Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 964

                    
                    
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 16 kwietnia 2004 r.
                    
    o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych[1]
                    
                    
                   Art. 1.
Ustawa reguluje zasady i tryb:
  1) ustalania wielkości nadmiernych zapasów:
   a) produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1972/03/WE z
    dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w
    odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie
    Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski,
    Słowenii i Słowacji (Dz.Urz. WE L 293 z 11.11.2003 r., z późn. zm.),
    zwanych dalej "produktami rolnymi",
   b) cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w
    produktach przetworzonych, będących rezultatem przetworzenia produktów
    rolnych określonych w rozporządzeniu Komisji nr 60/04/WE z dnia 14
    stycznia 2004 r. ustanawiającym środki przejściowe w sektorze cukru w
    następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy,
    Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.Urz. WE L 9 z
    15.01.2004 r.), zwanych dalej "produktami cukrowymi";
  2) ustalania i wnoszenia opłat od nadmiernych zapasów produktów rolnych oraz
   za niewyeliminowanie z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej nadmiernych
   zapasów produktów cukrowych.

                   Art. 2.
1. Przez zapasy:
  1) produktów rolnych - rozumie się każdą ilość tych produktów;
  2) produktów cukrowych - rozumie się każdą ilość cukru, izoglukozy, fruktozy
   oraz cukru lub jego ekwiwalentu zawartego w produktach przetworzonych:
   a) nabytych,
   b) wytworzonych lub przetworzonych - przeznaczonych do sprzedaży.
2. Przez średni stan zapasów rozumie się stan zapasów poszczególnych produktów
 rolnych u danego podmiotu, będący średnią stanów zapasów z dnia 1 maja 2001
 r., 1 maja 2002 r. i 1 maja 2003 r.; w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w
 art. 3 ust. 1, rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
 produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktami rolnymi:
  1) po dniu 1 maja 2001 r. - za średni stan zapasów produktów rolnych u
   danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów będący średnią stanów
   zapasów z dnia 1 maja w latach 2002 i 2003;
  2) po dniu 1 maja 2002 r. - za średni stan zapasów produktów rolnych u
  danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów z dnia 1 maja 2003 r.;
  3) po dniu 1 maja 2003 r. - za średni stan zapasów produktów rolnych u
   danego podmiotu uznaje się zapas tych produktów będący średnią stanów
   zapasów tego podmiotu z pierwszych dni każdego miesiąca w okresie od dnia,
   w którym rozpoczął działalność, do dnia 1 maja 2004 r.;
  4) po dniu 1 kwietnia 2004 r. - uznaje się, że średni stan zapasów wynosi
   zero.
  
