Dział VIII

 

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
w ramach “Branżowego programu mleczarskiego” zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 11 ust. 3, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków  działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.)
- symbol BR/15

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do:

1)  dostosowania standardów sanitarno-weterynaryjnych w produkcji i przetwórstwie mleka do wymagań Unii Europejskiej przy zapewnieniu harmonijnego rozwoju produkcji mleka, nie później niż w ciągu 2 lat po akcesji poprzez:

a)  poprawę warunków sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka,

b)  dostosowanie standardów sanitarno-weterynaryjnych w przetwórstwie przez zakłady mleczarskie i wdrożenie systemu HACCP w ciągu dwóch lat po akcesji,

2)  podniesienia jakości wody w gospodarstwie oraz podniesienia poziomu ochrony środowiska w produkcji i przetwórstwie mleka poprzez:

a)  poprawę jakości wody używanej w gospodarstwie,

b)  poprawę w zakresie gospodarki gnojowicą i ściekami na poziomie gospodarstwa oraz obszarów intensywnej produkcji mleka,

c)  racjonalizację zagospodarowania produktów ubocznych z przetwórstwa mleka oraz ścieków mleczarskich,

d)  unowocześnienie systemów energetycznych w zakładach przetwórczych.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na działalności określone w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  produkcja surowego mleka krowiego - 01.21.Z,

2)  przetwórstwo mleka i wyrób serów - 15.51.Z,

3)  produkcja lodów - 15.52.Z,

4)  działalność w zakresie skupu mleka - 51.19.Z,

5)  działalność laboratoriów badania mleka - 74.30.Z.

 

3.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

4)  obniżenie kosztów produkcji – D,

5)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

6)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

7)  wprowadzenie nowej technologii – G,

8)  poprawa jakości produkcji – H,

9)  poprawa gospodarki odpadami – I,

10)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J.

 

4.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w gospodarstwach podejmujących lub prowadzących produkcję mleka krowiego kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup krów i jałowic hodowlanych posiadających świadectwo pochodzenia zgodnie z obowiązującą dokumentacją hodowlaną,

2)  zakup i montaż dojarek, stacji udojowych i urządzeń chłodniczych,

3)  zakup urządzeń do zbioru i przygotowania pasz dla bydła np.: ciągnika, silosokombajnu, kombajnu zbożowego, kombajnu buraczanego, zakup deszczowni do nawadniania łąk, pastwisk i pól,

4)  modernizacja obór poprzez m. in. tworzenie nowych stanowisk dla krów, zakup i montaż urządzeń do zadawania pasz, pojenia, agregatu podciśnieniowego, agregatu chłodzącego, agregatu prądotwórczego, wentylacji oraz urządzeń do usuwania obornika, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z kanałami pod oborą, budowę płyty gnojowej ze zbiornikiem na gnojówkę do odcieku,

5)  zakup lub budowa biogazowni,

6)  zakup i montaż urządzeń, budowa obiektów służących do zasilania w wodę i uzdatniania wody w obrębie gospodarstwa rolnego,

7)  zakup maszyn i urządzeń do gospodarki odchodami zwierzęcymi,

8)  rozbudowa i budowa obór wraz z infrastrukturą,

9)  budowa ogrodzeń w gospodarstwach rolnych,

10)  budowa i modernizacja dróg łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych,

11)  adaptacja budynków gospodarczych na oborę,

12)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 4,

13)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów, licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63 poz. 634).

 

5.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakładach przetwórstwa mleka kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  modernizacja zakładów przetwórstwa mleka w celu dostosowania ich do standardów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej – modernizacja dotyczy wyłącznie obiektów lub budynków będących własnością zakładów przetwórstwa mleka,

2)  zakup maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleka na produkty mleczarskie i mlekopochodne, w tym także do produkcji lodów z mleka w proszku, który obejmuje maszyny i urządzenia krajowe i zagraniczne, stanowiące pojedyncze elementy lub całe linie technologiczne do przetwórstwa mleka na produkty mleczarskie i mlekopochodne (wg klasyfikacji GUS SWW: grupa 235, grupy 2523-17, 2523-21, 2523-22, 2523-29), przy produkcji których mleko jest głównym surowcem oraz mieszanki tłuszczu mlecznego z olejami roślinnymi, w których zawartość tłuszczu mlecznego jest wyższa niż 50%,

3)  zakup maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, o ile są one uzupełnieniem linii technologicznej do przetwórstwa mleka i wytwarzane na ww. maszynach i urządzeniach opakowania nie są przedmiotem odrębnej sprzedaży przez kredytobiorcę,

4)  modernizacja instalacji i urządzeń poprawiających gospodarkę energetyczną, wodno-ściekową, ochronę środowiska,

5)  zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji, przetwórstwie i skupie mleka obejmujący zakup nowoczesnej aparatury elektronicznej do badania jakości mleka surowego, półproduktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji wraz z oprogramowaniem, jak również zakup specjalistycznych środków transportu wraz z ich wyposażeniem do przewozu próbek mleka lub półproduktów oraz wyrobów gotowych,

