Dział IX

 

Zasady udzielania w latach 2002 – 2004 kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.)
- symbol BR/16

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych służących przystosowaniu sektora utylizacyjnego do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej, poprawie funkcjonowania i zwiększenia konkurencyjności, mających na celu:

1)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych zakładów utylizacyjnych,

2)  obniżenie kosztów zbierania zwłok zwierząt, przetwarzania ubocznych produktów zwierzęcych na mączki,

3)  dostosowanie technologii do standardów wymaganych w Unii Europejskiej,

4)  poprawę ochrony środowiska, zgodnie ze standardami unijnymi.

 

2.  Dla potrzeb „Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” przez „przemysł utylizacyjny” należy rozumieć podmioty podejmujące lub prowadzące zgodnie z prawem działalność w zakresie:

1)  wyłącznie zbierania wyspecjalizowanym transportem zwłok zwierząt i dostarczania ich do zbiornic lub zakładów utylizacyjnych,

2)  zbierania i gromadzenia zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka poza miejscem ich pozyskania,

3)  przetwarzania zwłok zwierzęcych i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka na mączkę zwierzęcą,

4)  spalania mączek i tłuszczów zwierzęcych wytworzonych z produktów zwierzęcych szczególnego ryzyka.

 

3.  Kredyt może zostać udzielony na działalności określone w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  przetwarzanie zwłok zwierzęcych i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka na mączkę zwierzęcą – 15.11.Z,

2)  zbieranie, gromadzenie, wywóz zwłok zwierzęcych i ubocznych produktów zwierzęcych do zbiornic lub zakładów utylizacyjnych - 90.00.A,

3)  spalanie mączek i tłuszczów zwierzęcych wytworzonych z produktów zwierzęcych szczególnego ryzyka – 90.00.B.

 

4.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  zwiększenie skali produkcji – B,

2)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

3)  obniżenie kosztów produkcji – D,

4)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

5)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

6)  wprowadzenie nowej technologii – G,

7)  poprawa jakości produkcji – H,

8)  poprawa gospodarki odpadami – I,

9)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J.

 

5.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty zajmujące się wyłącznie zbieraniem wyspecjalizowanym transportem zwłok zwierząt i dostarczaniem ich do zbiornic i zakładów przetwarzających je na mączkę kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup specjalistycznych środków transportu do zbierania zwłok zwierząt i ich części,

2)  modernizacja posiadanych środków transportu (poprzez zakup np. zbiornika na zwłoki zwierząt z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji, przewoźnego urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do załadunku zwłok zwierzęcych itp.).

 

6.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty zajmujące się zbieraniem i gromadzeniem zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup specjalistycznych środków transportu do zbierania zwłok zwierząt i ich części,

2)  modernizacja posiadanych środków transportu (poprzez zakup np. zbiornika na zwłoki zwierząt z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji, przewoźnego urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do załadunku zwłok zwierzęcych itp.),

3)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z gromadzeniem zwłok zwierząt,

4)  budowa lub modernizacja zbiornic zwłok padłych zwierząt,

5)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji, o których mowa w ust. 6.

 

7.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty zajmujące się przetwarzaniem zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka na mączkę kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  modernizacja i rozbudowa zakładów, łącznie z modernizacją cyklu technologicznego,

2)  zakup urządzeń pomiarowych,

3)  budowa i wyposażenie zbiornic zwłok zwierząt,

4)  zakup specjalistycznych środków transportu do zbierania zwłok zwierząt i ich części,

5)  modernizacja posiadanych środków transportu (poprzez zakup np. zbiornika na zwłoki zwierząt z materiałów łatwych do mycia i dezynfekcji, przewoźnego urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do załadunku zwłok zwierzęcych itp.),

6)  zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu mączek i tłuszczów zwierzęcych,

7)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją mączek zwierzęcych i tłuszczów utylizacyjnych,

8)  modernizacja kotłowni, urządzeń wentylacyjnych i dezodoryzujących,

9)  budowa i rozbudowa pomieszczeń socjalnych,

10)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji, o których mowa w ust. 7.

 

8.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty zajmujące się spalaniem mączek i tłuszczów zwierzęcych wytworzonych z produktów zwierzęcych szczególnego ryzyka kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  dostosowanie lub budowa podajników mączek wytworzonych z materiałów szczególnego ryzyka do instalacji energetycznych do spalania - dotyczy wyłącznie podmiotów wykorzystujących już istniejące instalacje do spalania mączek i tłuszczów zwierzęcych,

2)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych ze spalaniem mączki,

3)  budowa instalacji do wyłącznego spalania lub spopielania mączek zwierzęcych przeznaczonych do termicznego przekształcenia (z założeniem korzystania z energii uzyskanej z takiego przekształcenia).

