Dział I

 

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, określonych w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) - Symbol IP

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na:

1)  działalności wymienione w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

a)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

b)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

c)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

d)  działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt - 01.4,

e)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

f)   działy specjalne produkcji rolnej - DS,

g)  produkcja biogazu w gospodarstwach rolnych – 24.14.Z,

h)  naprawa sprzętu rolniczego (ciągników, kombajnów, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych) - 29.32.B,

i)   produkcja artykułów z wosku pszczelego np. świece, figurki z wosku pszczelego – 36.63.Z,

j)   produkcja artykułów spożywczych - podsekcja DA,

k)  działalność w zakresie agroturystyki w gospodarstwie rolnym- 55.23.Z,

l)   działalność weterynaryjna - 85.20.Z,

2)  działalność rynków hurtowych, którym ARiMR udzieliła pomocy finansowej na podstawie § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

4)  obniżenie kosztów produkcji – D,

5)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

6)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

7)  wprowadzenie nowej technologii – G,

8)  poprawa jakości produkcji – H,

9)  poprawa gospodarki odpadami – I,

10)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J,

11)  poprawa struktury obszarowej – K,

12)  utworzenie kwater agroturystycznych – L.

 

3.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w działalnościach określonych w ust. 1 pkt 1) lit. a) - j) kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup, modernizacja, adaptacja, budowa i rozbudowa gospodarstw rolnych, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zakładów świadczących usługi dla rolnictwa, z zastrzeżeniem ust. 13, pkt 8) i 9),

2)  zakup nieruchomości mających zgodnie z planem przeznaczenia przestrzennego zagospodarowania gminy przeznaczenie rolnicze,

3)  zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi,

4)  zakup stada podstawowego,

5)  zakup mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tzn. nieruchomości, ruchomych środków trwałych oraz stada podstawowego, w tym również jeżeli spłata należności jest rozłożona na raty, według zasad określonych przez ANR,

6)  zakup w formie aktu notarialnego prawa wieczystego użytkowania działki lub działek rolnych wyodrębnionych geodezyjnie,

7)  zakup środków obrotowych niezbędnych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, pod warunkiem, że nie stanowią więcej niż 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego przyjętych w planie przedsięwzięcia inwestycyjnego,

8)  zakup lub budowa budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, pod warunkiem, że:

a)  w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca lub jego małżonek nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania,

b)  koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 50 tys. zł,

9)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni, przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,

10)  zakup samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej,

11)  budowa, zakup, instalacja urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa lub zakładu,

12)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja pomieszczeń socjalnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

13)  budowa i modernizacja oczyszczalni i podczyszczalni ścieków w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

14)  budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach rolnych,

15)  utwardzenie placów w obrębie gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,

16)  budowa i modernizacja:

a)  dróg łączących teren zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego z siecią dróg publicznych,

b)  dróg wewnętrznych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

c)  dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych,

17)  budowa ogrodzeń w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

18)  rekultywacja gruntów rolnych, budowa, renowacja i modernizacja stawów rybnych,

19)  wykonanie melioracji szczegółowych,

20)  budowa silosów do zakiszania pasz objętościowych w gospodarstwach rolnych,

21)  zakup silosów zbożowych dla własnych potrzeb przez gospodarstwa rolne, zakłady produkujące pasze oraz młyny,

22)  nakłady inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności polegającej na kiszeniu ogórków lub kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję oraz w zakładach zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym,

23)  zakup, budowa, rozbudowa i modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do suszenia ziarna zbóż i nasion innych roślin dla własnych potrzeb gospodarstw rolnych,

24)  założenie plantacji wieloletnich, ich prowadzenie (nawożenie i ochrona  chemiczna roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami) do momentu wejścia w okres pełnego plonowania,

25)  nakłady inwestycyjne związane z produkcją biogazu w gospodarstwach rolnych,

26)  budowa, rozbudowa i modernizacja budynków oraz zakup maszyn i urządzeń służących do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,

27)  zakup, budowa i modernizacja budynków oraz zakup maszyn i urządzeń służących do prowadzenia badań jakości, skupu i konfekcjonowania miodu, wosku i innych produktów pasiecznych przez podmioty zajmujące się ich przetwórstwem,

28)  modernizacja linii technologicznych do produkcji suszu paszowego przez producentów suszu wpisanych do rejestru producentów suszu prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, produkujący susz paszowy oznaczony kodami PCN: 1214 10 00 0 – grysik i granulaty z lucerny (alfaalfa), 1214 90 – pozostałe,