                   Art. 3.
1. Jeżeli stan zapasów produktów rolnych w dniu 1 maja 2004 r. przewyższał
 wielkości określone w załączniku, właściciele lub samoistni posiadacze
 zapasów tych produktów składają, w terminie do dnia 31 lipca 2004 r., do
 dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją",
 właściwego ze względu na ich siedzibę albo miejsce zamieszkania, pisemne
 informacje dotyczące:
  1) średniego stanu zapasów poszczególnych produktów rolnych oraz stanu
   zapasów na dzień 1 maja 2004 r.;
  2) wielkości importu i eksportu produktów rolnych w ujęciu miesięcznym w
   okresie od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 1 maja 2004 r.;
  3) okoliczności powstania zapasów produktów rolnych, a w szczególności, czy
   zapasy są wynikiem:
   a) wzrostu produkcji lub wzrostu sprzedaży na rynek krajowy lub wzrostu
    sprzedaży na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi
    zapasów lub
   b) wzrostu zdolności produkcyjnej na skutek podjętych inwestycji, lub
   c) zmian własnościowych polegających na połączeniu, podziale lub
    przekształceniu podmiotów będących właścicielami lub samoistnymi
    posiadaczami produktów rolnych, lub nabyciu przez te podmioty
    przedsiębiorstwa, lub
   d) zmian struktury towarowej produkcji, jeżeli zmiany te nastąpiły przed
    dniem 1 stycznia 2004 r.;
  4) wielkości posiadanych zapasów, które:
   a) zostaną wykorzystane w produkcji własnej przez podmiot składający
    pisemną informację do dnia złożenia informacji, nie później niż do dnia
    31 lipca 2004 r., lub
   b) zostały importowane w ramach kontyngentu taryfowego w rozumieniu
    przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001
    r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.)[2] w celu zmniejszenia deficytu krajowego
    spowodowanego suszą, o ile pozwolenie na przywóz produktów na polski
    obszar celny uzależniono od złożenia kaucji, pod warunkiem że do dnia 31
    lipca 2004 r. zostały ostatecznie wykorzystane w produkcji krajowej, lub
   c) stanowią różnicę pomiędzy ilością zakupionych produktów w programach
    organizowanych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w
    szczególności uczestniczenia w skupie produktów rolnych z dopłatami
    Agencji, w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., a
    średnią ilością zakupów dokonanych w ramach takich programów w okresach
    od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. i od dnia 1 lipca
    2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r., lub
   d) zostały wywiezione poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej w okresie
    od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r. bez uzyskania
    jakiejkolwiek formy wsparcia eksportu określonej przepisami
    obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w
    szczególności refundacji wywozowych, lub
   e) uległy zniszczeniu, zepsuciu lub z powodu innych okoliczności nie mogą
   być wprowadzone na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
2. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji,
 przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi, składają, w terminie do dnia
 30 czerwca 2004 r., do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze
 względu na ich siedzibę albo miejsce zamieszkania, pisemne informacje
 dotyczące:
  1) stanu zapasów produktów cukrowych na dzień 1 maja 2000 r., 1 maja 2001
   r., 1 maja 2002 r., 1 maja 2003 r. i 1 maja 2004 r., jeżeli na dzień 1
   maja 2004 r. stan zapasów każdego z tych produktów przewyższał 5 ton, z
   tym że:
   a) w przypadku produktów przetworzonych informacja dotyczy ilości cukru
    lub jego ekwiwalentu zawartego w tych produktach,
   b) w przypadku cukru i izoglukozy informacja dotyczy odrębnie ilości cukru
    i izoglukozy z podziałem na kwotę A i kwotę B cukru i izoglukozy oraz na
    cukier i izoglukozę poza tymi kwotami (cukier C i izoglukoza C);
  2) okoliczności powstania zapasów, a w szczególności:
   a) wzrostu produkcji lub wzrostu sprzedaży na rynek krajowy lub wzrostu
    sprzedaży na rynek zagraniczny w stopniu co najmniej równym wzrostowi
    zapasów, lub
   b) wzrostu zdolności produkcyjnej na skutek podjętych inwestycji, lub
   c) zmian własnościowych polegających na połączeniu, podziale lub
    przekształceniu podmiotu składającego informację lub nabyciu przez ten
    podmiot przedsiębiorstwa, lub
   d) zmian struktury towarowej produkcji lub receptury, lub
   e) zmian wielkości limitów A i B cukru oraz wielkości limitów A i B
    izoglukozy;
  3) danych w zakresie:
   a) rocznej wielkości produkcji, przetwórstwa lub obrotu produktów
    cukrowych w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia roku następnego w
    latach 2000, 2001, 2002, 2003 - w przypadku przedsiębiorców prowadzących
    działalność w zakresie produkcji lub przetwórstwa produktów cukrowych, z
    tym że:
     - odnośnie produktów przetworzonych informacja dotyczy ilości cukru
      lub jego ekwiwalentu zawartego w tych produktach,
     - w przypadku cukru i izoglukozy informacja dotyczy odrębnie ilości
      cukru i izoglukozy z podziałem na kwotę A i kwotę B cukru i
      izoglukozy oraz na cukier i izoglukozę poza tymi kwotami (cukier C i
      izoglukoza C),
   b) wielkości miesięczne importu i eksportu produktów cukrowych w okresie
    od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia roku następnego w latach 2000, 2001,
    2002, 2003, z podziałem na państwa będące członkami Unii Europejskiej w
    dniu 30 kwietnia 2004 r., na państwa przystępujące do Unii Europejskiej
    z dniem 1 maja 2004 r. i na pozostałe państwa.
3. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności w zakresie produkcji,
 przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi w całym okresie objętym
 obowiązkiem składania informacji, składają wyłącznie informacje dotyczące
 okresu prowadzonej działalności gospodarczej, z tym że przedsiębiorcy, którzy
 rozpoczęli działalność po dniu 1 maja 2003 r., składają informacje na
 pierwszy dzień każdego miesiąca lub na dzień poprzedni.
4. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w zakresie produkcji,
 przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi po dniu 1 stycznia 2004 r.,
 składają informacje niezależnie od wielkości posiadanych zapasów tych
 produktów na dzień 1 maja 2004 r.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
 wzory formularzy informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na względzie
 zapewnienie dokonania prawidłowej oceny stanu zapasów produktów rolnych
 i produktów cukrowych.

