Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 876
                    
                    
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 2 kwietnia 2004 r.
                    
           o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu
                    
                    
                   Art. 1.
W ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991)
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 1. Ustawa reguluje sprawy:
      1) wprowadzania do obrotu nawozów w zakresie nieuregulowanym w
       przepisach Unii Europejskiej,
      2) zadań i właściwości organów i jednostek organizacyjnych w
       zakresie wprowadzania do obrotu nawozów na podstawie przepisów Unii
       Europejskiej w sprawie nawozów[1],
      3) stosowania nawozów,
      4) zapobiegania zagrożeniom dla ludzi i zwierząt oraz dla
       środowiska, które mogą powstać w wyniku przewozu, przechowywania i
       stosowania nawozów,
      5) agrochemicznej obsługi rolnictwa.";
2) w art. 2:
  a) pkt 1-4 otrzymują brzmienie:
   "1) nawozy - produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników
    pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności
    stawów rybnych,
   2) nawozy mineralne - nawozy nieorganiczne produkowane w drodze przemian
    chemicznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe,
    także zawierające magnez,
   3) nawozy naturalne:
     a) obornik, gnojówkę i gnojowicę,
     b) odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji
      hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem odchodów
      pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji,
     c) guano
   - przeznaczone do rolniczego wykorzystania,
   4) nawozy organiczne - nawozy wyprodukowane z substancji organicznej lub
    z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, także wyprodukowane
    przy udziale dżdżownic,",
  b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6) wymagania jakościowe - zawartość składników pokarmowych w nawozie oraz
    jego parametry chemiczne, fizyczne i fizykochemiczne,",
  c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
   "8) wprowadzenie do obrotu - oferowanie w celu zbycia, sprzedaż oraz inną
    odpłatną albo nieodpłatną formę zbycia nawozu wyprodukowanego w kraju
    albo przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub
    z państw trzecich.";
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 3. 1. Do obrotu można wprowadzać nawozy:
      1) powstałe ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ
       WE", o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie
       nawozów,
      2) odpowiadające typom wapna nawozowego, w których zanieczyszczenia
       nie przekraczają dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń,
       określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10c pkt 3,
      3) naturalne, z wyłączeniem gnojowicy, spełniające wymagania
       weterynaryjne określone w przepisach Unii Europejskiej
       ustanawiających przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
       pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez
       ludzi[2].
     2. Nawozy organiczne, organiczno-mineralne oraz mineralne nieoznaczone
      znakiem "NAWÓZ WE", mogą być wprowadzone do obrotu na podstawie
      zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.
     3. Nieprzetworzone nawozy naturalne, w tym gnojowica, mogą być zbywane
      do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na podstawie
      umowy zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
     4. Umowę, o której mowa w ust. 3, strony przechowują co najmniej
      przez okres 8 lat od dnia jej zawarcia.
     5. Z państw trzecich mogą być przywożone nawozy:
      1) które można wprowadzać do obrotu,
      2) których okres przydatności do stosowania, licząc od dnia
       przywozu, wynosi co najmniej 6 miesięcy,
      3) zaopatrzone w informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2-6.
     6. Przepisy ust. 5:
      1) nie dotyczą nawozów przeznaczonych wyłącznie do celów naukowo-
       badawczych,
      2) pkt 2 i 3 nie dotyczą nawozów naturalnych, o których mowa w ust.
       1 pkt 3.
     7. Nawozy zawierające azotan amonowy w ilości powyżej 28% w
      przeliczeniu na azot całkowity, przywożone z państw trzecich,
      powinny posiadać ważny certyfikat potwierdzający ich odporność na
      detonację, wydany przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie na
      terytorium Wspólnoty.";
4) w art. 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
   "2. Do wniosku dołącza się:
     1) wyniki badań nawozu,
     2) opinie, o których mowa w ust. 3,
     3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu,
     4) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji
      działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności w
      formie spółki cywilnej również umowę tej spółki.
