Dział VII

 

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach “Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) - symbol BR/14

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

1)  zmierzających do poprawy warunków sanitarnych i weterynaryjnych w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa czerwonego i drobiowego oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, oraz adaptacji przemysłu mięsnego do warunków i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej,

2)  wspierających chłodnictwo składowe w zakresie usługowego mrożenia i przechowywania mięsa pochodzenia krajowego będącego własnością Agencji Rynku Rolnego lub zakładów mięsnych,

3)  wspierających produkcję mięsa czerwonego i drobiowego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

 

2.  Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakładach przetwórstwa jaj w celu przygotowania do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej i zwiększenia konkurencyjności ich produktów:

1)  zwiększających wykorzystanie zdolności produkcyjnych,

2)  obniżających koszty produkcji m. in. poprzez wprowadzanie nowych technologii i innowacji technologicznych,

3)  dostosowujących zakłady do wymagań sanitarno-weterynaryjnych i techniczno-budowlanych obowiązujących przy prowadzeniu tego typu produkcji,

4)  poprawiających ochronę środowiska zgodnie ze standardami UE.

 

3.  Kredyt może zostać udzielony na działalności określone w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  chów i hodowla zwierząt - 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z,

2)  produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego - 15.11.Z,

3)  produkcja mięsa drobiowego - 15.12.Z,

4)  produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi - 15.13.A,

5)  działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych- 15.13.B,

6)  produkcję jaj w proszku, żółtek świeżych lub zakonserwowanych, białek jaj - 15.89.Z.

 

4.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

4)  obniżenie kosztów produkcji – D,

5)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

6)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

7)  wprowadzenie nowej technologii – G,

8)  poprawa jakości produkcji – H,

9)  poprawa gospodarki odpadami – I,

10)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J.

 

5.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  budowa od podstaw oraz dokończenie budowy nowego zakładu uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa wraz z pomieszczeniami socjalnymi,

2)  budowa i modernizacja pomieszczeń socjalnych,

3)  budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów związana z poprawą ich funkcjonalności i stanu technicznego tj. przebudową i zmianą przeznaczenia obiektów w celu prowadzenia produkcji w zakresie uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa i związanych z tym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, a także z zakupem i montażem niezbędnej aparatury lub urządzeń do zapewnienia rozdzielenia funkcjonowania części czystej i brudnej w obiektach,

4)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją,

5)  modernizacja i adaptacja laboratoriów badania surowca w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

6)  zakup urządzeń podnoszących jakość produktów, którymi są:

a)  właściwe urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów, jakim poddawane są zwierzęta rzeźne, jak: specjalistyczne pojazdy transportowe, wyposażenie magazynów żywca i korytarzy przepędowych (łącznie z infrastrukturą jak: wentylacja, instalacja wodna i ściekowa itd.),

b)  nowoczesne urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt łącznie z ich unieruchamianiem (oszałamiacze elektryczne spełniające aktualne wymogi, klatki do unieruchamiania świń i bydła, restrainery z systemami automatycznymi, komory oszałamiania gazowego itd.),

c)  urządzenia ubojowe i rozbiorowe oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do mycia i sterylizacji urządzeń i pomieszczeń,

d)  aparatura lub urządzenia do klasyfikacji jakościowej tusz, sprzęt do kontroli jakości oraz klasyfikacji tusz w liniach ubojowych w systemie EUROP (pehametry, przyrządy do pomiaru przewodności elektrycznej, aparatura klasyfikacyjna wraz z wagami elektronicznymi i sprzętem komputerowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem),

e)  sprzęt do znakowania półtusz i ich identyfikacji (terminale, znakownice ręczne i automatyczne, drukarki etykiet itd.),

f)   nowoczesne systemy szybkiego wychładzania tusz,

g)  komory do zamrażania i rozmrażania surowców mięsnych w kontrolowanych warunkach,