                   Art. 4.
1. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji przekażą wojewódzkim inspektorom
 Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanej dalej
 "Inspekcją", właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania
 podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dane uzyskane ze złożonych
 informacji w zakresie określonym w art. 3 w terminie:
  1) do dnia 31 lipca 2004 r. - w przypadku produktów cukrowych;
  2) do dnia 31 sierpnia 2004 r. - w przypadku produktów rolnych.
2. Prezes Agencji przekaże ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych
 zbiorcze dane uzyskane ze złożonych informacji, o których mowa w art. 3, w
 terminie:
  1) do dnia 28 lipca 2004 r. - w przypadku produktów cukrowych;
  2) do dnia 15 października 2004 r. - w przypadku produktów rolnych.

                   Art. 5.
1. Posiadanie przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, nadmiernych
 zapasów produktów rolnych w dniu 1 maja 2004 r. podlega opłacie.
2. Za nadmierny zapas produktów rolnych u danego podmiotu uznaje się zapas tych
 produktów, pomniejszony o ilości wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, który
 na dzień 1 maja 2004 r. przekracza o co najmniej 10% średni stan zapasów tego
 podmiotu.
  
                   Art. 6.
1. Wysokość opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów określonych produktów
 rolnych na dzień 1 maja 2004 r. stanowi iloczyn ilości tych zapasów i stawki
 jednostkowej za dany produkt.
2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję administracyjną w
 sprawie ustalenia wielkości nadmiernych zapasów produktów rolnych oraz
 wysokości opłaty od tych zapasów dla poszczególnych podmiotów, o których mowa
 w art. 3 ust. 1, i przekazuje kopię decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego
 właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu.
3. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych
 wykaz podmiotów, w stosunku do których zostały ustalone wielkości nadmiernych
 zapasów produktów rolnych.
4. Opłata, o której mowa w art. 5 ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i
 podlega wpłaceniu na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie
 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna.

                   Art. 7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłat za poszczególne produkty
rolne w złotych polskich na jednostkę wagową produktu, mając na uwadze przepisy
rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. a.

