USTAWA

 

z dnia 21 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 


Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797) w art. 42 w ust. 6 wyrazy "od dnia 1 października" zastępuje się wyrazami "od dnia 1 lipca".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

25-07-2002