29)  transport kupowanych maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz środków obrotowych do produkcji rolnej, z wyłączeniem kosztów transportu własnego,

30)  zakup urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji,

31)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 3,

32)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów i licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634),

33)  dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej dotyczących utrzymania kur niosek w klatkach bateryjnych poprzez modernizację:

a)  klatek bateryjnych,

b)  ferm prowadzących produkcję jaj konsumpcyjnych utrzymujących kury nioski w klatkach bateryjnych,

34)  modernizacja istniejących zakładów wylęgu drobiu, jeżeli inwestycje nie prowadzą do zwiększenia ich zdolności produkcyjnych,

35)  odtworzenie pierwotnych zdolności produkcyjnych zakładów wylęgu drobiu, w przypadku ich losowego zniszczenia, poprzez budowę nowego zakładu na miejsce zniszczonego, a także zakup wyposażenia części produkcyjnej i socjalnej.

 

4. W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w działalnościach określonych w ust. 1 pkt 1) lit. k) kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  adaptacja i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych,

2)  modernizacja budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu,

3)  urządzenie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.

 

5.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć wymienionych w ust. 4 pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:

1)  będzie prowadzona głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej, bez zatrudniania stałych pracowników najemnych,

2)  będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu,

3)  będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza,

4)  rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki.

 

6.  Przez działalność agroturystyczną w gospodarstwie rolnym rozumie się wynajem pokoi osobom przebywającym na wypoczynku oraz wyżywienie tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

 

7.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w działalnościach określonych w ust. 1 pkt 1) lit. l) kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  modernizacja i adaptacja pomieszczeń,

2)  zakup urządzeń i narzędzi związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług weterynaryjnych.

 

8.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w działalnościach określonych w ust. 1 pkt 2) kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja myjni, budynków do czyszczenia, sortowni, pakowalni, przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni owoców, warzyw i ziemniaków dla potrzeb rynku hurtowego,

2)  zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie budynków wymienionych w pkt 1).

 

9.  Inwestycje, o których mowa w ust. 8, mogą być realizowane w celu:

1)  udostępnienia ich podmiotom sprzedającym swoje produkty na rynku (działalność usługowa prowadzona przez rynek),

2)  wykorzystania ich w związku z działalnością handlową prowadzoną na własny rachunek (skup płodów rolnych, przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż),

3)  prowadzenia działalności handlowej, w której rynek hurtowy występuje w charakterze agenta.

 

10.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zakładach świadczących usługi dla rolnictwa własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

11.  Przez nakłady związane z uruchomieniem pierwszego cyklu produkcyjnego należy rozumieć zgodne z normami i normatywami dla danej działalności nakłady rzeczowe (np. zakup zwierząt gospodarskich, pasz treściwych, kwalifikowanego materiału siewnego, opału w przypadku upraw w szklarniach ogrzewanych i tunelach ogrzewanych), ponoszone od rozpoczęcia danej działalności do sprzedaży produktu finalnego (np. w produkcji zwierzęcej to nakłady rzeczowe ponoszone od zakupu zwierząt do ich sprzedaży na rzeź lub do dalszego chowu, w przypadku produkcji mleka od zakupu jałówek do odchowania krowy pierwiastki, a w produkcji roślinnej nakłady rzeczowe ponoszone od siewu do zbioru danej rośliny).

 

12.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

13.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

2)  zakup gruntów rolnych, budynków, budowli i samochodów, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, z zastrzeżeniem ust. 14,

3)  zakup pojazdów samochodowych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 10),

4)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

5)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

6)  finansowanie remontów, z wyjątkiem remontów określonych w ust. 4,

7)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

8)  realizację w 2004 r. inwestycji w zakresie wylęgów drobiu, z zastrzeżeniem  ust. 3 pkt 34) i 35),

9)  budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację w 2004 r. budynków, jeżeli te inwestycje prowadzą do powstania nowej lub zwiększenia już istniejącej powierzchni produkcyjnej żywca drobiowego.

 

14. Kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieruchomości, które zostały zakupione, zrekultywowane, wybudowane, zmodernizowane, zaadaptowane lub wyposażone przy udziale kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania lub zostały zakupione na raty z Zasobu ANR, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16.

 

15.  Jeżeli kredyt nie został jeszcze spłacony, to w przypadku, gdy:

1)  sprzedaż następuje w okresie do 5 lat od dnia udzielenia kredytu kwotę kredytu należy pomniejszyć o wysokość udzielonego wcześniej kredytu, a kupujący zobowiązany jest przejąć dług z tytułu tego kredytu lub sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu,

2)  sprzedaż następuje po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu - sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu.