 

9.  Podmioty wymienione w ust. 5, 6 i 7 mogą przeznaczyć kredyt na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury zakładu mających na celu:

1)  budowę lub rozbudowę stacji uzdatniania wody lub zakup urządzeń do uzdatniania wody,

2)  budowę lub modernizację instalacji wodno-ściekowej,

3)  budowę, rozbudowę lub modernizację kotłowni, instalacji do zasilania w parę i ciepłą wodę,

4)  budowę hali przyjęć surowca, muld, instalacji dezodoryzujących, wentylacyjnych i biofiltrów,

5)  budowę, modernizację chłodni lub instalacji chłodniczych,

6)  budowę, modernizację i wyposażenie magazynów mączek,

7)  budowę i wyposażenie myjni specjalistycznych środków transportu i pojemników na odpady,

8)  budowę ogrodzeń, wewnętrznych dróg dojazdowych wg norm budowlanych,

9)  modernizację urządzeń kanalizacyjnych, podczyszczalni lub oczyszczalni ścieków,

10)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji, o których mowa w ust. 9.

 

10.  Podmioty wymienione w ust. 5, 6, 7 i 8 mogą przeznaczyć kredyt na finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

1)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

2)  opłat sądowych i notarialnych,

3)  patentów i licencji,

4)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

11.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w zakładach własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskania zgody właściciela na realizację inwestycji.

 


12.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn, urządzeń i środków transportu jeżeli umowa zostaje zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

3)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

4)  finansowanie remontów,

5)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

 

13.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii BR/16.

 

2.  Kwota kredytu nie może przekraczać:

1)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez podmiot zajmujący się zbieraniem zwłok zwierząt i ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka, nie więcej jednak niż 300 tys zł na każdy wyodrębniony zakład,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez podmiot zajmujący się przetwarzaniem zwłok zwierzęcych i ubocznych produktów zwierzęcych na mączkę, nie więcej jednak niż 8 mln zł na każdy wyodrębniony zakład,

3)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez podmiot zajmujący się spalaniem mączek i tłuszczów wytworzonych z materiałów szczególnego ryzyka, nie więcej jednak niż 2 mln zł,

4)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1), 2) i 3), nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

3.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii BR/16 nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

5.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i ust. 4 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

6.  Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

7.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

8.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

9.  Dopłaty Agencji do oprocentowania nie mogą przekraczać 0,75 oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 8.

 

10. W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 8, 9 i 12, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

11.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 10, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

12.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

 

13.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

14.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 3 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

 

15.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne muszą przedstawić plan przedsięwzięcia zawierający dokumentację inwestycyjną z uwzględnieniem następujących elementów:

1)  pełną dokumentację techniczną w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów zakładu: zbiornicy zwłok zwierzęcych (padliny), zakładu utylizacyjnego lub spalarni,

2)  analizę ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny. Wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego muszą być określone na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności bazy surowcowej i potencjalnego zapotrzebowania na usługi z zakresu zbierania, przetwarzania ubocznych produktów zwierzęcych różnego stopnia ryzyka lub zwłok zwierząt albo usług w zakresie spalania mączki i tłuszczy wyprodukowanych z materiałów szczególnego ryzyka,

3)  posiadania przez podmiot zbierający, przetwarzający uboczne produkty zwierzęce różnego stopnia ryzyka lub zwłoki zwierząt oraz spalający mączki i tłuszcze wyprodukowane z materiałów szczególnego ryzyka, stałych umów (z minimum rocznym okresem wypowiedzenia) wiążących te podmioty,

4)  wymagany zakres uzgodnień wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymogów ochrony środowiska i wymogów sanitarno-higienicznych, potwierdzony pozytywną opinią przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Powiatowy Inspektorat Sanitarny,

5)  pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, wymienionego w rozdz. I, ust. 5, 6, 7, 8 i 9 jest zgodna z polskimi wymogami sanitarno-weterynaryjnymi oraz wymogami weterynaryjnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

16.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

17.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

18.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych na cele inwestycyjne zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR budynki, budowle, środki transportu, maszyny, urządzenia nabyte, wybudowane lub zmodernizowane za kredyt.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Warunek, o którym mowa w rozdz. III, ust. 15 pkt 3) kredytobiorca powinien spełniać w całym okresie kredytowania.

 

9.  W przypadku stwierdzenia, że kredytobiorca nie dotrzymał warunku określonego w ust. 8 dopłaty Agencji za okres 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy kredytu lub za kolejny 12-miesięczny okres nie są stosowane.

 

10.  Kwoty udzielonych dopłat, o których mowa w ust. 9, podlegają zwrotowi na rzecz Agencji bez naliczania odsetek ustawowych po ich wyegzekwowaniu przez Bank.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych, pod warunkiem, że:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków transportu, maszyn i urządzeń technicznych, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego, określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 3 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji

2)  okres realizacji inwestycji.

 

4.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn, urządzeń lub środków transportowych powinien w szczególności zwrócić uwagę, czy wydajność maszyny, urządzenia lub środka transportu jest dostosowana do skali działalności prowadzonej w zakładzie.

 

5.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

6.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

7.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

8.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

9.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z dokumentami określonymi przez Agencję dla programu branżowego oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

10.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

11. Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

Opracowano w ARiMR