                   Art. 8.
1. W przypadku ustalenia przez Komisję Europejską wielkości nadmiernych zapasów
 produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy produktów cukrowych u
 przedsiębiorców, z zastrzeżeniem ust. 2, uważa się:
  1) zapasy, których stan na dzień 1 maja 2004 r., pomniejszony o ilości
   będące wynikiem okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2, przekracza
   o co najmniej 10% stan zapasów na dzień 1 maja 2003 r. - w przypadku
   przedsiębiorców, o których mowa w art. 3 ust. 2;
  2) zapasy, których stan na dzień 1 maja 2004 r., pomniejszony o ilości
   będące wynikiem okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2, przekracza
   o co najmniej 10% średni stan zapasów z dni, których dotyczy informacja, o
   której mowa w art. 3 ust. 3 - w przypadku przedsiębiorców, o których mowa
   w art. 3 ust. 3;
  3) stan zapasów w dniu 1 maja 2004 r. - w przypadku przedsiębiorców, którzy
   rozpoczęli prowadzenie działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub
   obrotu tymi produktami po dniu 1 kwietnia 2004 r.
2. W przypadku ustalenia przez Komisję Europejską wielkości nadmiernych zapasów
 produktów cukrowych w skali kraju za nadmierne zapasy cukru, fruktozy lub
 izoglukozy u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich importu
 w celu wprowadzenia do obrotu uznaje się:
  1) zapasy tych produktów, których stan na dzień 1 maja 2004 r., przekracza
   średnią wielkość zapasów tych produktów na pierwszy dzień każdego miesiąca
   lub dzień poprzedni w latach 2002 i 2003;
  2) stan zapasów tych produktów na dzień 1 maja 2004 r. - w przypadku
   przedsiębiorców, którzy rozpoczęli tą działalność po dniu 1 stycznia 2004
   r.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor oddziału terenowego
 Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
 przedsiębiorcy, wydaje decyzję administracyjną w sprawie wielkości
 nadmiernych zapasów produktów cukrowych.

                   Art. 9.
1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji,
 przetwórstwa lub obrotu produktami cukrowymi, są obowiązani wyeliminować na
 własny koszt nadmierne zapasy tych produktów z obszaru celnego Wspólnoty
 Europejskiej, w terminie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o
 którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b.
2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2005
 r., składają do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu
 na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, dokumenty
 potwierdzające wyeliminowanie nadmiernych zapasów produktów cukrowych z
 obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są:
  1) dokumenty eksportowe, w tym pozwolenia wywozu, określone w przepisach
   rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b;
  2) protokoły dotyczące denaturacji produktów cukrowych przeznaczonych na
   paszę dla zwierząt sporządzone przez autoryzowane zakłady zgodnie z
   rozporządzeniem Komisji EWG nr 100/72 z dnia 14 stycznia 1972 r.
   ustanawiającym szczegółowe zasady odnoszące się do denaturacji cukru
   przeznaczonego na paszę dla zwierząt (Dz.Urz. L 12 z 15.01.1972 r., z
   późn. zm.); denaturacja produktów cukrowych oraz sporządzenie protokołu
   odbywa się w obecności pracownika Inspekcji;
  3) protokoły dotyczące przetworzenia produktów cukrowych w sektorze
   paliwowym.
4. Przedsiębiorca, który w wymaganym terminie nie wyeliminował nadmiernych
 zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, podlega
 opłacie.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
 rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłat za poszczególne produkty
 cukrowe w złotych polskich na jednostkę wagową produktu, mając na uwadze
 przepisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b.
6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na siedzibę
 albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w terminie do dnia 15 września
 2005 r., wydaje decyzje administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty,
 o której mowa w ust. 4, dla poszczególnych przedsiębiorców i przekazuje kopie
 decyzji naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę albo
 miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
7. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa i podlega
 wpłaceniu na rachunek bankowy urzędu skarbowego, właściwego ze względu na
 siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, w terminie 30 dni od dnia
 doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6.

                  Art. 10.
1. Kontrolę podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art.
 3 i art. 9 ust. 2, wykonuje Inspekcja na wniosek właściwego organu Agencji.
2. Przy przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się
 odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
 artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.)[3].
3. Organy przeprowadzające kontrolę, o której mowa w ust. 1, przekazują organom
 Agencji informacje o wyniku kontroli.
4. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot nie złożył w terminie
 pisemnej informacji w zakresie, o którym mowa w art. 3, organ
 przeprowadzający kontrolę powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego, o
 którym mowa w art. 11 ust. 2.
5. Ilekroć w przepisach odrębnych przewiduje się ograniczenia ilości kontroli
 przedsiębiorców, przepisy te nie mają zastosowania do kontroli
 przeprowadzanych na podstawie niniejszej ustawy.

