Dział III

 

Zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia, określonych w § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) - Symbol MR

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których są lub będą prowadzone działalności wymienione w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

3)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

4)  działy specjalne produkcji rolnej - DS,

5)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

6)  kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję - 15.33.A,

7)  produkcja biogazu w gospodarstwach rolnych - 24.14.Z.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć polegających na utworzeniu lub urządzeniu gospodarstwa rolnego i działu specjalnego, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

4)  obniżenie kosztów produkcji – D,

5)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

6)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

7)  wprowadzenie nowej technologii – G,

8)  poprawa jakości produkcji – H,

9)  poprawa gospodarki odpadami – I,

10)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J,

11)  poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych – K.

 

3. Minimalna powierzchnia użytków rolnych tworzonego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza od średniej w danym województwie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej GUS, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

4.  Zakup gruntów rolnych w celu urządzenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną co najmniej 1 ha lub powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha przeliczeniowy, obliczoną według zasad stosowanych przy naliczaniu podatku rolnego, musi doprowadzić do powstania gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej od średniej w danym województwie według danych GUS, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

5.  Minimalna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego urządzanego poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych z wyłączeniem zakupu gruntów rolnych, nie może być mniejsza od średniej w danym województwie, według danych GUS, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

6.  W przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, rybołówstwa i rybactwa minimalna powierzchnia może być mniejsza od średniej w danym województwie.

 

7.  Ustalając powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rolnym należy uwzględnić grunty stanowiące własność rolnika i grunty dzierżawione przez niego w okresach wieloletnich.

 

8.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na utworzeniu lub urządzeniu gospodarstwa rolnego dającego kredytobiorcy i jego rodzinie podstawowe źródło utrzymania, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 pkt 3).

 

9.  Przez utworzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć tworzenie od podstaw jednostki gospodarczej poprzez ponoszenie nakładów wymienionych w ust. 11.

 

10.  Przez urządzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć poniesienie nakładów wymienionych w ust. 11 w istniejącym gospodarstwie rolnym w celu jego reorganizacji polegającej np. na wprowadzeniu nowej działalności produkcyjnej, specjalizacji produkcji, zwiększeniu skali produkcji lub zmianie technologii produkcji.

 

11.  W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu lub urządzeniu gospodarstwa rolnego i działu specjalnego produkcji rolnej kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup w formie aktu notarialnego własności lub prawa wieczystego użytkowania działki lub działek rolnych wyodrębnionych geodezyjnie oraz naniesień i nasadzeń znajdujących się na gruncie i stanowiących jego wyposażenie,

2)  zakup, budowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja budynków i budowli gospodarczych, z zastrzeżeniem ust. 19, pkt 15) i 16),

3)  zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych lub stanowiących wyposażenie budynków i budowli gospodarczych,

4)  zakup stada podstawowego,

5)  zakup środków obrotowych niezbędnych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, pod warunkiem, że nie stanowią więcej niż 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego przyjętych w planie przedsięwzięcia inwestycyjnego,

6)  budowa lub zakup wraz z przynależnym gruntem budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że:

a)  w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca lub jego małżonek nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania,

b)  koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie przekracza 30% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 50 tys. zł,

7)  zakup samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej,

8)  budowa, zakup, instalacja urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa,

9)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja pomieszczeń socjalnych w gospodarstwach,

10)  budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach,

11)  utwardzenie placów w obrębie gospodarstw i działów specjalnych produkcji rolnej,

12)  budowa i modernizacja dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych,

13)  budowa ogrodzeń w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,

14)  rekultywacja gruntów rolnych, budowa, renowacja i modernizacja stawów rybnych,

15)  wykonanie melioracji szczegółowych,

16)  budowa silosów do zakiszania pasz objętościowych w gospodarstwach rolnych,

17)  zakup silosów zbożowych dla własnych potrzeb przez gospodarstwa rolne,

18)  nakłady inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności polegającej na kiszeniu ogórków lub kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję,

19)  zakup, budowa, rozbudowa i modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do suszenia ziarna zbóż i nasion innych roślin dla własnych potrzeb gospodarstw rolnych,

20)  założenie plantacji wieloletnich, ich prowadzenie (nawożenie i ochrona chemiczna roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami) do momentu wejścia w okres pełnego plonowania,

21)  nakłady inwestycyjne związane z produkcją biogazu w gospodarstwach rolnych,

22)  budowa, rozbudowa i modernizacja budynków oraz zakup maszyn i urządzeń służących do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,

23)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni, przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw, dla potrzeb gospodarstw rolnych,

24)  dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej dotyczących utrzymania kur niosek w klatkach bateryjnych poprzez modernizacje:

a)  klatek bateryjnych,

b)  ferm prowadzących produkcję jaj konsumpcyjnych utrzymujących kury nioski w klatkach bateryjnych,