   3. Zezwolenie na wprowadzenie nawozu do obrotu wydaje się po uzyskaniu:
     1) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych, wydanych na
     podstawie przeprowadzonych badań mających na celu stwierdzenie, że
      nawóz:
      a) jest przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji
       gleb, a w szczególności:
        - dostarcza roślinom składników pokarmowych, wpływając istotnie
         na wzrost plonu lub stan odżywienia roślin bądź pozytywnie na
         jakość plonu lub cechy użytkowe roślin, lub
        - zwiększa żyzność gleb lub stawów rybnych,
      b) po zastosowaniu, zgodnym z instrukcją stosowania, nie wykazuje
       szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na
       środowisko,
      c) spełnia minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach
       wydanych na podstawie art. 9 oraz wymagania jakościowe deklarowane
       przez producenta,
      d) nie zawiera zanieczyszczeń w ilości przekraczającej dopuszczalne
       wartości zanieczyszczeń określone w przepisach wydanych na
       podstawie art. 9.
     2) opinii upoważnionych jednostek organizacyjnych o spełnianiu wymagań
      weterynaryjnych, określonych w przepisach Unii Europejskiej, o
      których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, przez nawóz organiczny i
      organiczno-mineralny, wytworzony z surowców będących ubocznymi
      produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z ubocznych
      produktów zwierzęcych albo zawierający w swoim składzie uboczne
      produkty zwierzęce.";
5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
   "Art. 4a. 1. Do obrotu można wprowadzać także nawozy dopuszczone do
       obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w
       Turcji, które zostały wyprodukowane w innym państwie członkowskim
       Unii Europejskiej albo w Turcji lub w państwie będącym członkiem
       Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz stroną
       umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w stosunku do których
       wydane zostało zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa
       na ich wprowadzenie do obrotu.
     2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozu, o
      którym mowa w ust. 1, składa do ministra właściwego do spraw
      rolnictwa producent lub inna osoba zamierzająca wprowadzić nawóz do
      obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     3. Do wniosku dołącza się przetłumaczone na język polski dokumenty
      potwierdzające wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu nawozu w
      jednym z państw, o których mowa w ust. 1, oraz instrukcję stosowania
      i przechowywania tego nawozu.
     4. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, nie wydaje się w przypadku,
      gdy:
      1) nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, lub
      2) właściwości nawozu lub przepisy prawa państwa, o którym mowa w
       ust. 1, na podstawie których nawóz został dopuszczony do obrotu,
       nie zapewniają ochrony zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt,
       środowiska naturalnego, interesu konsumentów w stopniu
       odpowiadającym przepisom niniejszej ustawy.
     5. Do nawozów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów
      art. 3 ust. 2-4 i art. 4.";
6) w art. 8:
  a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
   "2. Na każdym opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu wprowadzanego
    do obrotu, a w przypadku nawozów luzem - w dokumentach towarzyszących,
    zamieszcza się:
     1) informacje dotyczące identyfikacji nawozu, obejmujące:
      a) napis: "nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych
       znakiem "NAWÓZ WE", z wyszczególnieniem tych typów, w przypadku
       nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,
      b) typ wapna nawozowego, w przypadku nawozów, o których mowa w art.
       3 ust. 1 pkt 2,
      c) numer zezwolenia w przypadku nawozów, o których mowa w art. 3
       ust. 2,
      d) dane o deklarowanej zawartości składników pokarmowych,
      e) dane dotyczące formy lub rozpuszczalności składników pokarmowych,
      f) nazwę handlową nawozu, w przypadku jej nadania,
      g) imię, nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo
       siedzibę i adres producenta lub importera nawozu,
     2) informację o masie nawozu netto,
     3) instrukcję stosowania i przechowywania nawozu,
     4) informację o okresie przydatności nawozu do stosowania.
