Dział II

 

Zasady udzielania kredytów na zakup gruntów rolnych, określonych w § 11 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) - Symbol KZ

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na zakup gruntów rolnych, na których są lub będą prowadzone działalności wymienione w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

3)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

4)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

5)  działy specjalne produkcji rolnej - DS.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  obniżenie kosztów produkcji – D,

4)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

5)  wprowadzenie nowej technologii – G,

6)  poprawa jakości produkcji – H,

7)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J,

8)  poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych – K.

 

3.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w działalnościach określonych w ust. 1 kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup gruntów rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej w danym województwie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej GUS, z zastrzeżeniem ust. 4,

2)  zakup gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną co najmniej 1 ha lub powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha przeliczeniowy, obliczoną według zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, do powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej w danym województwie według danych GUS, z zastrzeżeniem ust. 4,

3)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych.

 

4.  W przypadku zakupu gruntów rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa, które prowadzić będzie działy specjalne produkcji rolnej lub rybołówstwo i rybactwo, jego powierzchnia może być mniejsza od średniej w danym województwie.

 

5.  Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rolnego należy brać pod uwagę wyłącznie powierzchnię użytków rolnych stanowiących własność podmiotu wnioskującego o kredyt.

 

6.  Przez zakup gruntów rolnych należy rozumieć nabycie w formie aktu notarialnego własności lub prawa wieczystego użytkowania działki bądź działek rolnych wyodrębnionych geodezyjnie.

 

7.  Zakup gruntów rolnych, o którym mowa w ust. 6, może dotyczyć również zakupu gruntów rolnych w celu wniesienia jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub zakupu gruntów rolnych zamiennych wydzielonych rolnikom w toku postępowania scaleniowego.

 

8.  Agencja przekazuje corocznie Ośrodkom Doradztwa Rolniczego, zwanym dalej ODR, oraz Bankom wykaz średnich powierzchni gospodarstw w poszczególnych województwach według danych GUS. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego obejmuje powierzchnię użytków rolnych.

 

9.  Kredyt na zakup gruntów rolnych nie może zostać przeznaczony na sfinansowanie tej części ceny umownej określonej w akcie notarialnym, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych gruntów rolnych w danym województwie wg danych GUS.

 

10.  W przypadku, gdy cena umowna zakupowanych gruntów rolnych jest wyższa od średniej ceny rynkowej gruntów ustalonej przez GUS dla danego województwa, różnicę w cenie zakupowanych gruntów rolnych można uzupełnić podstawowym kredytem inwestycyjnym (Symbol IP). Wnioskodawca składa jeden plan przedsięwzięcia uwzględniający finansowanie inwestycji kredytami z dwóch linii kredytowych, natomiast ODR sporządza dwie opinie na odrębnych formularzach właściwych dla danej linii kredytowej. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20% ceny umownej zakupowanych gruntów rolnych.

 

11.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup gruntów rolnych, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, z zastrzeżeniem ust. 12,

2)  zakup gruntów rolnych, jeżeli umowa sprzedaży zostaje zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb rolnika, jeżeli umowa stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości lub powoduje podział istniejącego gospodarstwa rolnego,

3)  zakup tej części gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 ha użytków rolnych, przy czym dotyczy to wyłącznie powierzchni gruntów stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o kredyt,

4)  zakup gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli spłata należności została rozłożona na raty według zasad określonych przez ANR,

5)  zakup nasadzeń i naniesień znajdujących się na nabywanych gruntach rolnych,

6)  zakup gruntów rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze, a także lasów, parków, jezior, pracowniczych ogródków działkowych, działek rekreacyjnych i ogrodów botanicznych,

7)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

8)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

9)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

 

12.  Kredyt może zostać przeznaczony na zakup gruntów rolnych, które zostały zakupione lub zrekultywowane przy udziale kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, przy czym jeżeli kredyt nie został jeszcze spłacony, to w przypadku, gdy:

1)  sprzedaż następuje w okresie do 5 lat od dnia udzielenia kredytu:

a)  kwotę kredytu należy pomniejszyć o wysokość udzielonego wcześniej kredytu, a kupujący zobowiązany jest przejąć dług z tytułu tego kredytu lub

b)  sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu,

2)  sprzedaż następuje po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu - sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu.

 

13.  Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego grunty rolne, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

14.  W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las, grunty zakrzewione itp. przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie grunty rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Z wartości przedsięwzięcia finansowanego przy udziale kredytu z linii KZ należy wyłączyć wartość nieużytków, lasu, gruntów zakrzewionych itp.

 

15.  W przypadku działalności w zakresie rybołówstwa i rybactwa kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieużytków, przy czym określając ich wartość wg średnich cen rynkowych w danym województwie ustalonych przez GUS należy przyjąć cenę ustaloną przez GUS dla gruntów najsłabszych.

 

16.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji, z zastrzeżeniem ust. 10.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1, z wyłączeniem emerytów i rencistów.

 

2.  Osoby prawne podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1.

 

3.  Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1.

 

Rozdział III

Warunki udzielania kredytu

 

1.  Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekroczyć jednocześnie:

1)  80% ceny umownej gruntów rolnych, nie więcej niż 4 mln zł na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,

2)  poziomu średnich cen rynkowych gruntów w danym województwie.

 

2.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

3.  W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii KZ nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

4.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 1 i 3, do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

5.  Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

6.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

7.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

8.  Dopłaty do oprocentowania kredytu nie mogą przekraczać kwoty odsetek naliczonej w wysokości 1,05 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

9.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 7, 8 i 11, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

10.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 9, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

11.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu, a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 1,2% w stosunku rocznym.

 

12.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

 

13.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

 

14.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

15.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

16.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych na zakup gruntów rolnych,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR, grunty rolne nabyte za kredyt,

7)  zmieni kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego w okresie kredytowania bez uprzedniej zgody banku.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.   W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Kredytobiorca za zgodą Banku może zmienić kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego na inny w zakresie produkcji rolnej lub działu specjalnego wymieniony w części I.

 

9.  Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 8, jest sporządzenie zmiany do planu przedsięwzięcia. Zmiana opinii ODR nie jest wymagana.

 

10.  Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 8, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup dodatkowych gruntów rolnych, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych gruntów jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR. Przy zmianie kierunku produkcji przez przejmującego dług stosuje się postanowienia ust. 9.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 1. oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji,

2)  uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu produktów.

 

4.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

5.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

6.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

7.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

8.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

9.  Jeżeli zmiana średnich cen rynkowych gruntów rolnych w województwie według komunikatu podanego przez GUS nastąpiła po przyjęciu przez Bank wniosku kredytowego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8, opinia ODR nie traci ważności, a Bank może kontynuować rozpatrywanie złożonego wniosku.

 

10.  Jeżeli zmiana średnich cen rynkowych gruntów rolnych w województwie według komunikatu podanego przez GUS nastąpiła w okresie ważności opinii, ale przed przyjęciem przez Bank wniosku kredytowego z dokumentami, o których mowa w ust. 8, to konieczna jest zmiana opinii ODR.

 

11.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

12.  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony na zakup gruntów rolnych, pod warunkiem, że:

1)  planowane do zakupu grunty w ewidencji gruntów prowadzonej przez starostów określone zostały jako użytki rolne,

2)  wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

 

13. Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

 

Opracowano w ARiMR