25)  transport kupowanych maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz środków obrotowych do produkcji rolnej, z wyłączeniem kosztów transportu własnego,

26)  zakup urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji,

27)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 11,

28)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów i licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634),

29)  modernizacja istniejących zakładów wylęgu drobiu, jeżeli inwestycje nie prowadzą do zwiększenia ich zdolności produkcyjnych,

30)  odtworzenie pierwotnych zdolności produkcyjnych zakładów wylęgu drobiu, w przypadku ich losowego zniszczenia, poprzez budowę nowego zakładu na miejsce zniszczonego, a także zakup wyposażenia części produkcyjnej i socjalnej.

 

12.  Przez nakłady związane z uruchomieniem pierwszego cyklu produkcyjnego należy rozumieć zgodne z normami i normatywami dla danej działalności nakłady rzeczowe (np. zakup zwierząt gospodarskich, pasz treściwych, kwalifikowanego materiału siewnego, opału w przypadku upraw w szklarniach ogrzewanych i tunelach ogrzewanych), ponoszone od rozpoczęcia danej działalności do sprzedaży finalnego produktu (np. w produkcji zwierzęcej są to nakłady rzeczowe ponoszone od zakupu zwierząt do ich sprzedaży na rzeź lub do dalszego chowu, w przypadku produkcji mleka od zakupu jałówek do odchowania krowy pierwiastki, a w produkcji roślinnej są to nakłady rzeczowe ponoszone od siewu do zbioru danej rośliny).

 

13.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

14.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

15.  Kredyt na zakup gruntów rolnych nie może zostać przeznaczony na sfinansowanie tej części ceny umownej określonej w akcie notarialnym, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych gruntów rolnych w danym województwie wg danych GUS.

 

16.  W przypadku, gdy cena umowna zakupywanych gruntów rolnych jest wyższa od średniej ceny rynkowej gruntów ustalonej przez GUS dla danego województwa, różnicę w cenie zakupywanych gruntów rolnych można uzupełnić podstawowym kredytem inwestycyjnym (Symbol IP). Wnioskodawca składa jeden plan przedsięwzięcia uwzględniający finansowanie inwestycji  kredytami z dwóch linii kredytowych, natomiast ODR sporządza dwie opinie na odrębnych formularzach właściwych dla danej linii kredytowej. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy wynosi 20% ceny umownej zakupywanych gruntów rolnych.

 

17.  W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las, grunty zakrzewione itp. przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie grunty rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Z wartości przedsięwzięcia finansowanego przy udziale kredytu z linii MR należy wyłączyć wartość nieużytków, lasu, gruntów zakrzewionych itp.

 

18.  W przypadku działalności w zakresie rybołówstwa i rybactwa kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieużytków, przy czym określając ich wartość wg średnich cen rynkowych w danym województwie ustalonych przez GUS należy przyjąć cenę ustaloną przez GUS dla gruntów najsłabszych.

 


19.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup gruntów rolnych, budynków lub ich części, maszyn, urządzeń i inwentarza jeżeli umowa zostaje zawarta:

a)  pomiędzy małżonkami,

b)  pomiędzy rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb, jeśli umowa stanowi spełnienie warunków do otrzymania emerytury (renty) rolniczej w pełnej wysokości lub jeśli zakup gruntów rolnych lub budynków prowadzi do podziału istniejącego gospodarstwa rolnego,

2)  realizację przedsięwzięć na gruntach, w budynkach i budowlach dzierżawionych od osób wymienionych w pkt 1) oraz od teściów,

3)  zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

4)  zakup gruntów rolnych, budynków, budowli i samochodów, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, z zastrzeżeniem ust. 20,

5)  zakup tej części gruntu, która spowoduje przekroczenie powierzchni gospodarstwa rolnego ponad 300 ha użytków rolnych, przy czym dotyczy to wyłącznie powierzchni gruntów stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o kredyt,

6)  zakup gruntów rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest inne niż rolnicze, a także lasów, parków, jezior, pracowniczych ogródków działkowych, działek rekreacyjnych i ogrodów botanicznych,

7)  sfinansowanie tej części ceny umownej określonej w akcie notarialnym, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych gruntów rolnych w danym województwie wg danych Głównego Urzędu Statystycznego,

8)  sfinansowanie tej części ceny umownej nabywanych budynków i budowli służących do produkcji rolnej oraz budynku mieszkalnego, ruchomych środków trwałych (maszyn, urządzeń, stada podstawowego) naniesień i nasadzeń, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym województwie,

9)  zakup mienia tzn. nieruchomości i ruchomych środków trwałych oraz stada podstawowego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli spłata należności rozłożona jest na raty, wg zasad określonych przez ANR,

10)  zakup pojazdów samochodowych, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 7),

11)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

12)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

13)  finansowanie remontów,

14)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

15)  realizację w 2004 r. inwestycji w zakresie wylęgów drobiu, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 29) i 30),

16)  budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację w 2004 r. budynków, jeżeli te inwestycje prowadzą do powstania nowej lub zwiększenia już istniejącej powierzchni produkcyjnej żywca drobiowego.

