Dział XVII

 

Uregulowania dotyczące podmiotów, które do dnia 28.03.2001 r. zaciągnęły kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa” - symbol BR/01

 

Rozdział I

Zmiany w warunkach stosowania dopłat

 

1.  Dopłaty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia ich wpływu do Banku, a dalsze dopłaty nie są stosowane, z zastrzeżeniem działu XIX, gdy kredytobiorca:

1)  nie zrealizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanym przez ODR oraz umową kredytu,

2)  zaprzestanie prowadzenia przedsięwzięcia (działalności) przed upływem okresu kredytowania lub zaprzestanie obsługi kredytu,

3)  wykorzysta kredyt niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia i umowie kredytu,

4)  nie udokumentuje w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych na cele inwestycyjne zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w danym Banku w oparciu o:

a)  faktury VAT,

b)  akty notarialne,

c)  umowy sprzedaży z kopią deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej, zawierającą potwierdzenie złożenia jej w Urzędzie Skarbowym lub wydanym przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczeniem o braku obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej,

d)  rachunki wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),

e)  w przypadku zakupów za granicą również zapłacone faktury i rachunki wraz
z dokumentami odprawy celnej SAD,

5)  nie udokumentuje wniesienia udziału własnego w sposób wiarygodny dla Banku,

6)  sprzeda w okresie kredytowania lub po okresie kredytowania i przed upływem 5 lat od dnia nabycia, bez zgody Banku i pozytywnej opinii dotyczącej tej sprzedaży wydanej przez ODR nabyte, wybudowane lub zmodernizowane ze środków kredytu budynki, budowle, maszyny i urządzenia.

 

2.  Podmioty, które otrzymały kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na zakupie jałowic i krów hodowlanych lecz ze względu na ograniczenia w obrocie zwierzętami spowodowane chorobą BSE oraz pryszczycą nie mogą zrealizować zadania inwestycyjnego zgodnie z założeniami przyjętymi w planie przedsięwzięcia, opinii ODR oraz w umowie kredytu, mogą przeznaczyć udzielony kredyt na finansowanie innych nakładów inwestycyjnych niż przewidziane w umowie kredytu pod warunkiem sporządzenia aneksu do planu przedsięwzięcia, opinii ODR i umowy kredytu. Z aneksu do opinii ODR powinno wynikać, że zakup tych środków jest celowy pod względem gospodarczym i ekonomicznym, a także zgodny z przeznaczeniem określonym w „Branżowym programie restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa.

 

 

 

Opracowano w ARiMR