   3. Informacje, o których mowa w ust. 2, sporządza się w języku polskim
    oraz umieszcza w widocznym miejscu, w sposób zapewniający ich trwałość i
    czytelność, przy czym informacje określone w ust. 2 pkt 1 lit. f) i g),
    oraz instrukcję stosowania i przechowywania nawozu należy wyraźnie
    wyodrębnić od innych informacji wymienionych w ust. 2.
   4. Etykiety dołączone do nawozu mocuje się w taki sposób, aby pozostały w
    miejscu zamocowania niezależnie od stosowanego systemu zamykania
    opakowania; jeżeli w systemie zamykania wykorzystuje się plombę, podaje
    się na niej nazwę lub znak osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit.
    g).",
  b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
   "6. Nawozy w postaci płynnej mogą być wprowadzone do obrotu tylko wtedy,
    gdy są do nich dołączone informacje dotyczące temperatury przechowywania
    nawozu oraz sposobu postępowania mającego na celu zapobieganie wypadkom
    w trakcie ich przechowywania.
   7. Przepisów ust. 2-6 nie stosuje się do nawozów naturalnych.";
7) art. 9 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 9. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrami
      właściwymi do spraw: zdrowia, środowiska oraz gospodarki, w drodze
      rozporządzenia, określi:
      1) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań lub
       wydawania opinii, o których mowa w art. 4 ust. 3,
      2) szczegółowy zakres badań nawozów oraz wymagania dotyczące
       opinii, o których mowa w art. 4 ust. 3, umożliwiających
       stwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do wydania zezwolenia
       na wprowadzenie nawozu do obrotu,
      3) szczegółowy zakres dokumentacji dotyczącej nawozów, niezbędnej
       do przeprowadzenia badań i wydania opinii,
      4) wymagania dotyczące treści instrukcji stosowania i
       przechowywania nawozów, niezbędnej do bezpiecznego ich stosowania,
      5) dopuszczalne rodzaje zanieczyszczeń i ich wartości, które nie
       stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla
       środowiska,
      6) minimalne wymagania jakościowe dla nawozów, o których mowa w art.
       3 ust. 2
     - uwzględniając zaplecze badawcze jednostek organizacyjnych,
      procedury badawcze, kwalifikacje i doświadczenie kadry naukowo-
      badawczej oraz potrzebę zapewnienia skuteczności działania
      nawozów.";
8) po art. 10 dodaje się art. 10a-10d w brzmieniu:
  "Art. 10a. 1. Producent ubiegający się o oznaczenie nowego typu nawozu
       znakiem "NAWÓZ WE" na podstawie przepisów Unii Europejskiej w
       sprawie nawozów, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania na
       terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek do ministra
       właściwego do spraw gospodarki o wystąpienie do Komisji
       Europejskiej w tej sprawie.
     2. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komisji
      Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej
      kopię wniosku, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy nawóz spełnia
      wymagania dla nowego typu nawozu określone w przepisach Unii
      Europejskiej w sprawie nawozów.
     3. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji,
      przekazanie Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim
      Unii Europejskiej, kopii wniosku, w przypadku gdy nawóz nie spełnia
      wymagań dla nowego typu nawozu określonych w przepisach Unii
      Europejskiej w sprawie nawozw.
  Art. 10b. Koszty postępowania związane z wnioskiem o oznaczenie nowego typu
      nawozu znakiem "NAWÓZ WE" ponosi producent ubiegający się o takie
      oznaczenie.
  Art. 10c. Minister właściwy do spraw gospodarki:
      1) ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
       Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", listę akredytowanych
       laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań zgodności nawozów
       oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" z wymaganiami określonymi dla tych
       nawozów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów,
      2) informuje Komisję Europejską i pozostałe państwa członkowskie
       Unii Europejskiej o akredytowanych laboratoriach upoważnionych do
       wykonywania badań, o których mowa w pkt 1,
      3) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi,
       w drodze rozporządzenia, typy wapna nawozowego oraz szczegółowe
       wymagania jakościowe dla tych typów, mając na względzie ochronę
       zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska.
