Dział VI

 

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 11 ust. 3, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) - symbol BR/13

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do restrukturyzacji bazy surowcowej oraz przetwórstwa ziemniaków skrobiowych na skrobię i jej modyfikaty.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na działalności określone w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobii i inuliny - 01.11.B,

2)  wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - 15.62.Z,

3)  modyfikacja skrobi: produkcja środków wykańczalniczych, nośników barwników i innych preparatów (klejonek, zapraw) w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym i skórzanym - 24.66.Z.

 

3.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  zwiększenie skali produkcji – B,

2)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

3)  obniżenie kosztów produkcji – D,

4)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

5)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

6)  wprowadzenie nowej technologii – G,

7)  poprawa jakości produkcji – H,

8)  poprawa gospodarki odpadami – I,

9)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J.

 

4.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w produkcji skrobi i jej modyfikatów: dekstryn, środków wykańczalniczych, nośników barwników i innych preparatów (klejonek i zapraw) w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym i skórzanym kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  modernizacja istniejących instalacji i urządzeń poprawiających stan w zakresie gospodarki energią, wodą i ściekami, materiałami i surowcami oraz ochronę środowiska naturalnego,

2)  zakup maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ziemniaka na skrobię i jej modyfikaty,

3)  modernizacja węzłów cieplnych,

4)  budowa względnie modernizacja oddziałów białka paszowego z wód sokowych ziemniaka,

5)  budowa względnie modernizacja oddziałów modyfikacji – uszlachetniania skrobi ziemniaczanej,

6)  budowa względnie modernizacja oddziałów produkcji skrobi ziemniaczanej dla skojarzonej produkcji skrobi zbożowej,

7)  zakup sprzętu dla poprawy kontroli jakości ziemniaków skrobiowych i skrobi ziemniaczanej,

8)  budowa nowych lub modernizacja baz odbioru surowca w szczególności na terenie zakładów przetwórczych i w bazach przeładunkowych w terenie,

9)  modernizacja i adaptacja laboratoriów badania surowca w zakładach przetwórstwa ziemniaka oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

10)  budowa i modernizacja dróg wewnętrznych w zakładach przetwórstwa ziemniaka na skrobię,

11)  budowa i modernizacja dróg łączących zakład przetwórstwa ziemniaka na skrobię z siecią dróg publicznych,

12)  utwardzenie placów w obrębie zakładów przetwórstwa ziemniaka na skrobię,

13)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 4.

 

5.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w produkcji skrobi i jej modyfikatów zobowiązane są do podpisania wieloletnich umów z producentami ziemniaków skrobiowych w ilościach gwarantujących roczną produkcję skrobi ziemniaczanej w wielkościach określonych w rocznych planach produkcji przedsiębiorstwa uczestniczącego w realizacji programu.

 

6.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w produkcji ziemniaków skrobiowych kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup sadzeniaków do reprodukcji oraz sadzeniaków do produkcji towarowej ziemniaków odmian skrobiowych,

2)  zakup sprzętu do sadzenia, pielęgnacji i zbioru ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych,

3)  budowa, adaptacja i modernizacja obiektów na potrzeby przechowalnictwa sadzeniaków na cele produkcji towarowej ziemniaków dla produkcji skrobi ziemniaczanej,

4)  zakup maszyn i urządzeń do nawadniania pól ziemniaczanych na cele produkcji skrobi ziemniaczanej,

5)  utwardzanie placów w obrębie gospodarstw rolnych,

6)  budowa ogrodzeń w gospodarstwach rolnych,

7)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 6.

 

7.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w produkcji ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych na produkcję skrobi ziemniaczanej zobowiązane są do:

1)  uprawy ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie na powierzchni minimum 4 ha, w całym okresie kredytowania,

2)  zakupu minimum 10 ton sadzeniaków odmian skrobiowych do produkcji na cele produkcji towarowej,

3)  uprawy ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie na powierzchni minimum 5 ha w celu uzyskania kredytu na zakup sprzętu do uprawy, pielęgnacji i zbioru ziemniaków skrobiowych,

4)  posiadania wieloletniej umowy kontraktacyjnej na produkcję sadzeniaków względnie produkcję towarową ziemniaków na cele produkcji skrobi ziemniaczanej.

 

8.  Kredyt może być przeznaczony na finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

1)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

2)  opłat sądowych i notarialnych,

3)  patentów, licencji,

4)  szkoleń i ekspertyz związanych z wdrożeniem systemu HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

9.  Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 6, mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, modernizacja i adaptacja obiektów w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

10.  Koszt zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych może obejmować koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

 

11.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn lub urządzeń jeżeli umowa zostaje zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2)  zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

4)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

5)  finansowanie remontów,

6)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

 

12.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

13.  W przypadku zakupu używanych maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

14.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

1)  prowadzą gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją ziemniaków skrobiowych i sadzeniaków odmian skrobiowych,

2)  są producentami skrobi ziemniaczanej,

3)  są firmami hodowlano-nasiennymi związanymi z sektorem skrobiowym umowami na produkcję i dostawę kwalifikowanych sadzeniaków odmian przydatnych na cele produkcji skrobi ziemniaczanej,

4)  zajmują się dalszą modyfikacją skrobi.

