Dział XII

 

Zasady udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 88, poz. 983),
określonych w § 11 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16 poz. 82 z późn. zm.) – Symbol GP

 

Rozdział I

Przeznaczenie kredytu

 

1.  Kredyt może zostać udzielony na działalności wymienione w „Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych”, dotyczące wyłącznie produktów i grup produktów wymienionych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 26, poz. 292), zawartych w części I, w grupach:

1)  uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1,

2)  chów i hodowla zwierząt - 01.2, z wyłączeniem chowu i hodowli ślimaków oraz chowu i hodowli innych zwierząt gospodarskich - 01.25.Z,

3)  działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt - 01.4,

4)  połowy ryb w wodach śródlądowych - 05.01.Z,

5)  działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb - 05.02.A,

6)  kury, gęsi, kaczki, indyki, pasieki powyżej 80 rodzin, króliki powyżej 50 szt. samic stada podstawowego - 5ds, 6ds, 7ds,

7)  produkcja świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa w tuszach, półtuszach i w kawałkach - 15.11.Z,

8)  produkcja świeżego lub mrożonego mięsa drobiowego i króliczego - 15.12.Z,

9)  chłodzenie i mrożenie ryb - 15.20.Z.

 

2.  Kredyt może zostać udzielony na realizację przedsięwzięć, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1)  rozszerzenie asortymentu produkcji – A,

2)  zwiększenie skali produkcji – B,

3)  dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE – C,

4)  obniżenie kosztów produkcji – D,

5)  poprawa ochrony środowiska zgodnie ze standardami UE – E,

6)  zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych – F,

7)  wprowadzenie nowej technologii – G,

8)  poprawa jakości produkcji – H,

9)  poprawa gospodarki odpadami – I,

10)  doskonalenie dotychczasowej technologii produkcji – J.

 


3.  W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w działalnościach wymienionych w ust. 1 kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  zakup, modernizacja, adaptacja, budowa i rozbudowa budynków i budowli gospodarczych wykorzystywanych dla potrzeb działalności produkcyjnej prowadzonej przez grupę, z zastrzeżeniem ust. 6, pkt 7) i 8),

2)  zakup i montaż maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych do produkcji rolnej,

3)  zakup stada podstawowego,

4)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni, przechowalni, zamrażalni, chłodni i schładzalni owoców, warzyw i ziemniaków, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych,

5)  zakup, budowa, rozbudowa i modernizacja budynków oraz zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do suszenia ziarna zbóż i nasion innych roślin dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych,

6)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja elewatorów i silosów zbożowych dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę,

7)  zakup, budowa, adaptacja i modernizacja elewatorów i silosów do przechowywania nasion roślin oleistych dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę,

8)  wstępne przygotowanie płodów rolnych do sprzedaży (czyszczenie, mycie, sortowanie, pakowanie),

9)  zakup ciągników, przyczep rolniczych, samochodów ciężarowych, dostawczych, specjalistycznych dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych,

10)  zakup, modernizacja, adaptacja i wyposażenie w niezbędny sprzęt, tj. regałów, lad chłodniczych, wag do sprzedaży detalicznej, kas fiskalnych, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatów telefonicznych, faksów, wyposażenia części socjalnej (umywalki, ubikacje) pomieszczeń lub obiektów, w których prowadzona będzie przez grupę producentów rolnych sprzedaż detaliczna,

11)  zakup niezbędnego wyposażenia, tj. komputerów wraz z oprogramowaniem, kas fiskalnych, mebli, regałów, aparatów telefonicznych, faksów oraz opłata za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych na terenach giełd rolniczych lub rynków hurtowych, w których prowadzona będzie sprzedaż hurtowa przez grupę producentów rolnych,

12)  zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych do:

a)  uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa końskiego,

b)  uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa wołowego,

c)  uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa wieprzowego,

d)  uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa oraz podrobów z drobiu,

e)  uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa oraz podrobów króliczych,

f)   chłodzenia ziemniaków,

g)  suszenia liści tytoniu,

h)  suszenia chmielu,

i)   uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa baraniego i koziego,

j)   chłodzenia lub mrożenia świeżych ryb słodkowodnych,

13)  budowa obiektów, zakup, modernizacja i instalacja maszyn oraz urządzeń poprawiających gospodarkę energetyczną, wodno-ściekową i ochronę środowiska,