  Art. 10d. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w przypadku uzasadnionej
      obawy, e nawz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" stanowi zagroenie dla
      bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin albo
      zagroenie dla środowiska moe, w drodze rozporządzenia:
      1) zakazać czasowo wprowadzania do obrotu na terytorium
       Rzeczypospolitej Polskiej nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE",
      2) uzalenić wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
       Polskiej nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" od spełnienia
       określonych warunkw.
     2. Minister właściwy do spraw gospodarki informuje Komisję Europejską
      i pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej o ograniczeniach
      we wprowadzaniu nawozw oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" do obrotu na
      terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ktrych mowa w ust. 1,
      podając powody wprowadzenia tych ograniczeń.
9) po art. 11 dodaje się art. 11a i 11b w brzmieniu:
   "Art. 11a. 1. Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej
       40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000
       stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla
       macior jest obowiązany:
      1) opracować plan nawożenia zgodnie z przepisami wydanymi na
       podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
       Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.)[3] i zasadami
       dobrej praktyki rolniczej,
      2) zagospodarować na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu co
       najmniej 70% gnojówki i gnojowicy, a pozostałe 30% może zbyć
       zgodnie z art. 3 ust. 3.
     2. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, nabywca
      nieprzetworzonego nawozu naturalnego opracowuje, w terminie 30 dni
      od dnia zawarcia umowy, plan nawożenia, o którym mowa w ust. 1.
     3. Plan nawożenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, opiniuje okręgowa
      stacja chemiczno-rolnicza.
     4. Za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, okręgowa stacja
      chemiczno-rolnicza pobiera opłatę.
     5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem
      właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
      rozporządzenia, sposób uiszczania oraz wysokość opłaty za
      opiniowanie planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, mając na
      względzie koszty ponoszone przez okręgową stację chemiczno-rolniczą
      przy wydawaniu opinii.
   Art. 11b. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 1, przechowuje
       gnojówkę i gnojowicę w szczelnych, zamkniętych zbiornikach.
     2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze
      rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące zbiorników, o których
      mowa w ust. 1, oraz przechowywania gnojówki i gnojowicy, mając na
      względzie ochronę środowiska.";
10) art. 13 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 13. 1. Zabrania się stosowania nawozów:
      1) na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub
       zamarzniętych do głębokości 30 cm,
      2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych _ na glebach bez
       okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż
       10%,
      3) naturalnych w postaci płynnej - podczas wegetacji roślin
       przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi,
      4) organicznych i organiczno-mineralnych otrzymanych z ubocznych
       produktów zwierzęcych lub zawierających takie produkty - na
       pastwiskach.
     2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy stosowania nawozów w stawach
      wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.";
11) art. 19 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 19. 1. Zadania związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa realizuje
       Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, zwana dalej "Stacją", podległa
       ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, oraz podległe jej
       okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, zwane dalej "okręgowymi
       stacjami".
     2. Stacja oraz okręgowe stacje są państwowymi jednostkami
      budżetowymi.
     3. Stacją kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra
      właściwego do spraw rolnictwa.
     4. Okręgowymi stacjami kierują dyrektorzy powoływani i odwoływani
      przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora
      Stacji.