                  Art. 11.
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto nie złożył w terminie, będąc do tego
 obowiązanym, pisemnej informacji w zakresie, o którym mowa w art. 3.
2. Karę pieniężną ustala, w drodze decyzji administracyjnej, naczelnik urzędu
 skarbowego właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu
 obowiązanego do złożenia informacji.
3. Kara pieniężna wynosi:
  1) 50% należnej opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów produktów rolnych
   lub opłaty za niewyeliminowanie zapasów produktów cukrowych z obszaru
   celnego Wspólnoty Europejskiej;
  2) 3 000 zł - w przypadku gdy podmiot nie podlegał obowiązkowi uiszczenia
   opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów produktów rolnych lub opłaty za
   niewyeliminowanie zapasów produktów cukrowych z obszaru celnego Wspólnoty
   Europejskiej.
4. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i mają do nich zastosowanie
 przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr
 137, poz. 926, z późn. zm.)[4].

                  Art. 12.
Do egzekucji:
  1) opłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 9 ust. 4;
  2) kary pieniężnej, o której mowa w art. 11 ust. 1
- stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  
                  Art. 13.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej
informacje dotyczące nadmiernych zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych
określone w rozporządzeniach, o których mowa w art. 1 pkt 1.

                  Art. 14.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz. 386) po art. 53 dodaje się art. 53a
w brzmieniu:
   "Art. 53a. 1. Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C, wyprodukowane w
       roku rozliczeniowym 2003/2004, muszą zostać wywiezione poza obszar
       celny Wspólnoty Europejskiej w postaci nieprzetworzonej lub w
       wyrobach o zawartości cukru co najmniej 10% w przeliczeniu na
       cukier biały, w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r., bez dopłat.
     2. Producent cukru, izoglukozy i syropu inulinowego ma obowiązek
      przedstawiania Agencji administracyjnych dokumentów celnych SAD w
      celu udowodnienia wykonania przepisu ust. 1. W przypadku wyrobów, o
      których mowa w ust. 1, w dokumencie SAD należy podać informację o
      zawartości cukru w tych wyrobach.
     3. Producent, który naruszył przepis ust. 1, obowiązany jest do
      wnoszenia opłaty sankcyjnej w wysokości wartości niewywiezionego
      poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej cukru C, izoglukozy C w
      przeliczeniu na suchą masę albo syropu inulinowego C wyrażonego jako
      ekwiwalent cukru albo izoglukozy przez zastosowanie współczynnika
      1,9, licząc według ceny interwencyjnej cukru białego, o której mowa
      w art. 53 ust. 1 pkt 2.
     4. Opłaty sankcyjne, o których mowa w ust. 3, stanowią niepodatkowe
      należności budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29
      sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.".
                    
                  Art. 15.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej.
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku
 Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
 niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
 w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
 Europejskiej - wydanie specjalne.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001
 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403,
 z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz.
 1178, Nr 169, poz. 1387, Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.
 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz.
 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.
[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz.
 939, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1014, z 1999
 r. Nr 11, poz. 95, Nr 83, poz. 931 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 86, poz.
 960, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110,
 poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804,
 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
 poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

                    

                  Załącznik do ustawy
                 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
               
        Stan zapasów produktów rolnych na dzień 1 maja 2004 r.,
        powyżej którego ich właściciele lub samoistni posiadacze
         składają informację dotyczącą stanu tych zapasów

                                         Wielkość
 Lp.   Kod CN           Opis produktu rolnego            zapasów,
                                         powyżej
                                       których składa się
                                        informację