14)  budowa, zakup, instalacja urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa lub zakładu,

15)  zakup, budowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń socjalnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

16)  budowa i modernizacja oczyszczalni i podczyszczalni ścieków w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

17)  budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach rolnych,

18)  utwardzenie placów w obrębie gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,

19)  budowa i modernizacja:

a)  dróg łączących teren zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego z siecią dróg publicznych,

b)  dróg wewnętrznych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

c)  dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych,

20)  budowa ogrodzeń w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,

21)  rekultywacja gruntów rolnych,

22)  wykonanie melioracji szczegółowych,

23)  budowa silosów do zakiszania pasz objętościowych,

24)  założenie plantacji wieloletnich, ich prowadzenie (nawożenie i ochrona  chemiczna roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami) do momentu wejścia w okres pełnego plonowania,

25)  budowa, rozbudowa i modernizacja budynków oraz zakup maszyn i urządzeń służących do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,

26)  transport kupowanych maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz środków obrotowych do produkcji rolnej, z wyłączeniem kosztów transportu własnego,

27)  zakup urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji,

28)  dokończenie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji lub adaptacji, o których mowa w ust. 3,

29)  finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczają 12% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, w zakresie:

a)  opłat za usługi (honoraria architektów, inżynierów, konsultantów, studia wykonalności),

b)  opłat sądowych i notarialnych,

c)  patentów i licencji,

d)  szkoleń i ekspertyz związanych z systemem HACCP – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634),

30)  inwestycje dostosowujące do wymogów Unii Europejskiej dotyczących utrzymania kur niosek w klatkach bateryjnych poprzez modernizację:

a)  klatek bateryjnych,

b)  ferm prowadzących produkcję jaj konsumpcyjnych utrzymujących kury nioski w klatkach bateryjnych,

31)  modernizacja istniejących zakładów wylęgu drobiu, jeżeli inwestycje nie prowadzą do zwiększenia ich zdolności produkcyjnych,

32)  odtworzenie pierwotnych zdolności produkcyjnych zakładów wylęgu drobiu, w przypadku ich losowego zniszczenia, poprzez budowę nowego zakładu na miejsce zniszczonego, a także zakup wyposażenia części produkcyjnej i socjalnej.

 


4.  W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez grupę producentów rolnych utworzoną dla grupy produktów „ryby żywe słodkowodne” kredyt niezależnie od nakładów wymienionych w ust. 3 może zostać udzielony na sfinansowanie następujących nakładów:

1)  inwestycje dostosowujące gospodarstwa rybackie do wymagań przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska poprzez:

a)  zakup gruntu pod budowę osadników i oczyszczalni oraz zakup, montaż i modernizację urządzeń służących do poprawy jakości wód poprodukcyjnych,

b)  budowę osadników i oczyszczalni,

c)  zakup urządzeń laboratoryjnych oraz monitorujących stan środowiska wodnego,

2)  modernizacja obiektów hodowlanych prowadząca do wzrostu produkcji w sytuacji ograniczonych zasobów wody o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych poprzez budowę, zakup i montaż urządzeń do poboru wody, jej recyrkulacji oraz napowietrzania, natleniania, monitorowania ilości i jakości wody niezbędnej do produkcji ryb,

3)  modernizacja obiektów prowadząca do poprawy stanu sanitarnego gospodarstwa (dotyczy wymagań sanitarno-weterynaryjnych) poprzez:

a)  zakup, budowę, montaż urządzeń dezynfekcyjnych,

b)  zakup wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego dla potrzeb sanitarno-weterynaryjnych,

c)  modernizację wylęgarni i obiektów rybackich pod kątem spełnienia wymogów sanitarno-weterynaryjnych,

4)  rozwój produkcji materiału zarybieniowego ryb reofilnych (świnka, brzana, kleń, jaź, boleń) oraz rzadkich i chronionych (sum, szczupak, sandacz, certa, miętus, łosoś, troć, jesiotr, pstrąg potokowy, lipień i inne) poprzez budowę, wyposażenie i modernizację wylęgarni i przechowalni ryb,