     5. Dyrektor Stacji nadzoruje i koordynuje działalność okręgowych
      stacji, w tym również w zakresie gospodarowania środkami publicznymi
      oraz w zakresie realizacji planów finansowych przez te stacje.";
12) art. 20 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 20. 1. Do zadań Stacji należy:
      1) określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, w tym
       dobór metod badawczych,
      2) ustalanie zakresu zadań wykonywanych przez okręgowe stacje,
      3) kontrola działalności okręgowych stacji, w tym stosowania metod
       badawczych i terminowości wykonywania badań przez te stacje,
      4) podejmowanie działań w zakresie udziału laboratoriów okręgowych
       stacji w badaniach dokładności wykonywania analiz chemicznych,
      5) organizacja szkoleń dla pracowników okręgowych stacji,
      6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb
       w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu
       glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu,
      7) prowadzenie obsługi finansowej okręgowych stacji, a w
       szczególności:
       a) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych dla
        poszczególnych okręgowych stacji,
       b) przekazywanie środków finansowych na działalność bieżącą
        okręgowych stacji,
      8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez ministra właściwego
       do spraw rolnictwa.";
13) po art. 20 dodaje się art. 20a i 20b w brzmieniu:
  "Art. 20a. Do zadań okręgowych stacji należy:
      1) wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych,
      2) doradztwo w sprawach nawożenia,
      3) wykonywanie badań jakości nawozów,
      4) wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności
       gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego
       stosowania nawozów,
      5) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w
       zakresie, o którym mowa w pkt 1-4,
      6) tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb
       w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu
       glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu,
      7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Stację.
  Art. 20b. 1. Stacja prowadzi miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną
      łączną sprawozdawczość budżetową Stacji i okręgowych stacji oraz
      sporządza bilans roczny, na podstawie jednostkowych sprawozdań
      okręgowych stacji.
     2. Stacja oraz okręgowe stacje, w zakresie nieuregulowanym w
      przepisach ustawy, prowadzą gospodarkę finansową na zasadach
      określonych w przepisach o finansach publicznych.";
14) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
                 "Rozdział 5a
         Nadzór i kontrola w zakresie nawozw i nawoenia
   Art. 20c. 1. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów sprawuje
       Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwana
       dalej "Inspekcją".
     2. W ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy
      Inspekcji oraz upoważnieni pracownicy Inspekcji są uprawnieni do:
      1) wstępu na grunty,
      2) dokonywania inwentaryzacji nawozów,
      3) przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nawozy
       wymagań jakościowych, dokonywanej na podstawie badań ich parametrów
       chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych,
      4) wstępu do magazynów i innych miejsc, w których są przechowywane
       nawozy,
      5) przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez nawozy
       oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" wymagań jakościowych określonych dla
       ich typów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów,
      6) przeprowadzania kontroli w zakresie zgodności nawozów z typami
       nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz kontroli w
       zakresie spełniania przez te nawozy szczegółowych wymagań
       jakościowych określonych dla tych typów nawozów, na podstawie badań
       ich parametrów chemicznych, fizycznych i fizykochemicznych.
  Art. 20d. Do kontroli, o której mowa w art. 20c, stosuje się odpowiednio
      przepisy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
   Art. 20e. 1. Po przeprowadzeniu kontroli wojewódzki inspektor jakości
       handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "inspektorem",
       w drodze decyzji, może:
      1) zakazać wprowadzenia do obrotu nawozów niespełniających wymagań
       jakościowych,
      2) nakazać wycofanie z obrotu nawozu niespełniającego wymagań
       jakościowych,
      3) w przypadku nieprzydatności nawozu do stosowania w rolnictwie,
       nakazać zniszczenie tego nawozu na koszt posiadacza.
     2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nadaje się rygor
      natychmiastowej wykonalności.
   Art. 20f. 1. Kontrolę stosowania i przechowywania nawozów wykonuje
       Inspekcja Ochrony Środowiska.
     2. Sposób wykonywania kontroli, o którym mowa w ust. 1, określają
      przepisy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
   Art. 20g. 1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji,
       wstrzymuje prowadzenie chowu lub hodowli, o których mowa w art.
       11a ust. 1, w przypadku gdy podmiot prowadzący chów lub hodowlę
       nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia.
     2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej
      wykonalności.
  Art. 20h. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze decyzji,
      wstrzymać prowadzenie chowu lub hodowli, o których mowa w art. 11a
      ust. 1, w przypadku stosowania nawozów naturalnych niezgodnie z
      planem nawożenia.";
15) art. 21 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 21. 1. Kto wprowadza do obrotu nawozy:
      1) oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", niespełniające wymagań
       jakościowych określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie
       nawozów dla tego typu nawozów,
      2) niezgodnie z warunkami określonymi w art. 3
     - jest obowiązany do wycofania ich z obrotu na własny koszt oraz do
      wniesienia na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na
      siedzibę albo miejsce zamieszkania wprowadzającego nawóz do obrotu,
      opłaty sankcyjnej stanowiącej 100% kwoty należnej za sprzedane
      nawozy.
