Ustawa

z 30 października 2002 roku o podatku leśnym

 (Dz. U. nr 200, poz. 1682) została zmieniona 17 grudnia przez znowelizowaną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. nr 216, poz. 1826). Zmiana polega na uchyleniu art. 10 ustawy o podatku leśnym. Ustawa razem ze zmianą wchodzi w życie 1 stycznia 2003 r.

Art. 1.  1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Art. 2. 1. Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust. 2, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące: 

 1. właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów,
 3. użytkownikami wieczystymi lasów, 
 4. posiadaczami lasów, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", oraz wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nie objętych obowiązkiem podatkowym na podstawie ust. 1 pkt 4, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

 3. Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

 4. Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m. sześć drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

 2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

 3. Dla lasów ochronnych oraz dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

 4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. 

Art. 5. 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

 4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Art. 6. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 2. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.

 3. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7. ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w art. 5 ust. 4, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienie okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

 6. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

 7. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklaracje na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 8. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

 9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i 5 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

Art. 7. 1. Zwalnia się z podatku leśnego:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, 
 3. użytki ekologiczne.

 2. Od podatku leśnego zwalnia się również: 

 1. szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe,
 2. szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych,
 3. placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 4. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 5. jednostki badawczo-rozwojowe.

 3. rada gminy, w drodze uchwały może, wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1.

Art. 8. W ustawie z 28  września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2000 r. nr 56, poz. 679, nr 86, poz. 958 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 110, poz. 1189 i nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253 i 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

 1.  art. 6 uchyla się ust. 2;
 2. uchyla się rozdział 9

Art. 9. 1. W ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543, z 2001 r. nr 129, poz. 1447 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984, nr 126, poz. 1070, nr 130, poz. 1112 i nr 153, poz. 1271) art. 225 otrzymuje brzmienie: " Art. 225. W okresie do 31 grudnia 2005 r. funkcję wartości katastralnej dla gruntów rolnych pełni liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana zgodnie z przepisami o podatku rolnym".

Art. 10. uchylony

Art. 11. W stosunku do prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady przed wejściem w życie ustawy, zwolnienie z podatku leśnego stosuje się na zasadach dotychczasowych nie dłużej niż do upływu trzyletniego terminu wynikającego z decyzji wydanej przed 1 stycznia 2003 r przyznającej status prowadzącego zakład. 

Art. 12. Do ustalania wysokości podatku leśnego w 2003 roku stosuje się średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną na podstawie przepisów dotychczasowych,

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2003 roku, z wyjątkiem art. 6 ust. 9, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

JF za Rzeczpospolitą – Vademecum Rzeczpospolitej – Podatki 2003

06-01-2003