  1.  0201 30 00    Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez kości    100 ton
  2.  0202 30 90    Mięso z bydła, zamrożone, pozostałe, bez kości      
              (tj. bez ćwierci przednich całych lub pokrojonych     
              na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka       
              stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowanych"   100 ton
              w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć
              przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć
              kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem
              polędwicy, w jednym kawałku oraz rostbefu,
              antrykotu i szpondru, kawałki)
  3.  0203 11 10    Mięso ze świń domowych, świeże lub schłodzone     100 ton
  4.  0203 21 10    Tusze i półtusze ze świń domowych, zamrożone      100 ton
  5.  0204 30 00    Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone         10 ton
  6.  0204 43 10    Mięso jagnięce, bez kości, zamrożone          10 ton
  7.  0206 29 91    Przepona gruba i przepona cienka z bydła,        5 ton
              zamrożone, nie do produkcji wyrobów
              farmaceutycznych
  8.  0402 10      Mleko i śmietana, w proszku, granulkach lub w       
              innej postaci stałej, o zawartości tłuszczu      50 ton
              nieprzekraczającej 1,5% masy, niezawierające
              dodatku cukru lub innego środka słodzącego
  9.  0402 21      Mleko i śmietana, w proszku, granulkach lub w       
              innej postaci, niezawierające dodatku cukru lub    50 ton
              innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu
              przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej
              27% masy
 10.  0405 10      Masło naturalne otrzymane z mleka, o zawartości    50 ton
              tłuszczu nieprzekraczającej 85% masy
 11.  0405 90      Pozostałe masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje      
              otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do       50 ton
              smarowania, o zawartości tłuszczu 99,3% masy i
              większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej
              0,5% masy
 12.  0406       Sery i twarogi                     50 ton
 13.  0703 20 00    Czosnek świeży lub schłodzony              5 ton
 14.  0711 51 00    Grzyby z rodzaju Agaricus, zakonserwowane         
              tymczasowo, nienadające się w tym stanie do      3 tony
              bezpośredniego spożycia
 15.  1001       Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin)     1 000 ton
 16.  1002       Żyto                         1 000 ton
 17.  1003       Jęczmień                       1 000 ton
 18.  1004       Owies                         1 000 ton
 19.  1005       Kukurydza                       1 000 ton
 20.  1006 10      Ryż niełuskany                     20 ton
 21.  1006 20      Ryż łuskany (brązowy)                 20 ton
 22.  1006 30      Ryż całkowicie lub częściowo bielony, nawet      20 ton
              polerowany lub glazurowany
 23.  1006 40      Ryż łamany                       20 ton
 24.  1007       Ziarno sorgo                     1 000 ton
 25.  1008       Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej;      1 000 ton
              pozostałe zboża
 26.  1101       Mąka pszenna lub z meslin               200 ton
 27.  1102       Mąka ze zbóż innych, niż pszenica lub meslin      200 ton
 28.  1103       Kasze, mączki i granulki zbożowe            200 ton
 29.  1104       Ziarna zbóż obrobione w inny sposób, z wyjątkiem     
              ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe,     50 ton
              miażdżone, płatkowane lub mielone
 30.  1107       Słód, nawet palony                   30 ton
 31.  1108       Skrobie; inulina                    100 ton
 32.  1509       Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale       3 tony
              niemodyfikowane chemicznie
 33.  1510       Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane        
              wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale       3 tony
              niemodyfikowane chemicznie, włącznie z
              mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami
              lub frakcjami objętymi pozycją 1509
 34.  1517       Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z       3 tony
              tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych,
              lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z
              niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub
              oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516
 35.  1702 30 (1)    Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy    
              lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy   3 tony
              fruktozy
 36.  1702 40 (2)    Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie      
              suchym co najmniej 20% masy, ale mniej niż 50%     3 tony
              masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego
 37.  1702 90 (3)    Pozostałe cukry, włącznie z cukrem inwertowanym i     
              innymi cukrami oraz mieszankami wyrobów cukrowych,   5 ton
              zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy
 38.  2003 10 20    Grzyby z rodzaju Agaricus, tymczasowo         10 ton
              zakonserwowane, gotowane
 39.  2003 10 30    Pozostałe grzyby z rodzaju Agaricus, przetworzone     
              lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem    10 ton
              octowym
 40.  2008 20      Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane,     
              zawierające dodatek alkoholu, w bezpośrednich     10 ton
              opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1
              kg
(1) z wyjątkiem 1702 30 10
(2) z wyjątkiem 1702 40 10
(3) ograniczone do 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79