     2. Inspektor właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce
      zamieszkania wprowadzającego nawóz do obrotu stwierdza, w drodze
      decyzji, wprowadzenie do obrotu nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ
      WE" niespełniającego wymagań jakościowych określonych w przepisach
      Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów lub
      niezgodnie z warunkami określonymi w art. 3, oraz określa termin
      jego wycofania z obrotu, ilość sprzedanego nawozu oraz wysokość
      opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1.";
16) art. 23 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 23. 1. Inspektor przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu
       skarbowego decyzję, o której mowa w art. 21 ust. 2, która stała
       się ostateczna.
     2. W razie niespełnienia obowiązku wniesienia opłaty sankcyjnej
      wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 2, właściwy
      naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia inspektora, który wystawia
      tytuł wykonawczy stanowiący podstawę do przymusowego ściągnięcia tej
      opłaty w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
      administracji.";
17) art. 24 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 24. 1. Kto wprowadzając do obrotu nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ
       WE":
       1) deklaruje na opakowaniu lub etykiecie albo w dokumentach
        towarzyszących zawartość składników pokarmowych głównych,
        drugorzędnych i mikroelementów niezgodnie z przepisami Unii
        Europejskiej w sprawie nawozów,
       2) nie mocuje etykiet dołączonych do nawozów w taki sposób, aby
        pozostawały one w miejscu zamocowania niezależnie od stosowanego
        systemu zamykania opakowania,
       3) w przypadku zastosowania w systemie zamykania plomby, nie
        podaje na niej nazwy lub znaku osoby pakującej nawz,
       4) nie umieszcza na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawozu
        albo w dokumentach towarzyszących, w języku polskim,
        następujących informacji:
          a) napisanego wielkimi literami znaku "NAWÓZ WE",
          b) o typie nawozu,
          c) wyrazu "mieszanka" - w przypadku nawozów powstałych ze
           zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE",
          d) o składnikach pokarmowych i odpowiadających im symboli
           chemicznych,
          e) nazwy mikroelementu poprzedzonej jednym z następujących
           określeń: "schelatowany przez (z podaniem przy tym nazwy
           czynnika chelatującego lub jego skrót)" albo
           "skompleksowany przez (z podaniem przy tym nazwy czynnika
           kompleksującego)" -w przypadku gdy nawóz zawiera
           mikroelementy,
          f) instrukcji stosowania nawozu,
          g) o masie nawozów płynnych wyrażonej w kilogramach,
          h) o masie nawozu netto lub brutto oraz wadze opakowania w
           przypadku masy nawozu brutto,
          i) nazwy nawozu oraz imienia, nazwiska albo firmy oraz
           informacji o miejscu zamieszkania i adresie albo siedzibie
           i adresie producenta lub importera nawozu mającego
           siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii
           Europejskiej,
          j) o temperaturze przechowywania nawozów płynnych oraz o
           sposobie postępowania mającego na celu zapobieganie
           wypadkom w trakcie ich przechowywania,
       5) nie wyodrębnia informacji dotyczących nazwy handlowej nawozu,
        w przypadku jej nadania, imienia, nazwiska albo nazwy oraz
        miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu producenta
        lub importera nawozu mającego siedzibę w jednym z państw
        członkowskich Unii Europejskiej oraz instrukcji stosowania i
        przechowywania nawozu od innych informacji zawartych na
        etykiecie lub opakowaniu albo w dokumentach towarzyszących,
       6) nie przechowuje dokumentacji dotyczącej pochodzenia nawozu, w
        tym nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu, i
        nie udostępnia tej dokumentacji do kontroli przez okres, w
        którym nawozy znajdują się w obrocie oraz przez okres 2 lat,
        licząc od dnia zakończenia ich produkcji,
       7) nie poddaje nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie
        azotanu amonu testowi odporności na detonację,
       8) podaje zawartość składników pokarmowych głównych,
        drugorzędnych i mikroelementów niezgodnie z tolerancjami
        określonymi w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów,
       9) wprowadza do obrotu:
          a) nawozy w opakowaniach lub z zastosowaniem systemu
           zamykania tego opakowania niezapewniających ich
           nieodwracalnego zniszczenia w przypadku otwarcia
           opakowania,
          b) nieopakowane nawozy o wysokiej zawartości azotu na bazie
           azotanu amonu
      - podlega karze grzywny.