h)  urządzenia do przygotowania i kontroli składu surowcowego do przetwórstwa mięsnego (urządzenia do peklowania, magazynowania, mieszania, rozdrabniania i napełniania wraz ze sprzętem pomiarowym i kontrolnym oraz pomocniczym),

i)   urządzenia do nastrzykiwania i skruszania mięsa,

j)   nowoczesne urządzenia do wędzenia i obróbki cieplnej przetworów, sprzęt pomocniczy,

k)  inne urządzenia technologiczne gwarantujące zapewnienie jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktów, jak np. do produkcji konserw i ich obróbki cieplnej, pakowania, ważenia i etykietowania mięsa i przetworów,

l)   sprzęt do kontroli oraz wyposażenie laboratoriów zakładowych,

m) wyposażenie zakładów w infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki sanitarne produkcji, w tym pomieszczeń socjalnych (szatnie, ubikacje, śluzy sanitarne, magazyny odzieży, pralnie, myjnie pojemników i środków transportu itp.),

n)  aparatura do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów klimatycznych atmosfery (temperatura, wilgotność względna pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych),

7)  budowa i wyposażenie w niezbędne urządzenia pomieszczeń do przechowywania odpadów i ubocznych produktów uboju w zakładach uboju, takich jak:

a)  przenośniki mechaniczne do odprowadzania ośrodka i kompletów jelit z linii ubojowych wraz z wyposażeniem do ich mycia i sterylizacji,

b)  wyposażenie do odprowadzania artykułów ubocznych, jak np. ześlizgi, zsypy, rynny itd.,

c)  urządzenia i wyposażenie do transportu pneumatycznego artykułów ubocznych, odpadów i konfiskat (pojemniki, „armatki”, zbiorniki itd.),

d)  pojemniki dla krótkotrwałego przechowywania konfiskat (tzw. konfiskatory),

e)  chłodnie mięsa zakwestionowanego,

f)   magazyny ubocznych jadalnych i niejadalnych artykułów uboju, jak jelita, skóry, szczecina oraz sprzęt zapewniający warunki dla właściwej konserwacji i mycia,

g)  urządzenia do magazynowania krwi na cele technologiczne oraz jej przeróbki na plazmę i jej zamrażania i przechowywania,

h)  sprzęt do krótkotrwałego przechowywania i usuwania odpadów,

8)  budowa od podstaw lub dokończenie budowy nowych obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca (z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 7) wraz z ich infrastrukturą przez zakłady uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa oznaczone przez Główny Inspektorat Weterynarii symbolem A (spełniające wymogi Unii Europejskiej) lub symbolem B 1 (mające możliwość spełnienia wymogów Unii Europejskiej po zrealizowaniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych). Właścicielami obiektów, o których mowa, muszą być ww. zakłady,

9)  rozbudowa, modernizacja, dokończenie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów do prowadzenia produkcji żywca (z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 7) stanowiących własność zakładów uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa oznaczonych przez Główny Inspektorat Weterynarii symbolem A (spełniające wymogi Unii Europejskiej) lub symbolem B 1 (mające możliwość spełnienia wymogów Unii Europejskiej po zrealizowaniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych) lub dzierżawionych przez te zakłady, a także infrastruktury tych obiektów,

10)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją w obiektach, w których prowadzona jest produkcja żywca,

11)  budowa ogrodzeń.

 

6.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z infrastrukturą zakładów uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa a także obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych, w których prowadzona jest produkcja żywca, kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,

2)  budowa, rozbudowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody a także zakup urządzeń do uzdatniania wody,

3)  budowa lub modernizacja instalacji wodno-ściekowej,

4)  modernizacja kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,

5)  budowa magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,

6)  budowa i wyposażenie myjni środków transportu i opakowań zbiorczych,

7)  budowa wewnętrznych dróg i dojazdów, utwardzanie placów wewnątrz zakładu
(wg norm budowlanych),

8)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą w zakładach uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca.

