Zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, określonych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) – symbol KL/02

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć mających na celu wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową (cel: usuwanie skutków klęski suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi – N).

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na działalności określone w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w następujących grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

3)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) - 01.30.Z,

4)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

5)  działy specjalne produkcji rolnej - DS.

 

3.  Przez klęskę żywiołową należy rozumieć szkody spowodowane suszą, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem, plagą gryzoni lub osuwiskiem ziemi w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.

 

4.  Przez wznowienie produkcji należy rozumieć ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:

1)  kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2)  nawozów mineralnych,

3)  środków ochrony roślin,

4)  paliwa na cele rolnicze,

5)  inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

6)  matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

7)  pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

8)  materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

9)  pasz objętościowych.

 

5.  Koszt zakupu rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej może obejmować koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

 

6.  Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

 

7.  Kredyt może być zaciągany przez poszkodowanych prowadzących wyłącznie gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania.

 

8.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

 

9.  Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską żywiołową w danym roku mogą być udzielane przez banki w terminie:

1)  do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,

2)  do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 2.

 

2.  Osoby prawne prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 2.

 

3.  Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 2.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych w wyniku jednej z wymienionych w tytule klęsk żywiołowych nastąpić może wyłącznie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek właściwego wojewody zgłoszony w okresie 2 miesięcy od wystąpienia klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem dokonania w ciągu 30 dni od wystąpienia klęski oszacowania strat przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

2.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia finansowanego przy udziale kredytu z linii KL. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

3.  Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wielkości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstałych w uprawach rolnych, inwentarzu i rzeczowych środkach do produkcji rolnej, nie więcej jednak niż:

1)  4 mln zł na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,

2)  8 mln zł na działy specjalne produkcji rolnej.

 

4.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

5.  Kredyty na likwidację skutków klęsk żywiołowych z linii inwestycyjnej (symbol KL/01) i obrotowej (symbol KL/02) nie podlegają sumowaniu z kredytami, o których mowa w części II niniejszych zasad.

 

6.  Suma kredytów na likwidację skutków klęsk żywiołowych z linii inwestycyjnej (symbol KL/01) i obrotowej (symbol KL/02) nie może przekroczyć kwot, o których mowa w ust. 3.

 

7.  Udział środków własnych kredytobiorcy nie jest wymagany.

 

8.  Kredyt może zostać udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 

9.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

10.  Dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Agencji nie mogą przekraczać kwoty odsetek naliczonej w wysokości 1,05 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

11.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 9, 10 i 13, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym Dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

12.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 11, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

13.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 1,2% w stosunku rocznym.

 


14.  W okresie objętym umową kredytu bank może stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez ARiMR, z zastrzeżeniem ust. 15, dopłat nie może przekroczyć:

1)  24 miesięcy z zastrzeżeniem pkt 2), 3), 4) i 5), przy czym kredyt i odsetki mogą być spłacone jednorazowo w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu,

2)  36 miesięcy - w przypadku kredytów udzielonych na wznowienie produkcji po klęskach mających miejsce w 1999 r. lub w 2000 r., przy czym kredyt i odsetki mogą być spłacone jednorazowo w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu,

3)  42 miesięcy - w odniesieniu do kredytobiorców, których gospodarstwa zostały
w 2000 r. ponownie dotknięte klęską żywiołową, przy czym kredyt i odsetki mogą być spłacone jednorazowo w terminie do 42 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu. Postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie umów zawartych do dnia 31 maja 2000 r.,

4)  4 lat - w przypadku kredytów udzielnych na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych mających miejsce w 2000 r., jeśli gospodarstwo kredytobiorcy znajduje się na obszarach dotkniętych w 2001 r. klęską powodzi, przy czym kredyt i odsetki mogą być spłacone jednorazowo w terminie do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu,

5)  4 lat – w przypadku kredytów udzielonych na wznowienie produkcji po klęskach suszy lub wymarznięcia mających miejsce w 2000 r. lub powodzi mającej miejsce w 2000 r. lub w 2001 r., w tym również jeżeli oprócz tych klęsk w tym samym okresie wystąpiły w danym gospodarstwie inne klęski, przy czym kredyt i odsetki mogą być spłacone jednorazowo w terminie do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.

 

15.  Okresy stosowania przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytu wymienione w ust. 14 pkt 1) – 5) mogą zostać wydłużone o 1 rok w odniesieniu do gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych w 2003 r. klęską suszy, o ile komisje powołane przez wojewodę dokonały w nich szacunku strat powstałych wskutek tej klęski.

 

16.  W okresie objętym umową kredytu Bank może wydłużyć okres spłaty kredytu poza maksymalne okresy spłaty wymienione w ust. 14, pkt 1) – 5) i ust. 15. Po upływie maksymalnych okresów spłaty ARiMR nie będzie stosowała dopłat a oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż wynikające z umowy zawartej pomiędzy ARiMR a Bankiem.

 

17.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie spłaty odsetek zgodnie z harmonogramem określonym w umowie kredytu,

2)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie kredytu,

3)  nie udokumentuje wykorzystania co najmniej 70% wartości kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 2 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub spłaty odsetek, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w niniejszym dziale lub w dziale I,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Kredytobiorca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa w całym okresie kredytowania.

 

9.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu bez konieczności występowania o zgodę Agencji, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Pobranie przez poszkodowanego z banku lub ODR formularza wniosku o kredyt, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

2.  Uzyskanie pozytywnej opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę. Opinia sporządzona jest na formularzu określonym w ust. 1.

 

3.  Złożenie wniosku kredytowego w banku współpracującym z Agencją w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

4.  Pozytywna opinia Wojewody nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

Rozdział VI

Szczególne uregulowanie spłat już udzielonych kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR

 

W przypadku podmiotów posiadających zobowiązania z tytułu kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji i dotkniętych klęską powodzi, która wystąpiła w lipcu 1997, kwietniu i lipcu 1998 r. oraz klęską huraganu w województwie zamojskim, który wystąpił 1997 r., bank może na wniosek kredytobiorcy:

1)  wydłużyć okres karencji w spłacie odsetek do 3 lat,

2)  zastosować prolongatę w spłacie kapitału i odsetek do 3 lat, bez konieczności aneksowania planu przedsięwzięcia i ODR, przy czym okres od dnia udzielenia kredytu do momentu całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 12 lat, a w uzasadnionych przypadkach 15 lat.

 

 

Opracowano w ARiMR