Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, określonych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zmianami) – symbol KL/01

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu:

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć mających na celu wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową (cel: usuwanie skutków klęski suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi – N).

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na działalności określone w “Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, zawartym w części I, w grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2,

3)  uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) – 01.30.Z,

4)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

5)  działy specjalne produkcji rolnej - DS.

 

3.  Przez klęskę żywiołową należy rozumieć szkody spowodowane suszą, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem, plagą gryzoni lub osuwiskiem ziemi w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.

 

4.  Przez wznowienie produkcji należy rozumieć ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na:

1)  przywrócenie funkcji użytkowych:

a)  zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także budynków mieszkalnych, urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,

b)  uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,

2)  przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:

a)  kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu,

b)  stada podstawowego inwentarza żywego,

3)  zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.

 

5.  Kredyt może zostać przeznaczony również na finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych.

 

6.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

7.  Koszt zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego może obejmować koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

 

8.  Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

 

9.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Odbudowa i remont budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

10.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

2)  zakup pojazdów samochodowych, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3),

3)  zakup pojazdów samochodowych, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

4)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

5)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

 

11.  W przypadku zakupu używanych maszyn, urządzeń, narzędzi rolniczych lub samochodów kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, iż nie były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

12.  Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską żywiołową w danym roku mogą być udzielane przez banki w terminach:

1)  do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,

2)  do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

 

13.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 2.

 

2.  Osoby prawne prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 2.

 

3.  Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność określoną w rozdz. I ust. 2.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Uruchomienie linii kredytowej dla poszkodowanych w wyniku jednej z wymienionych w tytule klęsk żywiołowych nastąpić może wyłącznie za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek właściwego wojewody zgłoszony w okresie 2 miesięcy od wystąpienia klęski. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem dokonania w ciągu 30 dni od wystąpienia klęski oszacowania strat przez komisję powołaną przez wojewodę.

 

2.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii KL. W przypadku rolników objętych zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzględnia się wartość faktury brutto.

 

3.  Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej jednak niż:

1)  4 mln zł na przedsięwzięcie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,

2) 8 mln zł na działy specjalne produkcji rolnej.

 

4.  Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania na podstawie odrębnych przepisów bilansów skonsolidowanych, wysokość kwoty kredytu ustala się dla podmiotu dominującego (jednostki dominującej) i jednostek zależnych łącznie.

 

5.  Suma kredytów na likwidację skutków klęsk żywiołowych z linii inwestycyjnej (symbol KL/01) i obrotowej (symbol KL/02) nie może przekroczyć kwot, o których mowa w ust. 3.

 

6.  Kredyty na likwidację skutków klęsk żywiołowych z linii inwestycyjnej (symbol KL/01) i obrotowej (symbol KL/02) nie podlegają sumowaniu z kredytami, o których mowa w części II niniejszych zasad.

 

7.  Udział środków własnych kredytobiorcy nie jest wymagany.

 

8.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na:

1)  8 lat w odniesieniu do nakładów określonych w rozdz. I ust. 4 pkt 1), 2) lit. b) i 3),

2)  5 lat w odniesieniu do nakładów określonych w rozdz. I ust. 4 pkt 2) lit. a).

 

9.  Postanowienia ust. 8 pkt 2) mogą mieć również zastosowanie do zawartych przed dniem
1 grudnia 1998 r. umów o kredyt obrotowy, o którym mowa w dziale II, udzielony na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu.

 

10.  Na obszarach dotkniętych klęską powodzi, która wystąpiła w kwietniu i lipcu 1998 r., kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 12 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 15 lat.

 

11.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat, a w przypadku kredytu przeznaczonego na sfinansowanie nakładów określonych w rozdz. I ust. 4 pkt 2) lit. a)
1 roku. Okres karencji liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu. 

 

12.  Na obszarach dotkniętych klęską powodzi, która wystąpiła w kwietniu i lipcu 1998 r., karencja w spłacie kapitału i odsetek nie może przekroczyć 3 lat.