 

2.  O kredyt mogą ubiegać się istniejące podmioty zajmujące się przetwórstwem ziemniaków na skrobię posiadające odpowiednie własne szczegółowe programy rozwojowe obejmujące zarówno restrukturyzację i organizację bazy surowcowej jak również koncentrację, rozwój i modernizację bazy przetwórstwa ziemniaków skrobiowych na skrobię i jej modyfikaty.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii BR/13. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

2. Kwota kredytu nie może przekraczać:

1)  80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, nie więcej jednak niż 4 mln. zł,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcie realizowane w zakresie przetwórstwa ziemniaka na skrobię - nie więcej niż 8 mln. zł lub nie więcej niż 16 mln zł na przedsięwzięcie w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii,

3)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln. zł oraz w przetwórstwie ziemniaków na skrobię 16 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

3.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

4.  W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii BR/13 nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

5.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i 4 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

6.  Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

7.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

8.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

9.  Dopłaty Agencji do oprocentowania nie mogą przekraczać 0,75 oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 8.

 

10. W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 8, 9 i 12, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym Dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

11.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 10, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

12.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

 

13.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

14.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 3 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

 

15.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

16.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

17.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat

 

1.  W przypadku kredytów na realizację przedsięwzięć w produkcji skrobi ziemniaczanej i jej modyfikatów warunkiem stosowania dopłat jest wykorzystywanie w procesie produkcji surowca wyłącznie produkcji krajowej.

 

2.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

3.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR budynki, budowle, maszyny, urządzenia nabyte, wybudowane lub zmodernizowane za kredyt,

7)  zmieni kierunek produkcji rolnej w okresie kredytowania bez uprzedniej zgody banku.

 

4.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

5.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

6.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 5, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

7.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

8.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 5.

 

9.  Warunki, o których mowa w rozdz. I, ust. 5 i ust. 7, pkt 1), 3) i 4) kredytobiorca zobowiązany jest spełniać w całym okresie kredytowania.

 

10.  W przypadku stwierdzenia, na podstawie zapisów prowadzonych przez podmiot skupujący ziemniaki odmian skrobiowych, że kredytobiorca w okresie kredytowania nie dotrzymał warunku określonego w rozdz. I, ust. 7, pkt 1) lub pkt 3) i 4), dopłaty Agencji za okres 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy na dostawę ziemniaków lub za kolejny 12-miesięczny okres obniża się do poziomu właściwego dla kredytów, o których mowa w dziale I (Symbol IP).

 

11.  W okresie kredytowania Bank może wyrazić zgodę na zmianę kierunku produkcji rolnej na inny mieszczący się w części I w grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

3)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) – 01.30.Z,

4)  działy specjalne produkcji rolnej - DS,

5)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A.

 

12.  Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 11, jest sporządzenie zmiany do planu przedsięwzięcia. Zmiana opinii ODR nie jest wymagana.

 

13.  Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 11, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

 

14.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, dopłaty Agencji obniża się do poziomu właściwego dla kredytów określonych w dziale I (Symbol IP).

 

15.  Kwoty udzielonych dopłat, o których mowa w ust. 10 i ust. 14 wynikające z różnicy w oprocentowaniu między linią określoną w dziale I (Symbol IP) i linią niniejszą, podlegają zwrotowi na rzecz Agencji bez naliczania odsetek ustawowych po ich wyegzekwowaniu przez Bank.

 

16.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

17.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

18.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków do produkcji rolnej, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

19.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR. Przy zmianie kierunku produkcji przejmującego dług obowiązują postanowienia ust. 12.

 

20.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, własnego programu rozwojowego uwzględniającego kryteria realizacyjne „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”, zwanego dalej planem przedsięwzięcia inwestycyjnego, określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 2 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji, a w szczególności czy jest zgodne z branżowym programem restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce,

2)  okres realizacji inwestycji.

 

4.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn i urządzeń rolniczych powinien w szczególności zwrócić uwagę, czy wydajność maszyny lub urządzenia jest dostosowana do skali produkcji ziemniaków odmian skrobiowych w gospodarstwie.

 

5.  Opinia traci moc po upływie trzech  miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

6.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

7.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

8.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

9.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z dokumentami określonymi przez Agencję dla programu branżowego oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

10.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

11.  Program jest realizowany a kredyty są udzielane podmiotom do momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.

 

12.  Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 


Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

 

Opracowano w ARiMR