      2. Kto wprowadzając do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem "NAWÓZ
       WE":
       1) konfekcjonuje je bez zgody producenta lub importera i nie
        uzgadnia z nim rodzaju opakowań,
       2) nie zamieszcza na opakowaniu nawozu lub na etykiecie, a w
        przypadku nawozów luzem - w dokumentach towarzyszących, w
        widocznym miejscu, sporządzonych w języku polskim, w sposób
        zapewniający trwałość i czytelność, informacji dotyczących
        identyfikacji nawozu, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz
        instrukcji stosowania i przechowywania tego nawozu, a także
        informacji o masie nawozu netto i okresie jego przydatności do
        stosowania,
       3) nie mocuje etykiet dołączonych do nawozu w taki sposób, aby
        pozostały one w miejscu zamocowania niezależnie od stosowanego
        systemu zamykania opakowania,
       4) nie dołącza do nawozów w postaci płynnej informacji o
        temperaturze przechowywania nawozu oraz o sposobie postępowania
        mającego na celu zapobieganie wypadkom w trakcie ich
        przechowywania
     - podlega karze grzywny.";
18) po art. 24 dodaje się art. 24a i 24b w brzmieniu:
    "Art. 24a. Kto:
      1) wprowadza do obrotu nawozy nieoznaczone znakiem "NAWÓZ WE":
       a) niespełniające wymagań jakościowych,
       b) w których zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne wartości
        zanieczyszczeń,
      2) stosuje nawozy w sposób niezgodny z obowiązującymi warunkami i
       zasadami, powodując zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla
       środowiska,
      3) wykonuje prace polegające na świadczeniu usług w zakresie
       stosowania nawozów, nie posiadając uprawnień w tym zakresie,
      4) przewozi lub przechowuje nawozy w sposób niezgodny z
       obowiązującymi w tym zakresie zasadami, powodując zagrożenie dla
       zdrowia ludzi i zwierząt lub dla środowiska,
      5) nie wycofa nawozu wprowadzonego do obrotu wbrew obowiązkowi
       określonemu w art. 6 ust. 3, art. 21 ust. 1 i art. 29 ust. 2 i 3,
      6) stosuje na pastwiskach nawozy organiczne i organiczno-mineralne
       otrzymane z ubocznych produktów zwierzęcych lub zawierające uboczne
       produkty zwierzęce,
      7) będąc nabywcą nieprzetworzonego nawozu naturalnego nie posiada
       pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia lub stosuje
       nieprzetworzone nawozy naturalne niezgodnie z tym planem,
      8) przechowuje gnojwkę i gnojowicę w sposb niezgodny z art. 11b
     - podlega karze grzywny.
  Art. 24b. Orzekanie w sprawach określonych w art. 24 i art. 24a następuje
      w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.".

                   Art. 2.
1. Stacja Chemiczno-Rolnicza działająca na podstawie dotychczasowych przepisw,
 zwana dalej "Stacją Chemiczno-Rolniczą", ulega likwidacji z dniem wejścia w
 życie niniejszej ustawy.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa utworzy Stację i okręgowe stacje.