 

20.  Kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieruchomości, które zostały zakupione, zrekultywowane, wybudowane, zmodernizowane, zaadaptowane lub wyposażone przy udziale kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, przy czym jeżeli kredyt nie został jeszcze spłacony, to w przypadku, gdy:

1)  sprzedaż następuje w okresie do 5 lat od dnia udzielenia kredytu:

a)  kwotę kredytu należy pomniejszyć o wysokość udzielonego wcześniej kredytu, a kupujący zobowiązany jest przejąć dług z tytułu tego kredytu lub

b)  sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu,

2)  sprzedaż następuje po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu - sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu.

 

21.  W przypadku zakupu gruntów rolnych, budynków i budowli, używanych maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych lub samochodów kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

22.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji, z zastrzeżeniem ust. 16.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, podejmujące lub prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 1, które:

1)  w dniu zawarcia umowy kredytu nie przekroczyły 40 roku życia,

2)  posiadają wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony kredyt,

3)  mogą być rencistami, o ile prawo do renty ustalone zostało z tytułu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

4)  nie są emerytami.

 

2.  W przypadku, gdy o kredyt ubiegają się małżonkowie, przynajmniej jedno z nich musi spełniać wszystkie warunki określone w ust. 1.

 

3.  W przypadku, gdy współwłaścicielami lub współdzierżawcami gospodarstwa jest kilka osób, to plan przedsięwzięcia i opinię ODR należy sporządzić dla osób, które spełniają wszystkie warunki określone w niniejszych zasadach. Umowa kredytu również zawierana jest wyłącznie z tymi osobami lub osobą, a pozostałe osoby zobowiązane są przystąpić do długu jako dłużnicy solidarni.

 

4.  Potwierdzeniem posiadania wykształcenia rolniczego jest:

1)  świadectwo lub dyplom ukończenia: szkoły zasadniczej, technikum, liceum, średniego studium zawodowego, policealnego studium zawodowego, a także świadectwo lub dyplom uznane za równorzędne ze świadectwem lub dyplomem ww. szkół, w zawodach i specjalnościach dających wykształcenie rolnicze,

2)  dyplom ukończenia uczelni rolniczej lub ekonomicznej o kierunku ekonomiczno-rolniczym.

 

5.  Udokumentowaniem 3-letniego okresu pracy w gospodarstwie rolnym może być:

1)  zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające okres płatności składki,

2)  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

3)  zaświadczenie rolniczej spółdzielni produkcyjnej o pracy w gospodarstwie zespołowym,

4)  poświadczenie dokonane przez Bank prowadzący przez okres co najmniej 3 lat rachunek bieżący rolnika lub Bank, w którym rolnik co najmniej przez okres 3 lat obsługiwał kredyty inwestycyjne lub kredyty obrotowe,

5)  zaświadczenie Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i płaceniu podatku rolnego,

6)  zaświadczenie Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku od działów specjalnych produkcji rolnej,

7)  oświadczenie rodziców bądź innych osób, które prowadzą lub prowadziły gospodarstwo rolne, zawierające poświadczenie własnoręczności podpisu składającej je osoby dokonane przez właściwy Urząd Gminy lub notariusza, o co najmniej trzyletnim okresie pracy w gospodarstwie, przy czym wiek rolnika, od którego można liczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 15 lat. Do tego okresu zaliczać można czas nauki w szkole dziennej.

 

Rozdział III

Warunki udzielania kredytu

 

1. Kwota kredytu nie może przekroczyć:

1)  80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, nie więcej niż 4 mln zł,

2)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej nie więcej niż 8 mln zł,

3)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

2. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii MR nie może przekroczyć kwoty:

1)  4 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, usługach dla rolnictwa,

2)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 3),

3)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

3.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 1 i 2, do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji.

 

4. Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

5.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

6.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

7.  Dopłaty do oprocentowania kredytu nie mogą przekraczać kwoty odsetek naliczonej w wysokości 1,05 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

8.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 6, 7 i 10, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym Dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

9.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 8, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

10.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu, a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 1,2% w stosunku rocznym.

 

11.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat.

 

12.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu. 