5)  zakup materiału zarybieniowego w celu wznowienia w gospodarstwie rybackim produkcji ryb, której cykl został przerwany w wyniku zdarzenia losowego (powódź, choroby, zatrucia, śnięcia i inne), po usunięciu skutków zaistniałego zdarzenia (dezynfekcja, kwarantanna, naprawa urządzeń itp.),

6)  zakup materiału zarybieniowego na potrzeby:

a)  zarybiania rzek, jezior i zbiorników zaporowych,

b)  pierwszej obsady narybku dla nowo wybudowanych obiektów stawowych,

7)  budowa i modernizacja wylęgarni ryb oraz zaplecza przechowalniczego spełniającego warunki sanitarno-weterynaryjne,

8)  zakup taboru pływającego i sprzętu połowowego,

9)  zakup urządzeń niezbędnych w gospodarce rybackiej, w tym m. in.:

a)  pomp wodnych,

b)  agregatów prądotwórczych,

c)  basenów do przechowywania i transportu ryb żywych wraz z wyposażeniem do zasilania w tlen i wodę,

d)  środków transportu, ciągników i przyczep rolniczych – z wyłączeniem samochodów osobowych,

e)  sortownic do ryb,

f)   transporterów hydraulicznych i mechanicznych do przesyłu ryb,

g)  wag specjalistycznych stosowanych w rybactwie,

h)  silników łodziowych,

i)   komputerów, oprogramowania i oprzyrządowania,

j)   wytwornic lodu i urządzeń chłodniczych,

k)  urządzeń do automatycznego karmienia ryb,

l)   myjek skrzyń i pojemników,

ł)   silosów paszowych,

m) spychaczy i koparek (wyłącznie w gospodarstwach stawowych o powierzchni stawów powyżej 50 ha),

n)  kosiarek pływających oraz kosiarek do wykaszania grobli,

o)  urządzeń do odmulania stawów,

10)  budowa i modernizacja budowli towarzyszących, w tym:

a)  budynków gospodarczych,

b)  przystani rybackich służących wyłącznie do cumowania, przeprowadzania remontów oraz załadunku i wyładunku jednostek rybackich,

c)  płuczek,

11)  niezbędne nakłady rzeczowe na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego, pod warunkiem, że nie stanowią więcej niż 30% kwoty kredytu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz związane są z nakładami wymienionymi w pkt 3), lit. c, pkt 4) /dla budowy wylęgarni ryb/, pkt 5), pkt 7) /dla budowy i modernizacji wylęgarni ryb/ oraz pkt 12) lit a),

12)  wykonanie melioracji rybackich polegających na:

a)  budowie i modernizacji obiektów stawowych,

b)  zakupie materiałów niezbędnych do budowy i modernizacji urządzeń piętrzących wodę (wyłącznie w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym).

 

5.  Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie w obiektach własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich. Przez dzierżawę w okresie wieloletnim należy rozumieć umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż 3 lata i trwający co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy musi być zawarta na piśmie i powinna w sposób nie budzący wątpliwości określać datę jej zawarcia i czas jej trwania. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja budynków lub budowli w nieruchomościach dzierżawionych wymaga uzyskaniu zgody właściciela na realizację inwestycji.

 

6.  Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na:

1)  zakup maszyn i urządzeń rolniczych, które zostały wyprodukowane wcześniej niż trzy lata przed datą zakupu lub były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych,

2)  zakup budynków i budowli, które były już przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych, z zastrzeżeniem ust. 7,

3)  finansowanie remontów,

4)  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

5)  spłatę należności, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu,

6)  realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest lub będzie pomoc ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, dokapitalizowania oraz zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

7)  realizację w 2004 r. inwestycji w zakresie wylęgów drobiu, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 31) i 32),

8)  budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację w 2004 r. budynków, jeżeli te inwestycje prowadzą do powstania nowej lub zwiększenia już istniejącej powierzchni produkcyjnej żywca drobiowego.