 

7.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w chłodnictwie składowym w zakresie usługowego mrożenia i przechowywania mięsa pochodzenia krajowego będącego własnością Agencji Rynku Rolnego lub zakładów mięsnych kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  związanych z przyjęciem i wydawaniem mięsa (rampy, hole manipulacyjne):

a)  prace budowlane związane z budową ramp, poprawą stanu posadzek, pozwalających na ruch ciężkich wózków widłowych,

b)  prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne (ściany, posadzki, sufity),

c)  instalacje śluz do przyjęcia i wydawania mięsa,

d)  instalacje wodno-ściekowe,

e)  klimatyzację holi manipulacyjnych,

f)   modernizację oświetlenia,

2)  związanych z rozbudową lub modernizacją zamrażalni:

a)  prace budowlane eliminujące krzyżowanie się dróg przy przyjęciu mięsa i jego wydawaniu,

b)  prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne zamrażalni (ściany, posadzki, sufity),

c)  unowocześnienie i rozbudowa instalacji chłodniczych,

d)  zakup i montaż niezbędnych urządzeń i sprzętu (stojaki, palety) oraz aparatury umożliwiającej zamrażanie mięsa,

e)  instalacje monitoringu mrażalni (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze),

3)  związanych z przechowywaniem mięsa:

a)  prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne komór chłodniczych (ściany, posadzki, sufity),

b)  unowocześnienie i rozbudowa instalacji chłodniczych,

c)  urządzenia zapewniające utrzymanie właściwych warunków temperaturowych (przy wprowadzaniu lub wyprowadzaniu mięsa z komór – kurtyny, drzwi chłodnicze),

d)  instalacje monitoringu komór (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze, dozór),

e)  sprzęt do składowania mięsa (palety, regały, stojaki),

f)   zakup wózków widłowych i wózków do wysokiego staplowania,

g)  modernizacja oświetlenia,

4)  związanych z zapewnieniem właściwych warunków temperaturowych:

a)  prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją maszynowni chłodniczych,

b)  rozbudowa, unowocześnienie instalacji chłodniczych (sprężarki, zbiorniki, parowniki, skraplacze, pompy, układy zapewniające cyrkulację czynnika chłodniczego, odolejacze),

5)  związanych z kontrolą jakości mięsa:

a)  sprzęt do kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP,

b)  sprzęt do kontroli wagi i wielkości ubytków naturalnych,

c)  wyposażenie laboratoriów zakładowych w zakresie kontroli jakości mięsa,

6)  związanych z warunkami sanitarno-technicznymi chłodni:

a)  rozbudowa, modernizacja zaplecza socjalnego (śluzy sanitarne, łazienki, szatnie, magazyny odzieży),

b)  rozbudowa, modernizacja myjni samochodów, palet, stojaków, regałów i innego sprzętu,

c)  zakup sprzętu do mycia ramp, holi manipulacyjnych.

 

8.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)          rozbudowa, modernizacja, budowa od podstaw lub dokończenie budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca (z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 7),

2)          zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń związanych z produkcją w obiektach, w których prowadzona jest produkcja żywca,

3)  adaptacja budynków oraz modernizacja budynków będących własnością podmiotu ubiegającego się o kredyt (z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 7),

4)  budowa ogrodzeń,

5)  realizacja inwestycji dotyczących infrastruktury w zakresie:

a)  budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,

b)  budowy, rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody a także zakup urządzeń do uzdatniania wody,

c)  budowy lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej,

d)  modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,

e)  budowy wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej.

 

9.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakładach przetwórstwa jaj prowadzących lub podejmujących działalność kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  budowa od podstaw oraz dokończenie budowy nowego zakładu wraz z pomieszczeniami socjalnymi,

2)  budowa, rozbudowa, modernizacja, dokończenie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów związanych z przetwórstwem jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapewnieniem oddzielenia części czystej i brudnej w obiektach,

3)  zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją,

4)  modernizacja i adaptacja laboratoriów badania surowca oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

5)  budowa ogrodzeń,


6)  inwestycje w infrastrukturze w zakresie:

a)  budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni,

b)  budowy, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakupie urządzeń do uzdatniania wody,

c)  budowy lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej,

d)  modernizacji systemu grzewczego, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę,

e)  budowy magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych,

f)   budowy myjni środków transportu oraz opakowań zbiorczych, a także zakup urządzeń do tych myjni,

g)  budowy pomieszczeń do składowania odpadów i ubocznych produktów otrzymywanych podczas przetwórstwa jaj a także zakup urządzeń niezbędnych do ich funkcjonowania,

h)  budowy wewnętrznych dróg, dojazdów i utwardzonych placów (wg norm budowlanych).