3. Tworząc Stację i okręgowe stacje, minister właściwy do spraw rolnictwa
 wyposaży je w mienie będące uprzednio w zarządzie Stacji Chemiczno-Rolniczej,
 z tym że nieruchomości będące w trwałym zarządzie Stacji Chemiczno-Rolniczej
 przechodzą w trwały zarząd okręgowych stacji.
4. Przejście trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 3, stwierdza, w drodze
 decyzji, właściwy starosta na wniosek zainteresowanej okręgowej stacji.
5. Pracownicy Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz jej oddziałów stają się
 odpowiednio pracownikami Stacji oraz okręgowych stacji, z zachowaniem wymogw,
 o ktrych mowa w art. 23{1} Kodeksu pracy.

                   Art. 3.
1. Tracą ważność zezwolenia na wprowadzenie nawozów do obrotu wydane przed
 dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wymagania jakościowe nawozów
 określone w tych zezwoleniach nie odpowiadają minimalnym wymaganiom
 jakościowym określonym na podstawie art. 9 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, stwierdza utratę
 ważności zezwoleń, o których mowa w ust. 1.
3. Nawozy niespełniające wymagań jakościowych, wprowadzone do obrotu na
 podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa wydanego przed
 dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą pozostawać w obrocie przez
 okres roku od dnia jej wejścia w życie.
4. Producent lub importer nawozu występujący o wydanie zezwolenia na
 wprowadzenie nawozu do obrotu, w stosunku do którego utraciło ważność
 zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza:
  1) wyniki badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych;
  2) opinię, o spełnianiu przez nawóz wymagań jakościowych, wydaną przez
   upoważnione jednostki organizacyjne na podstawie badań, o których mowa w
   pkt 1;
  3) projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu zaakceptowany
   przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, która wydała opinię o
   przydatności nawozu do nawoenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb.
  
                   Art. 4.
1. Producenci lub importerzy nawozw organicznych i organiczno-mineralnych
 wytworzonych z surowcw będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z
 produktw uzyskanych z ubocznych produktw zwierzęcych albo zawierające w swoim
 składzie uboczne produkty zwierzęce, ktrym zostało wydane zezwolenie ministra
 właściwego do spraw rolnictwa na ich wprowadzenie do obrotu przed dniem
 wejścia w ycie niniejszej ustawy, powinni dostarczyć do ministra właściwego
 do spraw rolnictwa opinię o spełnianiu przez te nawozy wymagań
 weterynaryjnych określonych w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających
 przepisy sanitarne dotyczące produktw do spoycia przez ludzi, w terminie 3
 miesięcy od dnia wejścia w ycie niniejszej ustawy.
2. Producenci lub importerzy nawozw, o ktrych mowa w ust. 1, ktrzy nie
 dostarczyli opinii o spełnianiu wymagań weterynaryjnych określonych w
 przepisach Unii Europejskiej, o ktrych mowa w ust. 1, są obowiązani do
 wycofania tych nawozw z obrotu w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w ycie
 niniejszej ustawy.
                    
                   Art. 5.
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w ycie niniejszej
 ustawy w zakresie wprowadzania do obrotu nawozw stosuje się przepisy
 niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ustawy, o ktrej
 mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w ycie przepisw wykonawczych
 wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6
 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

                   Art. 6.
Oznakowanie opakowań, etykiety i dokumenty towarzyszące, dołączone do nawozu,
spełniające wymagania przepisw dotychczasowych, mogą być stosowane przez okres
roku od dnia wejścia w ycie niniejszej ustawy.
                    
                   Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 11a, art. 1 pkt 14 w zakresie art. 20g i 20h
   oraz art. 1 pkt 18 w zakresie art. 24a pkt 7, które wchodzą w życie po
   upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  2) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 11b oraz art. 1 pkt 18 w zakresie art. 24a
   pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2005 r.
_______________________________
[1] Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
 października
 2003 r. w sprawie nawozw.
[2] Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktw
 ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.
 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr
 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz.
 1865 i Nr 228, poz. 2259.