni od tego dnia, za pomocą znaku identyfikacyjnego pozwalającego na
 odczytanie numeru identyfikacyjnego nadanego przez podmiot prowadzący księgę
 lub rejestr w zakresie owiec i kz, w rozumieniu przepisw o organizacji
 hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, nie podlegają powtrnemu
 oznakowaniu na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Nie pźniej niż 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmiot prowadzący
 księgę lub rejestr w zakresie owiec i kz, w rozumieniu przepisw o organizacji
 hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, udostępni nieodpłatnie Agencji
 dane zawarte w tych księgach lub rejestrach, niezbędne do prowadzenia przez
 Agencję rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.
                    
                  Art. 38.
Dane pozyskane do dnia wejścia w życie ustawy przez:
  1) Agencję w celu prowadzenia rejestru zwierząt oznakowanych lub
   zaopatrzonych w paszporty,
  2) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997
   r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i
   mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z
   późn. zm.)[1], w celu prowadzenia ksiąg i rejestru koni,
  3) organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu prowadzenia rejestru podmiotów, o
   którym mowa w art. 5 i art. 31 ustawy wymienionej w pkt 2
- wykorzystuje się przy tworzeniu Systemu.
                    
                  Art. 39.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o rejestrze zwierząt oznakowanych lub
zaopatrzonych w paszporty, rozumie się przez to rejestr zwierząt gospodarskich
oznakowanych.
                    
                  Art. 40.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 7 ust. 27 pkt 1, pkt
3-5 ustawy wymienionej w art. 38 pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisw wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 8 ust. 4, art. 13
ust. 2, art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 5, art. 19 ust. 7, art. 23 ust. 4 oraz
art. 24 ust. 4 niniejszej ustawy.

                  Art. 41.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:
1) art. 34, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 14 ust. 6 pkt 2 i ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005r.
  
  
  
  
  

                    
                    

_______________________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2001
 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112,
 poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590
 i Nr 208, poz. 2020.