6)  zakup samochodów - cystern do samodzielnego zbioru mleka lub urządzeń umożliwiających adaptację posiadanych pojazdów na cysterny do samodzielnego odbioru mleka od producentów,

7)  zakup budynków wraz z wyposażeniem, służących do przetwórstwa i skupu mleka oraz zakup gruntów pod tymi budynkami – jeżeli sprzedaż majątku następuje w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego,

8)  zakup urządzeń chłodniczych do schładzania mleka z przeznaczeniem na wyposażenie punktów skupu mleka będących własnością podmiotu przetwarzającego mleko,

9)  zakup, z przeznaczeniem dla producentów mleka: dojarek, schładzarek, urządzeń do zbioru i przygotowania pasz oraz krów i jałowic hodowlanych posiadających świadectwo pochodzenia zgodnie z obowiązującą dokumentacją hodowlaną,

10)  budowa i modernizacja dróg łączących teren zakładu przetwórstwa mleka z siecią dróg publicznych,

11)  budowa i modernizacja dróg wewnętrznych,

12)  utwardzanie placów,

13)  budowa ogrodzeń,

14)  modernizacja i adaptacja laboratoriów badania surowca oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

15)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 5,

16)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów, licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

6.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakładach prowadzących wyłącznie skup mleka kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup, z przeznaczeniem dla producentów mleka:

a)  dojarek i schładzarek,

b)  krów i jałowic hodowlanych posiadających świadectwo pochodzenia zgodnie z obowiązującą dokumentacją hodowlaną,

c)  urządzeń do zbioru i przygotowania pasz,

2)  zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji i skupie mleka,

3)  zakup chłodni służących do skupu mleka,

4)  zakup samochodów cystern do zbioru mleka,

5)  zakup budynków wraz z wyposażeniem oraz zakup gruntów pod tymi budynkami, służących do skupu mleka – jeżeli sprzedaż majątku następuje w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego,

6)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów, licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

7.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakładach produkujących sery topione kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  modernizacja zakładów produkcji serów topionych w celu dostosowania ich do standardów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej, modernizacja dotyczy wyłącznie obiektów lub budynków będących własnością zakładów produkcji serów topionych,

2)  zakup maszyn i urządzeń do produkcji serów topionych,

3)  zakup maszyn i urządzeń do produkcji opakowań, o ile są one uzupełnieniem linii technologicznej do produkcji serów topionych i wytwarzane na ww. maszynach i urządzeniach opakowania nie są przedmiotem odrębnej sprzedaży przez kredytobiorcę,

4)  zakup urządzeń do wprowadzania systemów kontroli jakości w produkcji serów topionych obejmujący zakup nowoczesnej aparatury elektronicznej do badania jakości półproduktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji,

5)  budowa i modernizacja dróg łączących teren zakładu z siecią dróg publicznych,

6)  budowa i modernizacja dróg wewnętrznych,

7)  utwardzanie placów,

8)  budowa ogrodzeń,

9)  modernizacja i adaptacja laboratoriów badania surowca w zakładach przetwórstwa mleka oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

10)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 7,

11)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów, licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

8.  W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez laboratorium referencyjne lub podmioty tworzące laboratoria badania mleka podejmujące działania dla uzyskania akredytacji kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup aparatury niezbędnej do badania mleka: składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej, liczby komórek somatycznych, wykrywania zanieczyszczeń, substancji hamujących, zafałszowań mleka itp.,

2)  zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do rejestracji wyników oceny mleka,

3)  zakup nowoczesnej aparatury do badania jakości półproduktów oraz produktów gotowych z mleka,

4)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja budynków i pomieszczeń,

5)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 8,

6)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów, licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634).

 

9.  Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 4, mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

10. Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn, urządzeń i inwentarza jeżeli umowa zostaje zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa ta stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości,

2)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

3)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

4)  finansowanie remontów,

5)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

6)  zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

11.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

12.  W przypadku zakupu używanych maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

13.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii BR/15. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

2.  Kwota kredytu nie może przekraczać:

1)  80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych nie więcej niż 4 mln zł,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia w zakresie skupu mleka bezpośrednio od producentów oraz przedsięwzięć realizowanych przez laboratoria referencyjne lub podmioty tworzące laboratoria badania mleka podejmujące działania dla uzyskania akredytacji, nie więcej jednak niż 4 mln zł,

3)  70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie mleka na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii, nie więcej niż 16 mln zł,

4)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 4 mln zł,

5)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1), 2) i 3) nie może przekroczyć 16 mln zł.

 

3.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

4.  W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii BR/15 nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

5.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i ust. 4 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

6.  Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

7.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

8.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

9.  Dopłaty Agencji do oprocentowania nie mogą przekraczać 0,75 oprocentowania kredytu, o którym mowa w ust. 8.

 

10.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 8, 9 i 12, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

11.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 10, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

12.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 2% w stosunku rocznym.