 

10.  Kredyt może być przeznaczony na finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

1)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

2)  opłat sądowych i notarialnych,

3)  patentów i licencji,

4) szkoleń i ekspertyz związanych z wdrożeniem systemu HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

11.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, zakładach własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

12.  Koszt zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów budowlanych może obejmować koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

 

13.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn, urządzeń jeżeli umowa zostaje zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2)  zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

4)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

5)  finansowanie remontów,

6) realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

7) budowę, rozbudowę, i modernizację w 2004 r. budynków, jeżeli te inwestycje prowadzą do powstania nowej lub zwiększenia już istniejącej powierzchni produkcyjnej żywca drobiowego.

 

14.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

15.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów lub osoby prawne.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii BR/14.

 

2.  Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może przekroczyć:

1)  80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych nie więcej niż 4 mln zł,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej nie więcej niż 8 mln zł,

3)  70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie jaj - nie więcej niż 8 mln zł, a w uboju, rozbiorze, przetwórstwie mięsa, chłodnictwie składowym - nie więcej niż 16 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii,

4)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1), 2) i 3) nie może przekroczyć 8 mln zł oraz w przetwórstwie mięsa i chłodnictwie składowym 16 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

3.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

4. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii BR/14 nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

5.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i 4 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

6.  Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

7.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

8.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

9.  Dopłaty Agencji do oprocentowania nie mogą przekraczać 0,75 oprocentowania kredytu,
o którym mowa w ust. 8.

 

10.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 8, 9 i 12, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym Dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

11.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 10, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

12.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

 

13.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

14.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 3 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

 

15.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakładach uboju, zobowiązane są do wykorzystania w procesie produkcji surowca pozyskanego co najmniej w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 16 i 17.

 

16.  Warunek określony w ust. 15 nie obowiązuje zakładu uboju posiadającego własną lub dzierżawioną bazę surowcową, który wykorzystuje w procesie produkcji surowiec pochodzący w 100% z własnej lub dzierżawionej bazy surowcowej.

 

17.  Podmioty wykorzystujące w procesie produkcji surowiec pochodzący w ponad 30% z własnej lub dzierżawionej bazy produkcyjnej zobowiązane są do pozyskiwania pozostałego surowca w całości z wieloletnich umów kontraktacyjnych.

 

18.  W przypadku, gdy podmiot realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne, w wyniku którego będzie ulegała zwiększeniu wielkość przerabianego surowca, wymóg pozyskania co najmniej 70% surowca wykorzystywanego w procesie produkcji powinien być spełniony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i będzie obowiązywał w całym okresie kredytowania.

 

19.  W przypadku, gdy realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie ma wpływu na wielkość przerabianego surowca, wymóg pozyskania co najmniej 70% surowca wykorzystywanego w procesie produkcji powinien być spełniony w dniu podpisania umowy kredytu.

 

20.  Podmioty podejmujące lub prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego zobowiązane są zawrzeć wieloletnie umowy kontraktacyjne z ubojniami.

 

21.  Wielkość surowca pozyskiwanego w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych zawieranych z producentem żywca winna być określana na podstawie wagi dostarczanego żywca.