 

13.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

14.  Dopłaty do oprocentowania kredytu ze środków Agencji nie mogą przekraczać kwoty odsetek naliczonej w wysokości 1,05 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

 

15.  W przypadku kredytów udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 27 września 2003 r. Agencja może zwiększyć dopłaty do oprocentowania w odniesieniu do niespłaconej części kredytu na warunkach określonych w ust. 13, 14 i 17, o ile Bank stwierdzi, że:

1)  przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców spełniają warunki określone w niniejszym dziale,

2)  kredyt jest spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytu.

 

16.  Zwiększone dopłaty, o których mowa w ust. 15, są stosowane od dnia podpisania przez Bank z kredytobiorcą stosownego aneksu do umowy kredytu.

 

17.  Kredytobiorca płaci oprocentowanie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością zastosowanych dopłat, nie niższej niż 1,2% w stosunku rocznym.

 

18.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.

 

19.  W przypadkach, o których mowa w ust. 18:

1)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć:

a)  8 lat, a w przypadku kredytu przeznaczonego na sfinansowanie nakładów określonych w rozdz. I ust. 4 pkt 2) lit. a – 5 lat, z zastrzeżeniem pkt 2,

b)  na obszarach dotkniętych klęską powodzi, która wystąpiła w lipcu 1997 r., kwietniu i lipcu 1998 r. oraz klęską huraganu w województwie zamojskim, który wystąpił w 1997 r. 12 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 15 lat, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)  okresy, o których mowa w pkt 1) lit. a) i b), mogą zostać wydłużone o 1 rok w odniesieniu do gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych w 2003 r. klęską suszy, o ile komisje powołane przez wojewodę dokonały w nich szacunku strat powstałych wskutek tej klęski,

3)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

20.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich zapłatę z góry.

 

21.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie wznowi produkcji zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych na cele inwestycyjne zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  śmierć kredytobiorcy z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

2)  orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub orzeczona trwała całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo trwała niezdolność do pracy orzeczona na podstawie innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym uniemożliwiająca prowadzenie działalności, na jaką udzielony został kredyt, z wyjątkiem sytuacji, w których nastąpiła sukcesja praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu,

3)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

4)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w niniejszym dziale lub w dziale II,

5)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych, pod warunkiem, że:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

9.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

10.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie i nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków do produkcji rolnej, pod warunkiem sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

11.  Kredytobiorca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej w całym okresie kredytowania.

 

12.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu bez konieczności występowania o zgodę Agencji, jeżeli przejmujący dług gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę.

 

13.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Pobranie przez poszkodowanego z banku lub ODR formularza wniosku o kredyt, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

2.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR, planu przedsięwzięcia inwestycyjnego określającego m. in. okres realizacji inwestycji.

 

3.  Uzyskanie pozytywnej opinii wojewody dotyczącej w szczególności zakresu i wysokości doznanych szkód, których oszacowania dokonuje komisja powołana przez wojewodę. Opinia sporządzona jest na formularzu określonym w ust. 1.

 

4.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

5.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 2 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji,

2)  uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu,

3)  okres realizacji inwestycji.

 

6.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

7.  Na wniosek kredytobiorcy złożony przed upływem terminu ważności, ODR może przedłużyć ważność opinii na kolejne trzy miesiące, jeżeli nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

8.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

9.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

10.  Złożenie wniosku kredytowego w banku współpracującym z Agencją w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie wraz z pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

11.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

12.  Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Szczególne uregulowanie spłat już udzielonych kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR

 

W przypadku podmiotów posiadających zobowiązania z tytułu kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji i dotkniętych klęską powodzi, która wystąpiła w lipcu 1997 r., kwietniu i lipcu 1998 r. oraz klęską huraganu w województwie zamojskim, który wystąpił 1997 r., bank może na wniosek kredytobiorcy:

1)  wydłużyć okres karencji w spłacie odsetek do 3 lat,

2)  zastosować prolongatę w spłacie kapitału i odsetek do 3 lat, bez konieczności aneksowania planu przedsięwzięcia i opinii ODR, przy czym okres od dnia udzielenia kredytu do momentu całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 12 lat, a w uzasadnionych przypadkach 15 lat.