 

7.  Kredyt może zostać przeznaczony na zakup budynków i budowli, nieruchomości wraz z budynkami i budowlami, które zostały zakupione, wybudowane, zmodernizowane, zaadaptowane lub wyposażone przy udziale kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, przy czym jeżeli kredyt nie został jeszcze spłacony, to w przypadku, gdy:

1)  sprzedaż następuje w okresie do 5 lat od dnia udzielenia kredytu:

a)  kwotę kredytu należy pomniejszyć o wysokość udzielonego wcześniej kredytu, a kupujący zobowiązany jest przejąć dług z tytułu tego kredytu lub

b)  sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu,

2)  sprzedaż następuje po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu - sprzedający nie będzie otrzymywał dopłat do niespłaconej części kredytu.

 

8.  Przez maszyny, urządzenia lub narzędzia rolnicze należy rozumieć środki trwałe wymienione w działach: 28, 29, 34 i 35 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym produkcji rolnej lub zakładzie świadczącym usługi dla rolnictwa.

 

9.  W przypadku zakupu używanych maszyn i urządzeń rolniczych kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić w banku oświadczenie sprzedającego, czy były one przedmiotem obrotu z zastosowaniem preferencji państwowych.

 

10.  Przedsięwzięcie może być realizowane przy udziale tylko jednej linii kredytowej z dopłatami Agencji.

 

Rozdział II

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt

 

1.  O kredyt mogą ubiegać się grupy producentów rolnych utworzone, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, dla produktów lub grup produktów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych, posiadające decyzję wojewody właściwego ze względu na siedzibę grupy o wpisie do rejestru grup, prowadzące działalność, jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną.

 

2.  O kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na świadczeniu usług rolniczych mogą ubiegać się grupy, których zakres działania określony w akcie założycielskim, dopuszcza prowadzenie takiej działalności.

 

3.  Grupy producenckie mogą ubiegać się o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających w pierwszej kolejności na zespołowym użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych przez członków grupy oraz dodatkowo na świadczeniu usług rolniczych.

 

Rozdział III

Warunki udzielenia kredytu

 

1.  Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług VAT przy rozliczaniu kredytu z dopłatami Agencji uwzględnia się wartość faktury pomniejszoną o podatek od towarów i usług VAT. Wartość podatku VAT należy wówczas wyłączyć z wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego przy udziale kredytu z linii GP.

 

2.  Kwota kredytu nie może przekroczyć:

1)  70% wartości nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia realizowane przez grupę producentów rolnych - nie więcej niż 8 mln zł, a w przetwórstwie mięsa na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych obowiązujących w Unii Europejskiej - nie więcej niż 16 mln zł,

2)  łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku przedsięwzięć wymienionych w pkt 1) nie może przekroczyć 8 mln zł a w przypadku przedsięwzięć w przetwórstwie mięsa 16 mln zł.

 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami Agencji do oprocentowania suma zaciągniętych kredytów oraz kredytu z linii GP nie może przekroczyć kwoty:

1)  8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, usługach dla rolnictwa, przetwórstwie rolno-spożywczym, działalnościach pozarolniczych (linia MP), z zastrzeżeniem pkt 2),

2)  16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na przetwórstwo mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii.

 

4.  Kredytobiorca, który uzyskał kredyt lub kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania na przedsięwzięcia inwestycyjne w maksymalnej kwocie, o której mowa w ust. 2 i 3 do czasu całkowitej jego lub ich spłaty nie może uzyskać kolejnego kredytu z dopłatami Agencji.

 

5.  Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy.

 

6.  Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku. Forma w jakiej zostanie wniesiony udział własny oraz jego wartość muszą zostać w sposób szczegółowy określone w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu.

 

7.  Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy w stosunku rocznym wynosi 0,25 stopy redyskontowej weksli.

 

8.  Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 8 lat.

 

9.  Karencja w spłacie kapitału nie może przekroczyć 2 lat.

 

10.  W okresie objętym umową kredytu Bank może:

1)  stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,

2)  wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji,

3)  w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2):

a)  okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć 8 lat,

b)  nie wymaga się sporządzenia zmian do planu przedsięwzięcia i opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zwanego dalej ODR.

 

11.  Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

 

12.  Bank zobowiązany jest do ustanowienia odpowiedniego prawnego zabezpieczenia.

 

13.  Podmioty ubiegające się o kredyt na realizację przedsięwzięć wymienionych w rozdz. I, ust. 3, pkt 30) zobowiązane są posiadać pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającą iż modernizacje klatek bateryjnych lub ferm podejmowane są w celu dostosowanie ich do wymogów Unii Europejskiej dotyczących utrzymywania kur niosek w klatkach bateryjnych.

