ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 lipca 2001 r.

w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych.

(Dz. U. nr 80 z dnia 2 sierpnia 2001 r., poz. 865)


Na podstawie art. 29 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "inspektorem", nadzoruje proces obróbki od otwarcia opieczętowanego opakowania chmielu lub produktu chmielowego do zapakowania, opieczętowania i oznakowania opakowania końcowego produktu chmielowego.

§ 2. 1. Przed wprowadzeniem nowej partii chmielu lub produktu chmielowego do procesu obróbki inspektor dokonuje oględzin urządzeń przetwórczych w celu upewnienia się, czy zostały one opróżnione w stopniu eliminującym możliwość wymieszania składników z dwóch różnych partii chmielu lub produktu chmielowego.
2. Jeżeli w urządzeniu przetwórczym znajdują się pozostałości po poprzedniej partii chmielu lub produktu chmielowego, konieczne jest odłączenie, przy użyciu właściwych środków technicznych, tej części urządzenia przetwórczego, w której znajdują się pozostałości, i jej oczyszczenie. Odłączenie i ponowne połączenie części urządzenia przetwórczego odbywa się pod nadzorem inspektora.
3. Jeżeli w czasie wytwarzania ekstraktów chmielu z zastosowaniem dwutlenku węgla proces obróbki zostanie przerwany z przyczyn technicznych, inspektor dokonuje opieczętowania pojemnika. Pieczęć może zostać zdjęta wyłącznie przez inspektora w chwili ponownego uruchomienia procesu obróbki.
4. W czasie wytwarzania proszku chmielowego elementy linii produkcyjnej służące do wytwarzania proszku chmielowego z podwyższoną zawartością lupuliny powinny być odłączone od pozostałej części linii produkcyjnej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

 
16-08-2001