 

 

 

Opracowano w ARiMR


Rozdział VII

Wzór nr 19/04 określony przez Prezesa ARiMR stanowiący wzór opinii ODR do linii KL

 

 

Symbol - KL/ .......................

nr rejestru: ...........................

Pieczęć                                                                                                 ............................

 

 

 

OPINIA

 

 

 

....................................................................................................................................................................

/nazwa i siedziba jednostki wydającej opinię/

 

o planie przedsięwzięcia inwestycyjnego złożonego i zarejestrowanego w dniu .............................. pod nr ............................. dla: ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego/

data urodzenia /dzień, miesiąc, rok/: | __| __|         | __| __|        | __| __| __| __|     

PESEL:                                          | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| 

REGON:                                      | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|

NIP:                                             | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|

 

...................................................................................................................................................................

/miejsce zamieszkania/siedziba podmiotu gospodarczego/

 

1.  Rodzaj klęski żywiołowej, która dotknęła wnioskującego o kredyt i poniesione przez niego szkody:

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.  Działalność, na którą ma zostać udzielony kredyt: ..............................................................................

...................................................................................... zaliczana do grupowania PKD1) ....................

 

3.  Cel kredytu: usuwanie skutków klęski suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi – N – tak/nie2).

 

4.  Wysokość szkód określona przez komisję powołaną przez wojewodę wynosi .............................. zł.

 

5.  Przeznaczenie kredytu (nakłady)1):

 

Lp.

Kod

Przeznaczenie kredytu (nakłady)

Kwota

kredytu (zł)

Inne

informacje

1.

101

zakup, budowa, budynków inwentarskich

 

m2

2.

102

modernizacja, adaptacja, remont budynków inwentarskich

 

m2

3.

105

zakup, budowa, modernizacja, adaptacja innych budynków

 

m2

4.

107

zakup, budowa, remont budynku mieszkalnego

 

m2

5.

108

zakup, budowa silosów

 

ton

6.

109a

budowa, modernizacja dróg

 

km

7.

109b

utwardzenie placów

 

m2

8.

109c

budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej

 

szt.

9.

109d

budowa, modernizacja ujęć wody

 

szt.

10.

109e

budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków

 

szt.

11.

111

zakup maszyn lub urządzeń rolniczych

 

szt.

12.

112

zakup ciągników

 

szt.

13.

113

zakup kombajnów

 

szt.

14.

116

zakup innych maszyn lub urządzeń

 

szt.

15.

117

zakup samochodów (ciężarowych, dostawczych i specjalistycznych)

 

szt.

16.

118

zakup stada podstawowego

 

szt.

17.

120

zakup materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich

 

szt.

18.

200

pozostałe

............................................................................................................

............................................................................................................ ............................................................................................................

 

-

razem kwota kredytu

 

 

 

6.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi .......................... zł, w tym kredyt ......................... zł, tj. .......... %, przy czym w ramach całkowitych kosztów przedsięwzięcia koszty ogólne wynoszą ..................... zł, tj. .........%.

 

7.  Okres kredytowania ..................................., w tym karencja w spłacie kapitału .................................

 

8.  Przewidywany okres realizacji inwestycji: .........................................................................................

 

9.  Przedsięwzięcie jest / nie jest2) uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym:

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

10.   Ocena wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu produktów:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

11.   Przedsięwzięcie spełnia / nie spełnia / spełnia z zastrzeżeniami2) warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.) i w zasadach udzielania kredytów w ramach linii KL/01:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 


12. Występujący o opinię przedstawił następujące dokumenty świadczące o tym, że poniesione straty nastąpiły na skutek okoliczności określonych w § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Opiniujący plan przedsięwzięcia:

 

..................................................................

/imię i nazwisko/

 

 

..................................................................

/podpis i pieczęć Dyrektora ODR/

 

..................................................................

data wydania opinii

 

 

 

 

 

 

1) wybrać oznaczenie właściwe dla danej podlinii określone w części IV zasad udzielania kredytów

2)              niepotrzebne skreślić

 

Opinia jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej wydania

Kopia opinii jest zarejestrowana i przechowywana w ODR