Dział IV

 

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zgodnie z § 11 ust. 3, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) - symbol BR/10

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do rozwoju:

1)  zespołowego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej,

2)  usług rolniczych.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w działalnościach wymienionych w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

3)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

4)  działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt - 01.4,

5)  naprawa sprzętu rolniczego (ciągników, kombajnów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych) - 29.32.B,

6)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

7)  działy specjalne produkcji rolnej - DS.

 

3.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

4)  obniżenie kosztów produkcji – D,

5)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

6)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

7)  wprowadzenie nowej technologii – G,

8)  poprawa jakości produkcji – H,

9)  poprawa gospodarki odpadami – I,

10)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J.

 

4.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w działalnościach określonych w ust. 2 kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup maszyn lub zestawów maszyn i urządzeń rolniczych wraz z ich montażem, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 10),

2)  zakup ciągników, przyczep rolniczych, samochodów ciężarowych i dostawczych,

3)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni, przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw rolnych,

4)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja elewatorów i silosów zbożowych,

5)  zakup, budowa, rozbudowa i modernizacja budynków oraz zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do suszenia ziarna zbóż i nasion innych roślin dla własnych potrzeb gospodarstw rolnych,

6)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja przechowalni ziemniaków oraz zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do usługowego przechowywania ziemniaków,

7)  transport kupowanych maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych, z wyłączeniem kosztów transportu własnego,

8)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 4,

9)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów, licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634),

10)  odtworzenie pierwotnych zdolności produkcyjnych zakładów wylęgu drobiu, w przypadku ich losowego zniszczenia, poprzez zakup wyposażenia części produkcyjnej.

 

5.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz zakładach świadczących usługi dla rolnictwa własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

6.  Pod pojęciem zespołowego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych należy rozumieć wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych w rozmiarach i terminach ustalonych w zawartej na piśmie pomiędzy osobami fizycznymi umowie cywilno-prawnej.

 

7.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

8.  Umowa, o której mowa w ust. 6, powinna w szczególności określać: przedmiot wspólnego użytkowania, udziały we współwłasności, czas trwania umowy, rozmiary i terminy wykonywanych prac, zasady rozliczania kosztów eksploatacji sprzętu oraz zobowiązanie, że zakupiony przy udziale kredytu sprzęt wykorzystywany będzie wyłącznie dla potrzeb osób zawierających umowę.

 

9.  Rolnicy ubiegający się o kredyt na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), zobowiązani są do:

1)  wspólnego wystąpienia z wnioskiem o kredyt,

2)  zakupu maszyn i urządzeń, które będą wyłącznie przedmiotem ich współwłasności,

3)  solidarnej odpowiedzialności z tytułu kredytu.

 

10.  Kredyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), może zostać przeznaczony na zakup sprzętu rolniczego do wspólnego użytkowania również między rolnikiem i następcą, o ile posiadają oni odrębne gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej.

 

11.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn lub zestawów maszyn i urządzeń rolniczych, jeżeli umowa została zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2)  zakup maszyn i urządzeń rolniczych, jeżeli umowa o wspólnym użytkowaniu została zawarta pomiędzy małżonkami,

3)  zakup samochodów ciężarowych i dostawczych służących wyłącznie do dystrybucji gotowych produktów,

4)  zakup maszyn i urządzeń rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

5)  zakup budynków i budowli, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, z zastrzeżeniem ust. 12,

6)  finansowanie remontów,

7)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

8)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

9)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

10) realizację w 2004 r. inwestycji w zakresie wylęgów drobiu, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 10).

 

12.  Kredyt może zostać przeznaczony na zakup budynków i budowli, nieruchomości wraz z budynkami i budowlami, które zostały zakupione, wybudowane, zmodernizowane, zaadaptowane lub wyposażone przy udziale kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, przy czym jeżeli kredyt nie został jeszcze spłacony, to w przypadku, gdy:

1)  sprzedaż następuje w okresie do 5 lat od dnia udzielenia kredytu:

a)  kwotę kredytu należy pomniejszyć o wysokość udzielonego wcześniej kredytu, a kupujący zobowiązany jest przejąć dług z tytułu tego kredytu lub

b)  sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu,

2)  sprzedaż następuje po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu - sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu.

 

13.  W przypadku zakupu używanych maszyn i urządzeń rolniczych kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

14.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  O kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na zespołowym użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie lub działach specjalnych produkcji rolnej, z wyłączeniem emerytów i rencistów.