 

Rozdział IV

Warunki stosowania dopłat ze środków Agencji do oprocentowania kredytu

 

1.  Dopłaty są stosowane, gdy kredytobiorca:

1)  spełnia wszystkie wymogi tej linii kredytowej,

2)  dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

 

2.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia działalności przed upływem okresu kredytowania, zaprzestanie obsługi kredytu lub wojewoda wyda decyzję administracyjną o stwierdzeniu zaprzestania spełniania przez grupę warunków ustawowych i skreśleniu jej z rejestru grup,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne lub na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  faktury VAT RR,

c)  akty notarialne,

d)  umowy sprzedaży,

e)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

f)   w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR budynki, budowle, maszyny, urządzenia nabyte, wybudowane, zmodernizowane lub zaadaptowane za kredyt,

7)  zmieni kierunek produkcji rolnej, działu specjalnego lub przetwórstwa rolno-spożywczego w okresie kredytowania bez uprzedniej zgody banku.

 

3.  W przypadku, gdy z przyczyn w ocenie Banku niezależnych od kredytobiorcy wydatki nie zostaną udokumentowane w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, Bank może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu nie więcej niż o 3 miesiące sporządzając stosowny aneks do umowy kredytu. Dopłaty Agencji w odniesieniu do kwoty kredytu, której wydatkowanie nie zostało udokumentowane, nie są stosowane za okres od dnia następującego po upływie 3 miesięcy od pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego do dnia udokumentowania wydatków.

 

4.  W przypadku gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie lecz z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, zaprzestał prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, od dnia zaistnienia tych okoliczności dopłaty nie są stosowane a udzielone dopłaty nie podlegają zwrotowi.

 

5.  Przyczyną zaprzestania prowadzenia działalności lub obsługi kredytu, o których mowa w ust. 4, może być wystąpienie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

1)  wywłaszczenie majątku kredytobiorcy, o ile nie mogło być przewidziane w dniu zawarcia umowy kredytu oraz uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności,

2)  klęska suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi, jeżeli spowodowała szkody w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa, o ile kredytobiorca nie uzyskał w związku z wystąpieniem tej klęski kredytu z linii KL/01 lub KL/02 w terminach określonych w części III dział I lub dział II,

3)  choroba epizootyczna, jeśli stanowi zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstwa.

 

6.  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić przedkładając w Banku stosowne dokumenty.

 

7.  Bank zobowiązany jest do poinformowania Agencji o zastosowaniu zapisów ust. 4.

 

8.  Kredytobiorca za zgodą Banku może zmienić kierunek:

1)  produkcji rolnej, działu specjalnego na inny w zakresie produkcji rolnej lub działu specjalnego wymieniony w rozdz. I ust. 1,

2)  usług dla rolnictwa na inny w zakresie usług dla rolnictwa wymieniony w rozdz. I ust. 1,

3)  przetwórstwa rolno-spożywczego na inny w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego wymieniony w rozdz. I ust. 1.

 

9.  Warunkiem zmiany kierunku, o której mowa w ust. 8, jest sporządzenie zmiany do planu przedsięwzięcia. Zmiana opinii ODR nie jest wymagana.

 

10.  Zmiana kierunku, o której mowa w ust. 8, nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

 

11.  Zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych, pod warunkiem, że:

1)  nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji przedsięwzięcia,

2)  zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,

3)  zmiana została wprowadzona do planu przedsięwzięcia,

4)  ODR wydał stosowną zmianę do opinii o planie przedsięwzięcia, w której stwierdził w szczególności, że zmiana przeznaczenia kredytu lub udziału własnego jest uzasadniona, zgodna z niniejszymi zasadami i nie spowoduje przeszkód w realizacji planu przedsięwzięcia.

 

12.  Ostateczną decyzję o zmianie przeznaczenia kredytu lub udziału własnego podejmuje Bank sporządzając aneks do umowy kredytu w oparciu o przedstawione przez kredytobiorcę zmiany do planu przedsięwzięcia i opinii ODR.