 

22.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę, dokończenie budowy lub rozbudowy, modernizację obiektów w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, zakładach uboju, rozbiory lub przetwórstwa mięsa, lub budowę nowych zakładów uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa oraz obiektów, w których prowadzona jest produkcja żywca zobowiązane są do posiadania:

1)  planu przedsięwzięcia zawierającego m. in.:

a)  analizę ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny,

b)  analizę zasobności bazy surowcowej i potencjalnych rynków zbytu uzasadniającą wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego,

c)  w przypadku obiektów, w których prowadzona jest produkcja żywca analizę, która musi być uzasadniona bilansem potrzeb surowcowych zakładu, jak również ich stanem technicznym i technologicznym,

2)  pełnej dokumentacji technicznej zawierającej m. in.:

a)  wymagany zakres uzgodnień, wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymogów ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitarnych, potwierdzony oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,

b)  pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii lub rzeczoznawcy Głównego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi oraz spowoduje dostosowanie zakładu do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

23.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania mięsa pochodzenia krajowego w chłodniach zlokalizowanych na terenie kraju zobowiązane są do posiadania:

1)  planu przedsięwzięcia inwestycyjnego zawierającego: pełną dokumentację techniczną w przypadku modernizacji obiektów zakładu zamrażalni, ramp, holi manipulacyjnych, komór chłodniczych, maszynowni, szatni i zaplecza socjalnego lub przedstawienie planu działań związanych ze zmianą technologii zamrażania i składowania mięsa uwzględniającego zastosowanie pakowania półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych, zastąpienie palet sprzętem z materiałów dopuszczonych wymaganiami weterynaryjnymi, zmianę systemu staplowania na regałowy,

2)  analizy ekonomiczno-finansowej zawierającej uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującej na efektywność działań,

3)  umów z Agencją Rynku Rolnego lub zakładami mięsnymi,

4)  pozytywnej opinii Centralnego Laboratorium Chłodnictwa, (92-332 Łódź, al. J. Piłsudskiego 84),

5)  pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii lub rzeczoznawcy Głównego Lekarza Weterynarii potwierdzającej, że realizacja danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi oraz spowoduje dostosowanie zakładu do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

24.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w przetwórstwie jaj zobowiązane są do posiadania planu przedsięwzięcia zawierającego:

1)  pełną dokumentację techniczną w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładu,

2)  analizę ekonomiczną i finansową określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny,

3)  wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego określoną na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności bazy surowcowej i potencjalnych rynków zbytu,

4)  wymagany zakres uzgodnień wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitarnych, potwierdzony pozytywną opinią przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Powiatowy Inspektorat Sanitarny,

5)  pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi oraz spowoduje dostosowanie zakładów do wymogów weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

25.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

26.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

27.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie
z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych na cele inwestycyjne zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR budynki, budowle, maszyny, urządzenia nabyte, wybudowane lub zmodernizowane za kredyt.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5. Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Warunki, o których mowa w rozdz. III, ust. 15 – 21, ust. 23 pkt 3) kredytobiorca zobowiązany jest spełniać w całym okresie kredytowania.

 

9.  W przypadku stwierdzenia, że kredytobiorca nie dotrzymał warunków określonych w ust. 8 dopłaty Agencji za okres 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy kredytu lub za kolejny 12-miesięczny okres obniża się do poziomu właściwego dla kredytów, o których mowa w dziale I (Symbol IP).

 

10.  Kwoty udzielonych dopłat, o których mowa w ust. 9 wynikające z różnicy w oprocentowaniu między linią określoną w dziale I (Symbol IP) i linią niniejszą, podlegają zwrotowi na rzecz Agencji bez naliczania odsetek ustawowych po ich wyegzekwowaniu przez Bank.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu maszyn i urządzeń technicznych, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego, określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.   Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 3 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2)  okres realizacji inwestycji.

 

4.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn i urządzeń powinien w szczególności zwrócić uwagę, czy wydajność maszyny lub urządzenia jest dostosowana do skali produkcji prowadzonej w zakładzie, gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

 

5.  Opinia traci moc po upływie trzech  miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

6.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

7.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

8.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

9.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z dokumentami określonymi przez Agencję dla programu branżowego oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

10.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

11.  Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

 

Opracowano w ARiMR