 

2.  Wspólnicy spółki cywilnej mogą ubiegać się o kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na zespołowym użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, pod warunkiem, że są jednocześnie właścicielami lub dzierżawcami w okresach wieloletnich odrębnych gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej. W planie przedsięwzięcia uwzględniają oni grunty własne i dzierżawione, w tym grunty rolne wniesione do spółki cywilnej.

 

3.  O kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na rozwoju usług rolniczych mogą ubiegać się:

1)  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem emerytów i rencistów,

2)  osoby prawne (w tym również te, których wyłącznymi udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami są inne osoby prawne utworzone wyłącznie przez byłych pracowników PGR) i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pod warunkiem,
że powyższe usługi są zgodne z zakresem ich działalności określonym w akcie założycielskim.

 

4.  Osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą ubiegać się o kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na rozwoju usług rolniczych, pod warunkiem, że wykażą, iż zakupiony sprzęt rolniczy będzie w pełni wykorzystany do świadczenia usług, a uzyskane z tej działalności dochody ujęte w planie przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwolą na spłatę kredytu w terminach określonych w planie przedsięwzięcia.

 

5.  O kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na zespołowym użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych oraz na rozwoju usług rolniczych mogą ubiegać się osoby prawne, których udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami są wyłącznie rolnicy zamierzający w pierwszej kolejności użytkować zespołowo zakupione maszyny i urządzenia rolnicze, a dodatkowo również wykorzystywać je do świadczenia usług dla rolnictwa.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii BR/10. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

2. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może przekroczyć:

1)  80% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w gospodarstwach rolnych tworzących zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej niż 4 mln zł na zespół,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne świadczące usługi dla rolnictwa oraz podmioty, o których mowa w rozdz. II ust. 5, nie więcej niż 4 mln zł,

3)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej i tworzące zespoły wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, nie więcej niż 8 mln zł,

4)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1), 2) i 3) nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

3.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

4.  W przypadku, gdy wnioskodawca (wnioskodawcy) korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii BR/10 nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

5.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i 4 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

6. Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

7.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

8.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

9.  Dopłaty do oprocentowania nie mogą przekraczać 0,75 oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 8.

 

10.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 8, 9 i 12, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym Dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

11.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 10, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

12.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

 

13.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

14.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 3 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu. 

 

15.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

16.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

17.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR, maszyny i urządzenia, budynki i budowle nabyte, wybudowane, zaadaptowane lub zmodernizowane za kredyt,

7)  zmieni kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego, usług dla rolnictwa lub przetwórstwa rolno-spożywczego w okresie kredytowania bez uprzedniej zgody banku.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane w przypadku zaprzestania w okresie kredytowania wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w ramach umowy, o której mowa w rozdz. I ust. 6 i 8.

 

9.  Kredytobiorca za zgodą Banku może zmienić kierunek:

1)  produkcji rolnej, działu specjalnego na inny w zakresie produkcji rolnej lub działu specjalnego wymieniony w rozdz. I ust. 2,

2)  usług dla rolnictwa na inny w zakresie usług dla rolnictwa wymieniony w rozdz. I ust. 2.

 

10.  Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 9, jest sporządzenie zmiany do planu przedsięwzięcia. Zmiana opinii ODR nie jest wymagana.

 

11.  Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 9, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

 

12.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

b)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

c)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

d)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

13.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

14.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków do produkcji rolnej, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

15.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR.

 

16.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Sporządzenie planu przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie maszyn i urządzeń rolniczych przez rolników zamierzających wspólnie je użytkować powinno zostać poprzedzone zawarciem umowy, o której mowa w rozdz. I, ust. 6 i 8.

 

3.  Plan przedsięwzięcia dla zespołu ubiegającego się o kredyt na zakup sprzętu rolniczego powinien zostać sporządzony dla wszystkich gospodarstw, których właściciele lub dzierżawcy podpisali umowę o zespołowym użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych. Z planu tego powinno jednoznacznie wynikać, iż przewidywany do zakupu sprzęt rolniczy będzie w gospodarstwach tych racjonalnie wykorzystany, a osiągane dochody pozwolą na terminową spłatę rat kapitału i odsetek od zaciągniętego kredytu.

 

4.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

5.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 2 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji,

2)  uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu produktów lub usług,

3)  okres realizacji inwestycji.

 

6.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn i urządzeń powinien zwrócić uwagę w szczególności, czy wydajność maszyny lub urządzenia jest dostosowana do skali produkcji gospodarstwa.

 

7.  Opinia traci moc po upływie trzech  miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

8.  Na wniosek kredytobiorcy, złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

9.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

10.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

11.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

12.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

13.  Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

 

Opracowano w ARiMR