 

16.  W przypadku zakupu na raty z Zasobu ANR nieruchomości, które nie zostały spłacone, kupujący może ubiegać się o kredyt na zakup tych nieruchomości, pod warunkiem, że środki pochodzące ze sprzedaży zostaną przekazane na poczet spłaty wierzytelności wobec ANR z tytułu zakupu na raty tych nieruchomości, z tym, że:

1)  jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości: jest niższa niż kwota wierzytelności pozostająca do zapłaty wobec ANR za zakupioną na raty nieruchomość, środki z kredytu preferencyjnego zaangażowane w transakcję sprzedaży tej nieruchomości w całości muszą być przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec ANR z tego tytułu,

2)  jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości: jest wyższa niż kwota wierzytelności pozostająca do zapłaty wobec ANR za zakupioną na raty nieruchomość, środki z kredytu preferencyjnego zaangażowane w transakcję sprzedaży tej nieruchomości muszą być przeznaczone na spłatę całości zobowiązań wobec ANR z tego tytułu.

 

17.  W przypadku zakupu gruntów rolnych, budynków i budowli, używanych maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych lub samochodów kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

18.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1, z wyłączeniem emerytów i rencistów.

 

2.  Osoby prawne podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1.

 

3.  Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1.

 


Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii IP. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

2.  Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może przekroczyć:

1)  80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, na działalność w zakresie agroturystyki oraz na działalność weterynaryjną, nie więcej niż 4 mln zł,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na usługi dla rolnictwa, nie więcej niż 4 mln zł,

3)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej nie więcej niż 8 mln zł,

4)  70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie rolno-spożywczym - nie więcej niż 8 mln zł, a w przetwórstwie mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię - nie więcej niż 16 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii,

5)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 4 mln zł,

6)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1), 2), 3) i 4) nie może przekroczyć 8 mln zł oraz w przetwórstwie mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię 16 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

3.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii IP nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

5.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i 4 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

6. Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

7.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

8.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Należne Bankowi odsetki płacone są przez:

1)  kredytobiorcę - w wysokości połowy oprocentowania określonego w ust. 8, nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% w stosunku rocznym,

2)  Agencję - w pozostałej części.

 

9.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 8, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

10.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 9, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

11.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

12.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

 

13.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat, a w przypadku producentów drobiu 9 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

14.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

15.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

16.  Podmioty ubiegające się o kredyt na realizację przedsięwzięć wymienionych w rozdz. I, ust. 3, pkt 33) zobowiązane są posiadać pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającą iż modernizacje klatek bateryjnych lub ferm podejmowane są w celu dostosowania ich do wymogów Unii Europejskiej dotyczących utrzymania kur niosek w klatkach bateryjnych.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne lub na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  zmieni kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego, usług dla rolnictwa lub przetwórstwa rolno-spożywczego w okresie kredytowania bez uprzedniej zgody banku.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.   W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5. Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Kredytobiorca za zgodą Banku może zmienić kierunek:

1)  produkcji rolnej, działu specjalnego na inny w zakresie produkcji rolnej lub działu specjalnego wymieniony w rozdz. I ust. 1 pkt 1),

2)  usług dla rolnictwa na inny w zakresie usług dla rolnictwa wymieniony w rozdz. I ust. 1 pkt 1),

3)  przetwórstwa rolno-spożywczego na inny w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego wymieniony w rozdz. I ust. 1 pkt 1).

 

9.  Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 8, jest sporządzenie zmiany do planu przedsięwzięcia. Zmiana opinii ODR nie jest wymagana.

 

10.  Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 8, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków do produkcji rolnej, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami zawartymi w niniejszym dziale.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu bez konieczności występowania o zgodę Agencji, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. Przy zmianie kierunku produkcji przez przejmującego dług stosuje się postanowienia ust. 9.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 1 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji,

2)  uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu produktów lub usług,

3)  okres realizacji inwestycji.

 

4.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn i urządzeń powinien zwrócić uwagę w szczególności, czy wydajność maszyny lub urządzenia jest dostosowana do skali produkcji gospodarstwa.

 

5.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

6.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

7.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

8.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

9.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

10.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

11. Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

12.  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony na zakup nieruchomości rolnych, pod warunkiem, że:

1)  planowane do zakupu nieruchomości rolne w ewidencji gruntów prowadzonej przez starostów określone zostały jako użytki rolne,

2)  wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.