USTAWA

z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw
 


Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 24 otrzymuje brzmienie:
"24. Za czynności związane z oznakowaniem, w tym wydawaniem paszportów oraz ksiąg rejestracji zwierząt Agencja pobiera opłaty.";

2) w ust 27:

 1. w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
  "a) prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 8, w tym tryb zgłaszania zwierząt do rejestru oraz wzór zgłoszenia,",
 2. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4) wysokość opłat za czynności związane z oznakowaniem, wydawaniem paszportów zwierząt i ksiąg rejestracji, uwzględniając koszty ponoszone przez Agencję, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,",
 3. pkt 5 skreśla się.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) art. 3c otrzymuje brzmienie:
"Art. 3c. Do zadań Agencji należy prowadzenie rejestru i wykonywanie innych czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz, świń,
koni, z wyjątkiem koni wolno żyjących, jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych".

Art. 3. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu:
"Art. 4a. 

 1. W 2002 r. i w 2003 r. znakowania i rejestracji bydła dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 2-10.
 2. Oznakowaniu podlega całe pogłowie bydła, w tym zwierzęta urodzone przed 1 stycznia 2002 r.
 3. Posiadacze bydła nie ponoszą opłat za czynności związane z oznakowaniem bydła, w tym założeniem kolczyków, wydawaniem paszportów zwierząt i ksiąg rejestracji.
 4. Koszty związane z opłatami, o których mowa w ust. 3, ponosi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zlecić, w drodze umowy, dokonanie następujących czynności związanych z oznakowaniem bydła, o którym mowa w ust. 2, w szczególności:
  1) założenia kolczyków i zgłoszenia tego faktu Agencji w terminie 7 dni,
  2) wydania posiadaczowi bydła księgi rejestracji.
 6. Umowa, w sprawie oznakowania, określa w szczególności:
  1) zasady wydawania kolczyków i ksiąg rejestracji,
  2) wysokość wynagrodzenia i zasady dokonywania płatności.
 7. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany zapewnić dostęp do zwierzęcia, a także udzielić pomocy osobom dokonującym założenia kolczyków.
 8. O terminach zakładania kolczyków na terenie gminy powiadamia posiadaczy bydła, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 9. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 8, posiadacz bydła jest obowiązany powiadomić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie urodzenia lub nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni.
 10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320,
  Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) .

Art. 4b. W 2002 r. i 2003 r. przepis art. 4 w odniesieniu do bydła dotyczy również zwierząt urodzonych po dniu 1 stycznia 2002 r.".

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

25-07-2002