Dział XVI

 

Zasady zwiększania dopłat Agencji do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie mięsa oraz kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych Symbole: DMBRz, DMMRz

 

Rozdział I

Warunki zwiększania dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych

 

1.  Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki przed dniem 24 września 2002 r. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w przetwórstwie mięsa, w odniesieniu do niespłaconej części kredytu, jeżeli:

1)  kredyt udzielony został na działalności wymienione w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

a)  produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego - 15.11.Z,

b)  produkcja mięsa drobiowego i króliczego - 15.12.Z,

c)  produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi - 15.13.A,

2)  przedsięwzięcie realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorcę spełnia warunki przewidziane w rozporządzeniu i w branżowym programie wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce, zaakceptowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

3)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytowej,

4)  kredytobiorca złoży w Banku wniosek, na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wraz z opinią właściwego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR o zgodności realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia z celami określonymi w rozporządzeniu i branżowym programie wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce.

 

2.  Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki przed dniem 1 stycznia 2003 r. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, w odniesieniu do niespłaconej części kredytu, jeżeli:

1)  kredyt udzielony został na działalności wymienione w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

a)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

b)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

c)  działy specjalne produkcji rolnej - DS,

d)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

2)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców lub osoby trzecie, na które zostały przeniesione zobowiązania z tytułu spłaty kredytu spełniają warunki przewidziane w zasadach udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które w dniu podpisywania aneksu do umowy kredytu, określającego nowe warunki spłaty, nie przekroczyły 40 roku życia,

3)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytowej,

4)  kredytobiorca przedstawi w Banku wniosek, na formularzu według wzoru określonego przez Prezesa Agencji, wraz z opinią właściwego ODR o zgodności realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia z celami określonymi w rozporządzeniu i zasadach udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia.

 

3.  Dopłaty Agencji do oprocentowania nie mogą przekraczać:

1)  0,75 oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 1,

2)  kwoty odsetek naliczonej w wysokości 1,05 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym, w odniesieniu do kredytu, o którym mowa w ust. 2.

 

4.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat nie mniej jednak niż:

1)  2 % w stosunku rocznym - w odniesieniu do przedsięwzięć w przetwórstwie mięsa,

2)  1,2% w stosunku rocznym - w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych.

 

5.  Zwiększenie dopłat przez Agencję zmienia warunki pierwotnej umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem a kredytobiorcą w zakresie wysokości oprocentowania oraz innych postanowień wynikających z umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

6.  Dopłaty do oprocentowania ze środków Agencji mogą być zwiększone od dnia zawarcia przez Bank z kredytobiorcą aneksu do umowy kredytu, określającego nowe warunki spłaty kredytu.

 

7.  Okres od dnia zwiększenia dopłat do oprocentowania kredytu objętego dopłatami Agencji do dnia całkowitej spłaty kredytu nie może być dłuższy niż wynikający z różnicy między:

1)  8 latami a okresem, jaki minął od dnia udzielenia kredytu - w przypadku kredytów na przetwórstwo mięsa,

2)  15 latami a okresem, jaki minął od dnia udzielenia kredytu - w przypadku kredytów na realizację przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych.

 

8.  W przypadku, gdy tylko część z realizowanego przez podmiot przedsięwzięcia inwestycyjnego mieści się w zakresie rzeczowym linii kredytowej:

1)  w ramach branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce (Symbol BR/14),

2)  na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia (Symbol MR),

dopłaty mogą zostać zwiększone wyłącznie do nie spłaconej części kredytu odnoszącej się do elementów przedsięwzięcia, które obejmuje zakres rzeczowy danej linii kredytowej.

 

9.  Po zawarciu aneksu do umowy kredytu, określającego nowe warunki spłaty kredytu, kredytobiorcę obowiązują wszystkie postanowienia wynikające z zasad udzielania kredytów zawartych w dziale III lub VII.

 

Rozdział II
Podmioty mogące ubiegać się o zastosowanie lub zwiększenie dopłat ARiMR

 

1.  O zwiększenie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie mięsa mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem emerytów i rencistów lub osoby prawne spełniające wszystkie wymogi linii oznaczonej symbolem BR/14.

 

2.  O zwiększenie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem emerytów, spełniające wszystkie wymogi linii oznaczonej symbolem MR.

 

Rozdział III

Procedura ubiegania się o zastosowanie lub zwiększenie dopłat do udzielonych kredytów

 

1.  Uzyskanie w Banku kredytującym zaświadczenia zawierającego informacje o:

1)  dacie podpisania umowy kredytu,

2)  przedmiocie kredytowania (poszczególne nakłady finansowane kredytem),

3)  kwocie udzielonego kredytu, zgodnie z zawartą umową kredytu,

4)  kwocie wykorzystanego kredytu,

5)  pozostałej do spłaty kwocie kredytu,

6)  oprocentowaniu kredytu,

7)  terminach spłaty kredytu,

8)      zgodności spłaty kredytu z warunkami umowy kredytowej,

9)  formie i wysokości, w jakiej wniesiony został udział własny.

 

2.  Uzyskanie z Banku kredytującego kopii umowy kredytu wraz z kopiami innych dokumentów złożonych przy ubieganiu się o kredyt, których zgodność z oryginałem została potwierdzona przez Bank.

 

3.  Przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów wymienionych w ust. 1 i ust. 2 we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR.

 

4.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR o zgodności zrealizowanego lub realizowanego przedsięwzięcia z celami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji oraz z zasadami udzielania kredytów w ramach branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce (Symbol BR/14) lub zasadami udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia (Symbol MR).

 

5.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

6.  Na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii może zostać przedłużona jeden raz.

 

7.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

8.  ODR przechowuje kopię opinii i dokumentów wymienionych w ust. 1 i ust. 2.

 

9.  Złożenie w Banku kredytującym, który podpisał stosowną umowę z Agencją wniosku na formularzu, wg wzoru określonego przez Prezesa ARiMR.

 

10.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

11.  Zawarcie przez Bank z kredytobiorcą aneksu do umowy kredytu, określającego nowe warunki spłaty kredytu.

 

12.  Aneks do umowy kredytu nie może zostać zawarty po upływie ważności opinii ODR.

 

 

 

Opracowano w ARiMR