 

13.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

14.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

15.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

16.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii MR. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

17.  Podmioty ubiegające się o kredyt na realizację przedsięwzięć wymienionych w rozdz. I,
ust. 11, pkt 24) zobowiązane są posiadać pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającą iż modernizacje klatek bateryjnych lub ferm podejmowane są w celu dostosowania ich do wymogów Unii Europejskiej dotyczących utrzymywania kur niosek w klatkach bateryjnych.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania ze środków Agencji dopłat do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie wywiąże się z obowiązku prowadzenia w 2003 r. rachunkowości rolnej, jeśli kredyt udzielony został w 2002 r.,

5)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne lub na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

6)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

7)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR, grunty i gospodarstwa rolne albo inne obiekty, maszyny i urządzenia nabyte, wybudowane, zaadaptowane lub zmodernizowane za kredyt,

8)  zmieni kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego w okresie kredytowania bez uprzedniej zgody banku.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Kredytobiorca za zgodą Banku może zmienić kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego na inny w zakresie produkcji rolnej lub działu specjalnego wymieniony w części I.

 

9.  Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 8, jest sporządzenie zmiany do planu przedsięwzięcia. Zmiana opinii ODR nie jest wymagana.

 

10.  Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 8, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków do produkcji rolnej, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług spełnia warunki określone w niniejszych zasadach, gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR. Przy zmianie kierunku produkcji przejmującego dług obowiązują postanowienia ust. 9.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

2.  Plan przedsięwzięcia powinien w szczególności określać:

1)  pełne nakłady na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa,

2)  okres realizacji inwestycji,

3)  aktualny i przewidywany w czasie kredytowania poziom i strukturę dochodów osobistych kredytobiorcy i jego rodziny umożliwiający ocenę, czy dochody z gospodarstwa będą stanowiły podstawowe źródło utrzymania kredytobiorcy i jego rodziny, tj. czy w strukturze dochodu osobistego kredytobiorcy i jego rodziny, począwszy od drugiego roku, a w przypadku nowozakładanych sadów i plantacji szparagów od piątego roku, następującego po roku, w którym udzielony został kredyt, do końca okresu kredytowania dochody z gospodarstwa rolnego będą stanowiły nie mniej niż 60%.

 

3.  Udział dochodów z gospodarstwa rolnego w ogólnym dochodzie kredytobiorcy i jego rodziny należy ustalać jako relację dochodu rolniczego netto do dochodu osobistego. Dochód osobisty to suma dochodu rolniczego netto i dochodów spoza gospodarstwa, w skład których wchodzić mogą: wynagrodzenia za pracę poza gospodarstwem, dywidendy z tytułu posiadanych akcji lub udziałów, renty i emerytury, dochody z najmu i dzierżawy, ta część podzielonego zysku spółki cywilnej, która zostaje w dyspozycji jej właściciela, darowizny i inne dochody spoza gospodarstwa.

 

4.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

5.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 1 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji,

2)  uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu produktów,

3)  okres realizacji inwestycji.

 

6.  ODR opiniując plany przedsięwzięć dotyczące zakupu pojedynczych maszyn i urządzeń powinien zwrócić uwagę w szczególności, czy wydajność maszyny lub urządzenia jest dostosowana do skali produkcji gospodarstwa.

 

7.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

8.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

9.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

10.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

11.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

12.  Jeżeli zmiana średnich cen rynkowych gruntów rolnych w województwie według komunikatu podanego przez GUS nastąpiła po przyjęciu przez Bank wniosku kredytowego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 11, opinia ODR nie traci ważności, a Bank może kontynuować rozpatrywanie złożonego wniosku.

 

13.  Jeżeli zmiana średnich cen rynkowych gruntów rolnych w województwie według komunikatu podanego przez GUS nastąpiła w okresie ważności opinii, ale przed przyjęciem przez Bank wniosku kredytowego z dokumentami, o których mowa w ust. 11, to konieczna jest zmiana opinii ODR.

 

14.  ODR opiniujące plany przedsięwzięć dotyczące zakupu budynków, budowli i ruchomych środków trwałych oraz Banki kredytujące powinny korzystać z informacji o ich cenach rynkowych (umownych) uzyskiwanych z kancelarii notarialnych, urzędów gmin, wydziałów rolnictwa urzędów wojewódzkich, wojewódzkich urzędów statystycznych, oddziałów terenowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zestawień publikowanych w wydawnictwach opracowywanych przez ODR. W przypadku wątpliwości, czy dana cena nie jest zawyżona, należy skorzystać z wyceny rzeczoznawcy. Koszty tej wyceny ponosi wnioskodawca.

 

15.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

16.  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kredyt może zostać udzielony na zakup gruntów rolnych, pod warunkiem, że:

1)  planowane do zakupu grunty w ewidencji gruntów prowadzonej przez starostów określone zostały jako użytki rolne,

2)  wnioskodawca przedstawił zaświadczenie właściwego organu, że obszar przewidziany do nabycia za kredyt nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.

 

17. Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

 

Opracowano w ARiMR