 

13.  W przypadku, gdy kredytobiorca zrealizował przedsięwzięcie, udokumentował wykorzystanie kredytu i wniesienie udziału własnego, a nie wykorzystał w pełnej wysokości przyznanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanej części kredytu na zakup innych niż przewidziane w umowie kredytu środków do produkcji, pod warunkiem sporządzenia zmiany do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i aneksu do umowy kredytu. Ze zmiany do opinii ODR powinno jednoznacznie wynikać, iż zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z postanowieniami niniejszego działu.

 

14.  Bank może wyrazić zgodę na przejęcie długu, jeżeli przejmujący dług spełnia warunki określone w niniejszych zasadach udzielania kredytów, gwarantuje terminową spłatę rat kapitału i odsetek oraz będzie kontynuował przedsięwzięcie realizowane przez dotychczasowego kredytobiorcę. W przypadku, gdy przejęcie długu łączy się ze sprzedażą majątku nabytego przy udziale kredytu konieczne jest uzyskanie zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR.

 

15.  Określony w umowie kredytu termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia może zostać przesunięty, jeżeli w ocenie Banku opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy. Bank sporządza wówczas stosowny aneks do umowy kredytu. Zmiany nie wymaga natomiast plan przedsięwzięcia i opinia ODR.

 

Rozdział V

Procedura ubiegania się o kredyt

 

1.  Przedłożenie przez wnioskodawcę we właściwym dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ODR:

1)  planu przedsięwzięcia inwestycyjnego określającego m. in. okres realizacji inwestycji,

2)  decyzji właściwego wojewody o spełnieniu przez grupę warunków określonych w ustawie o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,

3)  stosownego wypisu z rejestru grup.

 

2.  Uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii ODR sporządzonej na formularzu, którego wzór określił Prezes Agencji.

 

3.  Opinia ODR powinna w szczególności zawierać:

1)  stwierdzenie, czy przedsięwzięcie dotyczy działalności wymienionej w rozdz. I ust. 1 oraz czy spełnia warunki formalno-prawne umożliwiające objęcie pomocą Agencji,

2)  uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę wskazanych w planie przedsięwzięcia rynków zbytu produktów lub usług,

3)  okres realizacji inwestycji.

 

4.  Opinia traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

5.  Na wniosek kredytobiorcy, złożony przed upływem terminu ważności opinii, ODR może przedłużyć jej ważność na kolejne trzy miesiące, o ile nie nastąpiły istotne zmiany warunków realizacji przedsięwzięcia. Ważność opinii ODR może zostać przedłużona jeden raz.

 

6.  Opinia, której ważność przedłużono, zachowuje numer dotychczasowy oraz otrzymuje numer wynikający z bieżącej ewidencji opinii prowadzonej przez ODR.

 

7.  ODR przechowuje kopię opinii i planu przedsięwzięcia.

 

8.  Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 

9.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny przedsięwzięcia pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją a Bankiem.

 

10. Umowa kredytu nie może zostać zawarta po upływie ważności opinii ODR.

 

Rozdział VI

Procedura ubiegania się o wyrażenie przez Bank zgody na sprzedaż

 

1.  Pobranie przez kredytobiorcę w Banku lub w ODR formularza opinii dotyczącej sprzedaży, którego wzór określił Prezes Agencji, i jego wypełnienie w części I (oświadczenie).

 

2.  Uzyskanie przez kredytobiorcę pozytywnej opinii ODR na formularzu, o którym mowa w ust. 1.

 

3.  Opinia ODR traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej sporządzenia.

 

4.  ODR przechowuje kopię opinii.

 

5.  Złożenie przez kredytobiorcę w Banku pozytywnej opinii ODR dotyczącej sprzedaży.

 

6.  Pozytywna opinia ODR nie zwalnia Banku od własnej oceny planowanej przez kredytobiorcę sprzedaży.

 

7.  Bank nie może wyrazić zgody na sprzedaż po upływie ważności opinii ODR, a także w przypadku, gdy dane dotyczące udzielonego kredytu zawarte w części I opinii (oświadczenie) nie są zgodne z informacjami posiadanymi przez Bank.

 

 

 

Opracowano w ARiMR