 

13.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

14.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 3 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu.

 

15.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w gospodarstwach rolnych produkujących mleko krowie zobowiązane są do:

1)  sporządzenia planu przedsięwzięcia zawierającego m. in. wiarygodny program rozwoju gospodarstwa doprowadzający do uzyskania certyfikatu (licencji) sanitarno-weterynaryjnego, uprawniającego do produkcji i sprzedaży mleka, najpóźniej do końca 2006 r., pozytywnie zaopiniowanego przez Inspekcję Weterynaryjną a następnie realizowanego w oparciu o kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR,

2)  prowadzenia w 2003 r. rachunkowości rolnej, jeżeli kredyt udzielony został w 2002 r.,

3)  prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła,

4)  zawarcia umów długoterminowych z podmiotem przetwarzającym mleko lub z podmiotem prowadzącym wyłącznie skup mleka na okres realizacji programu, ale nie krócej niż 5 lat.

 

16.  Podmioty realizujące przedsięwzięcia w przetwórstwie mleka lub półproduktów mlecznych na produkty mleczarskie zobowiązane są do:

1)                             sporządzenia planu przedsięwzięcia zawierającego m. in. wiarygodny program rozwoju przetwórstwa mleka wraz z rozwojem bazy surowcowej wyłącznie w oparciu o gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka, doprowadzający do uzyskania certyfikatu sanitarno-weterynaryjnego najpóźniej do końca 2006 r. i pozytywnie zaopiniowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, a następnie realizowanego w oparciu o kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR,

2)                             zawarcia umów długoterminowych z gospodarstwami produkującymi mleko lub z podmiotami prowadzącymi wyłącznie skup mleka, na okres realizacji programu, ale nie krócej niż 5 lat.

 

17.  Podmioty prowadzące wyłącznie skup mleka zobowiązane są do:

1)  zawarcia umów długoterminowych z gospodarstwami produkującymi mleko na okres realizacji programu, ale nie krócej niż 5 lat,

2)  zawarcia umów długoterminowych z podmiotami przetwarzającymi mleko lub półprodukty mleczne na produkty mleczarskie.

 

18.  Podmioty prowadzące wyłącznie skup mleka mogą dokonywać skupu z gospodarstw, które sporządzą wiarygodny program rozwoju gospodarstwa, doprowadzający do uzyskania certyfikatu (licencji) sanitarno-weterynaryjnego, uprawniającego do produkcji i sprzedaży mleka, najpóźniej do końca 2006 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Inspekcję Weterynaryjną a następnie realizowany w oparciu o kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR.

 

19.  Podmioty produkujące sery topione zobowiązane są do sporządzenia wiarygodnego programu rozwoju produkcji serów topionych, doprowadzającego do uzyskania certyfikatu sanitarno-weterynaryjnego najpóźniej do końca 2006 r. i pozytywnie zaopiniowany przez Inspekcję Weterynaryjną a następnie realizowany w oparciu o kredyt z dopłatą do oprocentowania ARiMR.

 

20.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

21.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

22.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych na cele inwestycyjne zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR budynki, budowle, maszyny, urządzenia nabyte, wybudowane, zmodernizowane lub zaadaptowane za kredyt.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  niezdolność do pracy (stała niezdolność w przypadku, gdy prawo do renty inwalidzkiej ustalone zostało na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub całkowita niezdolność w przypadku, gdy prawo do renty inwalidzkiej ustalone zostało na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników) uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, za wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Warunki, o których mowa w rozdz. III, ust. 15, 16, 17, 18, 19 kredytobiorca zobowiązany jest spełniać w całym okresie kredytowania, stosownie do realizowanego przedsięwzięcia.

 

9.  W przypadku stwierdzenia, że kredytobiorca nie dotrzymał warunku określonego w rozdz. III, ust. 15, 16, 17, 18, 19, stosownie do realizowanego przedsięwzięcia, dopłaty Agencji za okres 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy kredytu lub za kolejny 12-miesięczny okres obniża się do poziomu właściwego dla kredytów, o których mowa w dziale I (Symbol IP).

 

10.  Kwoty udzielonych dopłat, o których mowa w ust. 9, wynikające z różnicy w oprocentowaniu między linią określoną w dziale I (Symbol IP) i linią niniejszą, podlegają zwrotowi na rzecz Agencji bez naliczania odsetek ustawowych po ich wyegzekwowaniu przez Bank.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych, pod warunkiem, że:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu zwierząt, maszyn i urządzeń technicznych, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego, określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 2 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji, a w szczególności czy jest zgodne z Branżowym programem mleczarskim,

2)  okres realizacji inwestycji.

 

4.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn i urządzeń powinien w szczególności zwrócić uwagę, czy wydajność maszyny lub urządzenia jest dostosowana do skali produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym lub zakładzie.

 

5.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

6.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

7.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

8.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

9.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z dokumentami określonymi przez Agencję dla programu branżowego oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

10.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

11. Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

Opracowano w ARiMR